Stim främjar ett musikliv med mångfald

Genom Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, bidrar Stim till ett mångsidigt svenskt kulturliv, bland annat genom stipendier, stöd till musikprojekt och finansiering av aktiviteter som främjar upphovsrätten.

Stims styrelse beslutar årligen om en budgetram för detta musikfrämjande arbete, men det är en självständig nämnd, Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som beslutar om vilka tjänster som ska finansieras. Därmed beslutar man också om hur medel fördelas till de aktörer i Stimsfären som driver dessa satsningar, det vill säga Stims avdelning för musikfrämjande, Svensk Musik, FST, Skap och Musikförläggarna.

Det gemensamma varumärket för denna verksamhet är Stim Forward Fund. Läs mer om detta och de satsningar som är aktuella på stimforwardfund.se.

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, så som stämman beslutat 31/5 2022 (mandat t.o.m inom parantes)
Ordinarie ledamöter

Eva Schöld (ordförande, oberoende) (2023)

Rasmus Lindvall (nominerad av Skap) (2024)

Jonas Forssell (nominerad av FST) (2023)

Kerstin Brunnberg (oberoende) (2024)

Mats Bernerstedt (nominerad av Musikförläggarna) (2023)

Suppleanter

Hans Desmond (nominerad av Musikförläggarna) (2023)

Ida Lundén (nominerad av FST) (2023)

Kjell Holmstrand (oberoende) (2023)

Katarina Henryson (nominerad av Skap) (2024)

Sara Norell Murberger (oberoende) (2024)

Exempel på tjänster som Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt kan finansiera

Stipendier som investering i framtiden

Den som är ansluten till Stim kan ansöka om Stimstipendium. Med Stimstipendiet investerar Stimkollektivet i framtiden och bidrar till att skapa ny svensk musik med mångfald. Ansökningsperioden är i augusti – september varje år. Läs gärna vidare om hur du söker Stimstipendium.

Promotionverksamhet för att tillgängliggöra svensk musik

Stim arbetar för att tillgängliggöra svensk musik och för att den ska spelas mer, både i Sverige och utomlands. Det sker genom promotionverksamhet i projektformat. Projekten bereds av Stims promotionnämnd, ett expertorgan med oberoende ledamöter som tillsätts av Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som också fattar beslut om de projekt som föreslås.

Olika former av stöd och bidrag

Stim finansierar olika former av stöd och bidrag som resebidrag till rättighetshavare, notutgivningsstöd, och stöd för att främja marknadsmässigt eftersatta musikområden och musikkulturarvet. Dessa bidrag administreras av Stim, utom resebidraget som administreras av Stims helägda dotterbolag Svensk Musik Swedmic AB.

Tillgängliggörande av noterad musik

Genom det helägda dotterbolaget Svensk Musik Swedmic AB dokumenterar och informerar Stim om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Här finns bland annat arkiverade notsamlingar från vilka man kan köpa kopior när noterna inte längre finns till försäljning i musikhandeln.

Rådgivning, utbildning och påverkansarbete

Stim finansierar rådgivning och utbildning för rättighetshavare. Det kan handla om kurser i eget företagande, juridisk eller ekonomisk rådgivning eller utbildningar kring avtal och rättigheter i musikbranschen. Dessa tjänster utförs främst av Stimkollektivets intresseorganisationer FST, SKAP och Musikförläggarna, som också arbetar för rättighetshavarna kulturpolitiskt och upphovsrättsligt, till exempel genom påverkansarbete i samband med den pågående EU-reformen av upphovsrätten.