Stim främjar ett musikliv med mångfald

Genom Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt bidrar Stim till ett mångsidigt svenskt kulturliv, bland annat genom stipendier, stöd till musikprojekt och finansiering av aktiviteter som främjar upphovsrätten

Stims styrelse beslutar årligen om en budgetram för det musikfrämjande arbetet. Men det är en självständig nämnd, Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som beslutar om vilka tjänster som ska finansieras. I deras uppdrag ingår även att besluta om hur medlen ska fördelas till de aktörer i Stimsfären – som består av Stims avdelning för musikfrämjande verksamhet, Svensk Musik, FST, Skap och Musikförläggarna – som driver dessa satsningar.

Det gemensamma varumärket för detta är Stim Forward Fund.

 

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt

Ordinarie ledamöter

Kerstin Brunnberg

Ordförande, oberoende

(Mandat t.o.m. 2024)

Cecilia Langemark

Oberoende

(2025)

Jonas Forssell

Nominerad av FST

(2025)

Rasmus Lindvall

Nominerad av Skap

(2024)

Mats Bernerstedt

Nominerad av Musikförläggarna

(2025)

Suppleanter

Douglas Carr

Oberoende

(2025)

Sara Norell Murberger

Oberoende

(2024)

Marie Samuelsson

Nominerad av FST

(2025)

Katarina Henryson

Nominerad av Skap

(2024)

Hans Desmond

Nominerad av Musikförläggarna

(2025)

 

 

Exempel på tjänster som Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt kan finansiera

Stipendier som investering i framtiden

Den som är ansluten till Stim kan ansöka om Stimstipendium. Med stipendier investerar Stim i framtiden och bidrar till att skapa ny svensk musik med mångfald. Ansökningsperioden är i augusti–september varje år. Läs gärna vidare om hur du söker Stimstipendium.

Olika former av stöd och bidrag

Stim finansierar olika former av stöd och bidrag som resebidrag till rättighetshavare, notutgivningsstöd, och stöd för att främja marknadsmässigt eftersatta musikområden och musikkulturarvet. Dessa bidrag administreras av Stim, utom resebidraget som administreras av Stims helägda dotterbolag Svensk Musik Swedmic AB.

Tillgängliggörande av noterad musik

Genom det helägda dotterbolaget Svensk Musik Swedmic AB dokumenterar och informerar Stim om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Här finns bland annat arkiverade notsamlingar från vilka man kan köpa kopior när noterna inte längre finns till försäljning i musikhandeln.

Rådgivning, utbildning och påverkansarbete

Stim finansierar rådgivning och utbildning för rättighetshavare. Det kan handla om kurser i eget företagande, juridisk eller ekonomisk rådgivning eller utbildningar kring avtal och rättigheter i musikbranschen. Dessa tjänster utförs främst av Stimsfärens intresseföreningar FST, Skap och Musikförläggarna som också arbetar för rättighetshavarna kulturpolitiskt och upphovsrättsligt, till exempel genom påverkansarbete i samband med den pågående EU-reformen av upphovsrätten.