Här kan du gå med i Stim!

Alla som skrivit en låt som spelats offentligt eller blivit utgiven kan gå med i Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats offentligt, kan du också gå med i Stim. Ansök idag!
Ansökan om anslutning
Tilltalsnamn i VERSALER.
Format: YYYYMMDDNNNN. Saknar du svenskt personnummer, ange 0000 isf NNNN.
Ange kontonummer nedan.

Information om behandling av personuppgifter

För att du ska kunna bli ansluten till Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524) och förbli ansluten behöver Stim behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), och det är Stim som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi inhämtar personuppgifter i huvudsak från dig, eller i förekommande fall från ditt musikförlag samt från musikrapportörer. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.
  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.
  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten.

Stim kan vidare komma att behandla dina personuppgifter (inklusive lämna ut dina personuppgifter till annan part eller tredje land) om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (se kontaktuppgifter nedan).

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm

Stims fullständiga integritetsskyddspolicy.

Anslutning till Stim och Stims förvaltningsuppdrag

Du som är upphovsperson till musikaliska verk, med eller utan text, eller ett musikförlag har rätt att upplåta dina rättigheter till Stim för förvaltning genom att lämna ett förvaltningsuppdrag till Stim. Som utgångspunkt kan Stim vägra att åta sig ett förvaltningsuppdrag endast om det finns godtagbara skäl.

Genom att underteckna och skicka in det anslutningskontrakt som finns att skriva ut på Stims hemsida, fullföljer du din anslutning till Stim. I och med anslutningen ger du ditt uttryckliga medgivande till Stim att förvalta dina rättigheter på sådant sätt och enligt de villkor som framgår av anslutningskontraktet.

Rätt att begränsa eller säga upp förvaltningsuppdraget

Om du vill begränsa Stims förvaltningsuppdrag är det viktigt att du kontaktar Stim innan du fullföljer anslutningen med att skicka in det undertecknade anslutningskontraktet. Även du som tidigare har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Stim får när som helst begränsa förvaltningsuppdraget. Du har även rätt att säga upp förvaltningsuppdraget helt.

Rätt att ge tillstånd till viss användning

Parallellt med Stims förvaltningsuppdrag har du rätt att själv ge tillstånd till viss användning av dina musikaliska verk om sådan användning sker utan förvärvssyfte. Om du vill lämna ett sådant tillstånd behöver du senast 10 dagar innan verket ska användas informera Stim om den planerade användningen och till vem tillstånd har givits.

Avdrag från rättighetsintäkter

Av de intäkter från framförd musik som Stim samlar in varje år går en viss andel till Stims administrativa kostnader, s.k. förvaltningsavgifter. Avdrag görs även för att bekosta tjänster som tillhandahålls för kulturella ändamål såsom att främja musik och upphovsmännens musikskapande eller i utbildningssyfte. Mer om vilka avdrag som görs kan du läsa i Stims stadgar. Du kan även hitta information om Stims avdrag i Stims årsredovisning.

Senast reviderad den 8 december 2016. Stim ser just nu över anslutningsprocessen med anledning av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som träder i kraft den 1 januari 2017. Tillägg och justeringar av anslutningsvillkoren är att vänta inom kort.