Stims integritetspolicy

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (nedan ”Stim”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

För enkelhets skull har vi delat in våra användargrupper i fyra kategorier. Klicka på respektive kategori för att läsa mer.

  1. Om du är, eller ansöker om att bli, ansluten till eller medlem i Stim, eller arvinge till föregående
  2. Om du är kontaktperson för kund eller leverantör till Stim, eller representerar systersällskap eller musikförlag
  3. Om du är icke-ansluten artist eller musikrapportör
  4. Om du är webbesökare


Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ utgör personuppgifter. Är du ansluten eller kund till Stim, kontaktar oss eller loggar in på Mina Sidor tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar varierar beroende på i vilken kapacitet du kommer i kontakt med oss. Vidare behandlas information om hur du använder Stims hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress, språkpreferenser och geografisk information.

Stims hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Stim inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Stim behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Kategorier av personuppgifter, ändamålet, rättslig grund och lagringstider

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

1. Om du är, eller ansöker om att bli, ansluten till eller medlem i Stim, eller arvinge till föregående

Vilken är behandlingens ändamål?

Stims behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att administrera din ansökan och i förlängningen för att möjliggöra att du ersätts när dina verk framförs offentligt. Stim behandlar personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till våra webbtjänster. Stim behandlar även personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra de tjänster Stim tillhandahåller, för att kunna kommunicera med dig, inbegripet t.ex. utskick av medlemstidning, nyhetsbrev och liknande, samt för att på olika sätt framställa och analysera branschstatistik. Därutöver behandlar Stim dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser rörande t.ex. bokföring och beskattning.

I förekommande fall sker behandling för att kunna tillhandahålla föreningsinformation och i övrigt fullgöra skyldigheter enligt Stims föreningsstadgar, samt i förekommande fall för att kunna fastställa rätt till kvarlåtenskap.

Rättslig grund för behandlingen

Den behandling som sker i syfte att du ska uppbära ersättning då dina verk framförs offentligt är nödvändig för att uppfylla Stims skyldigheter enligt anslutningsavtalet.

Den behandling som sker i syfte att kommunicera och tillhandahålla information är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intresse av att upprätthålla goda relationer med anslutna och medlemmar.

Den behandling som sker för statistiska och analytiska ändamål är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intresse av att säkerställa att Stims verksamhet bedrivs på ett effektivt och relevant sätt samt för att främja branschens intressen.

Den behandling som är relaterad till medlemskap samt behandling som följer av lag eller förordning är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Hur samlas personuppgifterna in?

Majoriteten av de personuppgifter som behandlas samlas in direkt från den registrerade, t.ex. då du ansöker om att bli ansluten, eller om du kontaktar Stims medlemsservice.

I förekommande fall kan uppgifter dock komma att samlas in från andra aktörer, såsom uppgifter om:

• aktuella adressuppgifter och personnummer hämtas från offentliga register

• eventuella bolagsengagemang hämtas från allmänt tillgängliga affärsdatabaser

Utlämning av uppgifter

För att främja dina möjligheter att uppbära ersättning då dina verk framförs offentligt utanför Sverige kan Stim komma att överföra relevanta uppgifter till våra utländska motsvarigheter, s.k. systersällskap. För att kunna tillvarata dina rättigheter och bidra till ökad precision beträffande verkdata kommer Stim även att överföra relevanta uppgifter till internationella organisationer som administrerar verkdatabaser, såsom ICE och CISAC. 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa IT-leverantörer och undersökningsföretag. Denna datadelning lyder under biträdesavtal i enlighet med GDPR och vi säkerställer därmed en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

För att uppfylla rättslig förpliktelse, myndighetsinstruktion eller liknande kan Stim komma att lämna ut dina uppgifter till aktörer som exempelvis Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten.

Utlämning till musikförlag anslutet till Stim sker under förutsättning att du ingått avtal med musikförlaget i fråga.

I förekommande fall kan Stim även komma att föra över uppgifter till närstående bolag såsom Svensk Musik Swedmic AB, t.ex. om du deponerar noter, eller söker stipendium eller resebidrag.

Vid eventuellt engagemang i intresseorganisationer för tonsättare, såsom t.ex. FST och SKAP, kan Stim även komma att föra över uppgifter till sådana aktörer.

Stim kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Utlämning av uppgifter till tredje land

För att möjliggöra att du uppbär ersättning när dina verk framförs offentligt i länder utanför EES och för uppfyllandet av Stims åtaganden enligt anslutningsavtalet är det nödvändigt för Stim att dela uppgifter med systersällskap belägna i tredje land. Datadelningen ifråga är reglerad under de ömsesidighetsavtal som är upprättade med respektive systersällskap, varigenom en god skyddsnivå för dina uppgifter säkerställs.

Lagringstider

Som huvudregel sparas dina uppgifter så länge som din avtalsrelation med Stim består samt under en period om upp till 36 månader därefter, detta eftersom Stim t.ex. kan komma att ombesörja utbetalningar även efter det att avtalsrelationen har upphört. Stim kan dock komma att spara vissa uppgifter under längre tid för att fullgöra skyldigheter enligt lag, författning, myndighets föreskrift och liknande, eller för det fall tvist pågår. Sådana uppgifter, som kan vara sådana som följer av t.ex. bokföringslagen, sparas så länge som anges i lag, eller så länge som aktivt ärende pågår.

2. Om du är kontaktperson för kund eller leverantör till Stim, eller representerar systersällskap eller musikförlag

Vilken är behandlingens ändamål?

Stims behandlar dina personuppgifter som ett led i att efterleva avtal mellan Stim och din huvudman och för att vårda kundrelationer, eller i förekommande för att underlätta samarbetet mellan förlag och sällskap, eller mellan sällskap. Stim behandlar personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till våra webbtjänster. Stim behandlar även personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra de tjänster Stim tillhandahåller, för att kunna kommunicera med dig, samt för att på olika sätt framställa och analysera branschstatistik. Därutöver behandlar Stim dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser rörande t.ex. bokföring och beskattning.

Rättslig grund för behandlingen

Den behandling som sker för att efterleva avtal är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intresse av att fullgöra aktuellt avtal.

Den behandling som sker i syfte att kommunicera samt underlätta samarbete är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intresse av att upprätthålla goda relationer med din huvudman, samt för att tillhandahålla den eller tjänster som begärts.

Den behandling som sker för statistiska och analytiska ändamål är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intresse av att säkerställa att Stims verksamhet bedrivs på ett effektivt och relevant sätt samt för att främja branschens intressen.

Den behandling som följer av lag eller förordning är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Hur samlas personuppgifterna in?

Majoriteten av de personuppgifter som behandlas samlas in direkt från den registrerade, t.ex. vid avtals ingående, vid rapportering, vid inkomna förfrågningar eller vid kontakt med Stims kundtjänst.

Utlämning av uppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vissa IT-leverantörer och undersökningsföretag exempelvis i samband med att Stim skickar ut informationsmail via en e-postleverantör eller när vi genomför kundundersökningar. Denna datadelning lyder under biträdesavtal i enlighet med GDPR och vi säkerställer därmed en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

Stim kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Utlämning av uppgifter till tredje land

Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till land utanför EES.

Lagringstider

Om behandlingen av dina uppgifter baseras på en avtalsrelation mellan Stim och din huvudman sparas uppgifterna så länge som avtalsrelationen består (inklusive garantitider), alternativt till dess du eller din huvudman meddelar Stim att ny kontaktperson utsetts. Om behandlingen av dina uppgifter enkom baseras på en strävan att underlätta samarbetet mellan Stim och din huvudman sparas uppgifterna så länge som samarbetet fortgår, alternativt till dess du eller din huvudman meddelar Stim att ny kontaktperson utsetts. Stim kommer dessutom utföra automatiska gallringar i anslutna- och kundsystem för att säkerställa att kontaktpersoner som är kopplade till kund, leverantör, systersällskap eller förlag som sedan 24 månader bakåt i tiden inte längre har en avtalsrelation med oss, raderas.

Stim kan dock komma att spara vissa uppgifter under längre tid för att fullgöra skyldigheter enligt lag, författning, myndighets föreskrift och liknande, eller för det fall tvist pågår. Sådana uppgifter, som kan vara sådana som följer av t.ex. bokföringslagen, sparas så länge som anges i lag, eller så länge som aktivt ärende pågår.

3. Om du är icke-ansluten artist eller musikrapportör

Vilken är behandlingens ändamål?

Stim behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna ersätta rättighetshavare då deras musikverk framförs offentligt. Stim behandlar även personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, t.ex. vid påminnelser om att musikrapportera.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intressen att, genom musikrapportering, kunna avräkna och fördela ersättning till rättighetshavare, att säkerställa att Stims verksamhet bedrivs på ett effektivt och relevant sätt, samt att främja branschens intressen.

Hur samlas personuppgifterna in?

Majoriteten av de personuppgifter som behandlas samlas in direkt från den dig, i normalfallet via Stims webbtjänst Mina Sidor eller då du anmäler dig som musikrapportör via Stims medlemsservice eller www.stim.se.

I förekommande fall kan uppgifter dock komma att samlas in från andra aktörer, såsom uppgifter om exempelvis namn och mejladress som ditt managementbolag förser Stim med i samband med att de, på uppdrag av dig som artist, sköter din musikrapportering på Stims Mina sidor. Även kunder som hyr ut lokaler till arrangörer inkommer med information om spelningsdatum och artistnamn, vilka i likhet med information som inhämtas genom marknadsbevakning i exempelvis lokalpress och på branschsajter, används i Stims licensieringsarbete.

Utlämning av uppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vissa IT-leverantörer exempelvis i samband med att Stim skickar ut informationsmail via en e-postleverantör. Denna datadelning lyder under biträdesavtal i enlighet med GDPR och vi säkerställer därmed en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

Stim kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Utlämning av uppgifter till tredje land

Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till land utanför EES.

Lagringstider

Dina uppgifter sparas så länge som du aktivt rapporterar musikanvändning till Stim. Har du inte varit aktiv under en sammanhängande period om 36 månader kommer dina uppgifter att raderas.

4. Webbesökare

Vilket är behandlingens syfte?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att förbättra Stims webtjänster, att hantera och besvara frågor och ärenden mottagna genom kontaktformulär och email och telefon samt för att analysera webbesökarnas beteenden på stim.se (dvs. cookies).

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Stims berättigade intressen att tillhandahålla de tjänster som efterfrågats av webbesökarna och att utveckla websidan utefter besökarnas användning av webbplatsen. Cookies används för att avgöra och spara vilket språk användaren valt, aktuellt sessions-id, huruvida användaren har javascript aktiverat, för att avgöra om du tagit del av viss information samt om användaren godkänt att vi använder cookies.

Läs mer om cookies från Stim.

Hur samlas personuppgifterna in?

Samtliga personuppgifter samlas in direkt från den registrerade, företrädesvis via cookies, men i förekommande fall då du använder kontaktformulär.

Utlämning av uppgifter

Stim kan komma att anlita IT-underleverantörer vid utveckling av våra webbtjänster. För det fall personuppgiftsbehandling är nödvändig för att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter säkerställer Stim genom avtal en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Vidare använder Stim statistikverktyget Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen

Stim kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Stim har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Stim använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Stim som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;

• Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering, t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

• Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;

• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller

• I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning, t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss, då behandlingen grundar sig på avtal med Stim, och behandlingen sker automatiserat.

Kontaktuppgifter till Stim

Om du har frågor, vill begära registerutdrag eller på annat sätt vill utöva dina rättigheter

Kontakta Stim på telefon 08-783 88 00 eller epost [email protected].

Begäran om registerutdrag kan även lämnas via Mina Sidor.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss på telefon 08-783 88 00 eller email [email protected], eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., Box 17092, SE-104 62 Stockholm, är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom Stims verksamhet. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Stim ändamålet och medlen för behandlingen.

 

Denna integritetspolicy reviderades senast 2018-05-25