Bli medlem

Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan bli medlemmar i Stim. Som medlem får man rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag.

Villkoren för medlemskap framgår av Stims stadgar.

För att ansöka om medlemskap ska du mejla namn, personnummer/organisationsnummer och postadress till rostratt@stim.se. Stim beslutar om din ansökan på nästa styrelsemöte. Vid godkänd ansökan blir du medlem med rösträtt. Som nybliven medlem får du ett välkomstbrev med mer information.

Medlemsinsatsen om 10 kronor dras av från din avräkning.

Följande kriterier gäller för dig som vill bli medlem i Stim

För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha fått utbetalningar från Stim med minst 200 kr.

För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering.