Stims stadgar

För Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM, u.p.a. Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2023.

Firma

1 §
Föreningens firma är Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå STIM u.p.a., (nedan benämnd ”Föreningen”).

Styrelsens säte

2 §
Styrelsen har sitt säte i kommunen Stockholms stad.

Ändamål och verksamhet

3 §
Föreningens ändamål är att utifrån gällande upphovsrätt främja och förvalta de ekonomiska rättigheterna till musik med eller utan tillhörande text, dvs. musikaliskt verk enskilt eller i kombination med litterärt verk, (nedan benämnt ”Musik”), som tillkommer Föreningens medlemmar och anslutna upphovsmän, musikförlag eller andra fysiska eller juridiska personer, som innehar rättigheter till eller som har rätt till en del av rättighetsintäkterna för användning av Musik, nedan gemensamt benämnda ”Rättighetshavare”.

Verksamheten utförs av Föreningen enskilt eller i samarbete med andra organisationer eller bolag genom att, efter erhållet förvaltningsuppdrag, kollektivt företräda, förvalta, bevaka och tillvarata Rättighetshavarnas intressen i syfte att inkassera rättighetsintäkter och fördela denna ersättning till Rättighetshavarna jämte att bedriva därmed förenlig verksamhet. Föreningens verksamhet drivs utan vinstsyfte.

Föreningens verksamhet syftar till att främja upphovsrätten, den upphovsrättsligt skyddade musiken och den musikaliska mångfalden.

4 §
Med upphovsman avses i dessa stadgar fysisk person – tonsättare, bearbetare och textförfattare – som har skapat ett verk och som har upphovsrätt till ett musikaliskt verk med eller utan text.

Med musikförlag avses i dessa stadgar fysisk eller juridisk person som bedriver musikförlagsverksamhet och som på basis av avtal (t.ex. musikförlagsavtal, subförlagsavtal eller administrationsavtal) med upphovsmän till Musik, ges rätt att tillvarata och representera dessa upphovsmäns musikrättigheter samt rätt att inkassera andel av de rättighetsintäkter som uppstår vid utnyttjande av verken.

5 §
Föreningen utövar sin verksamhet genom att på uppdrag av Rättighetshavare meddela tillstånd (licens) till förfoganden av Musik, genom exemplarframställning, överföring till allmänheten, offentligt framförande samt spridning av inspelade exemplar av Musik till allmänheten, samt att inkassera, fördela och utbetala sådan ersättning till Rättighetshavare eller till den som Rättighetshavare har anvisat (s.k. förvaltningsuppdrag).

Förvaltningsuppdrag

6 §
Förvaltningsuppdraget lämnas till Föreningen genom att Rättighetshavare ingår ett s.k. anslutningsavtal med Föreningen. En Rättighetshavare som har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Föreningen betecknas som Ansluten Rättighetshavare. Förvaltningsuppdraget kan omfatta en eller flera kategorier av rättigheter vilka fastställs efter beslut av stämman. Villkoren för förvaltningsuppdraget anges i anslutningsavtalet så som det är utformat från tid till annan.

7 §
En Ansluten Rättighetshavare har rätt att när som helst säga upp eller begränsa ett lämnat förvaltningsuppdrag på sätt som följer av anslutningsavtalet.

8 §
Den som har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Föreningen som inneburit att en eller flera kategorier av rättigheter har upplåtits till Föreningen får oaktat denna upplåtelse själv ge tillstånd till användning beträffande de rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk som uppdraget omfattar under förutsättning att det sker utan förvärvssyfte.

 

Medlemskap

9 §
Till medlem antas efter styrelsens godkännande Ansluten Rättighetshavare som uppfyller följande villkor:

 • Rättighetshavaren ska ha tecknat ett anslutningsavtal med Föreningen. Villkoren i anslutningsavtalet är de som från tid till annan godkänts av stämman.
 • Rättighetshavare som är upphovsman ska under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha uppburit avräkningar från Föreningen om minst 200 kronor för överföring till allmänheten, offentligt framförande, exemplarframställning (mekaniskt mångfaldigande) eller spridning av verk till allmänheten.
 • Rättighetshavare som är Musikförlag, eller fysisk eller juridisk person som bedriver med Musikförlag jämförbar verksamhet, ska under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen ha uppburit avräkningar från Föreningen om minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering, för överföring till allmänheten, offentligt framförande, exemplarframställning (mekaniskt mångfaldigande) eller spridning av verk till allmänheten.

10 §
Medlem som upptagits i Föreningen behåller sitt medlemskap oavsett den framtida omfattningen av upplåtelsen eller framtida årlig avräkning.

11 §
En medlem kan endast tillhöra en rättighetshavarkategori av de rättighetshavarkategorier som Föreningen vid var tid representerar. En fysisk person kan således aldrig bli medlem både som upphovsman och som musikförlag.

12 §
Ansökan om medlemskap görs enligt vid var tid gällande ansökningsprocess, inom vilken den sökande ska legitimera sig genom elektronisk identifiering alternativt tillställa Föreningen en egenhändigt undertecknad ansökan. Ansökan behandlas antingen av styrelsen vid nästföljande styrelsemöte eller löpande av VD.

13 §
Om ansökan godkänns upptas medlemmen i Föreningen och noteras i Föreningens medlemsregister.

Insatser

14 §
Varje insats i Föreningen ska vara 10 kronor. Medlem får inte delta i Föreningen med mer än en insats. Insatsen betalas genom att ett avdrag om 10 kronor görs från den första avräkningen från det att styrelsen har antagit den Anslutne Rättighetshavaren som medlem.

Ansvar för Föreningens förbindelser

15 §
I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar så som den är utformad från tid till annan ansvarar Föreningen för sina förbindelser endast med sina tillgångar, inklusive förfallna men obetalda insatser.

Medlemskapets upphörande

16 §
Medlem får säga upp sig för utträde ur Föreningen. Uppsägning sker på vid var tid gällande utträdesblankett. Uppsägning ska tillställas styrelsen och vara egenhändigt undertecknad samt bevittnad.

En medlems uppsägning för utträde ur Föreningen påverkar inte det förvaltningsuppdrag som lämnats till Föreningen som för att upphöra måste sägas upp särskilt.

17 §
Den som genom bodelning, arv eller testamente är berättigad till kvarlåtenskap efter medlem får inte inträda i dennes ställe. Det förvaltningsuppdrag som tidigare lämnats kvarstår dock oförändrat intill dess annat avtalats.

18 §
Om en medlem säger upp ett till Föreningen lämnat förvaltningsuppdrag i sin helhet kommer det per automatik att även betraktas som en uppsägning för utträde som medlem ur Föreningen.

Uteslutning

19 §
Medlem som bryter mot dessa stadgar, sitt anslutningsavtal, eller mot de särskilda föreskrifter som stämman eller styrelsen utfärdar från tid till annan, eller som skadar Föreningen eller motarbetar Föreningens verksamhet, intressen och ändamål eller annars agerar illojalt mot Föreningen kan uteslutas.

20 §
Fråga om medlems uteslutning ska avgöras av föreningsstämman. Beslut om uteslutning blir giltigt endast om minst tre fjärdedelar av de röstande enats om detta.

Avgång

21 §
Om inte annat föreskrivs enligt lag äger avgång ur Föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår vilket infaller tidigast en månad efter det att medlemmen sagt upp sig för utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som orsakat avgången, inträffat.

22 §
Medlem har vid avgång, med de begränsningar som följer av lagen om ekonomiska föreningar, rätt att få tillbaka sin medlemsinsats om 10 kronor. Detta sker genom att medlemsinsatsen påförs nästföljande avräkning efter avgången.

23 §
Medlem som uteslutits har inte rätt till att få tillbaka sin medlemsinsats om 10 kronor.

Förlust av rätten att delta i beslut

24 §
Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om Föreningens angelägenheter.

Styrelsens sammansättning och tillsättning

25 §
Styrelsen ska bestå av tretton ordinarie ledamöter, varav tre ordinarie ledamöter ska vara aktivt verksamma i Föreningen Svenska Tonsättare (”FST”), tre ordinarie ledamöter ska vara aktivt verksamma i SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare (”SKAP”), tre ordinarie ledamöter ska vara aktivt verksamma i Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening u p a (”Musikförläggarna”) samt fyra ordinarie ledamöter ska vara oberoende. Styrelsen är därigenom sammansatt på ett sådant sätt att de Rättighetshavare som Föreningen företräder är skäligen och balanserat representerade. En av de fyra oberoende styrelseledamöterna ska väljas till styrelsens ordförande.

Med ”aktivt verksam” avses att ledamoten vid tidpunkten för tillgängliggörandet av valberedningens förslag enligt 46 § genom anställning, styrelseuppdrag eller nämnduppdrag i FST, SKAP eller Musikförläggarna eller genom annat uppdrag eller förordnande från någon av styrelserna i FST, SKAP eller Musikförläggarna deltar i och har inflytande över FST:s, SKAP:s, eller Musikförläggarnas verksamhet och/eller i Föreningens verksamhet. Det utgör inget hinder att ledamoten inte är medlem i FST, SKAP, Musikförläggarna eller Föreningen.

Med ”oberoende” avses att ledamoten vid en samlad bedömning ska anses som oberoende i förhållande till Föreningen. Oberoende ledamot får inte vara aktivt verksam, såsom definierat i föregående stycke. Det utgör inget hinder att ledamoten är medlem i FST, SKAP, Musikförläggarna eller Föreningen.

Arbetstagarrepresentanter har rätt att utse ledamöter (arbetstagarledamöter) respektive suppleanter till styrelsen enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.

26 §
Vid personval avseende styrelseledamöter ska stämman alltid först ta ställning till om valberedningens förslag kan antas i sin helhet. Om stämman inte antar valberedningens förslag i sin helhet kommer stämman tillfrågas om valberedningens förslag till styrelseledamöter som är aktivt verksamma i FST, SKAP och Musikförläggarna kan antas i sin helhet. Om stämman antar valberedningens förslag i dessa delar kommer stämman därefter tillfrågas om valberedningens förslag till oberoende styrelseledamöter kan antas. Om valberedningens förslag i dessa delar inte antas kommer samtliga nominerade kandidater för de oberoende styrelseledamöterna att ställas mot varandra.

Om stämman avslår valberedningens förslag till styrelseledamöter som är aktivt verksamma i FST, SKAP och Musikförläggarna i sin helhet ska stämman därefter tillfrågas om valberedningens separata förslag till styrelseledamöter som är aktivt verksamma i vardera FST, SKAP respektive Musikförläggarna enskilt kan antas. Om stämman inte antar valberedningens separata förslag till styrelseledamöter aktivt verksamma i FST, SKAP respektive Musikförläggarna ska personval ske på samma sätt som för de oberoende styrelseledamöterna enligt ovan. Valen kommer genomföras på så sätt att de nominerade kandidaterna för FST kommer ställas mot varandra, de nominerade kandidaterna för SKAP ställas mot varandra och de nominerade kandidaterna för Musikförläggarna ställas mot varandra. Dessa personval ska genomföras före personval rörande de oberoende styrelseledamöterna.

Vid personval är den vald som har fått flest av rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutat att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal.

27 §
Styrelseledamot utses av föreningsstämman för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att åtta respektive fem styrelseledamöter avgår vartannat år.

28 §
Styrelsen utser inom sig en första och andre vice ordförande. Styrelsen utser vidare inom eller utom sig en sekreterare.

29 §
Styrelsen är beslutför när antalet av stämman valda närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

30 §
Samtliga styrelseledamöter har rätt att, under den tid som styrelseuppdraget varar, och utan hinder av bestämmelserna i 9 §, inträda som medlem i Föreningen. Medlemskapet upphör omedelbart i samband med att styrelseuppdraget upphör.

Styrelsens uppgifter

31 §
Styrelsen ska löpande övervaka hur de personer som leder Föreningens verksamhet uppfyller sina skyldigheter samt besluta i frågor som har delegerats till den genom stämmobeslut. Styrelsens skyldigheter regleras närmare i styrelsens arbetsordning. Styrelsen får inte delta i den löpande förvaltningen av Föreningens angelägenheter.

32 §
Styrelsen har genom stämmans antagande av dessa stadgar delegerats rätt att, med de begränsningar som följer av 5 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, fatta beslut om riskhanteringsstrategi, godkännande av förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom, godkännande av fusioner och allianser, bildande av dotterbolag samt förvärv av företag, aktier eller rättigheter i företag, och godkännande av att lån tas upp eller lämnas eller att säkerhet ställs för lån.

 

Verkställande direktör

33 §
Styrelsen utser en verkställande direktör som svarar för den löpande förvaltningen av Föreningens angelägenheter.

Firmateckning

34 §
Styrelsen företräder Föreningen och tecknar dess firma. Föreningens firma tecknas även av den eller dem som styrelsen utser.

Revisorer

35 §
För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits ett registrerat revisionsbolag samt en förtroendevald revisor och en suppleant för denne.

Räkenskaper

36 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Senast den 1 april ska årsredovisningen samt övriga räkenskapshandlingar överlämnas för granskning till revisorerna, vilka senast den 1 maj ska avge revisionsberättelse.

Föreningsstämma

37 §
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande, eller vid ordförandens förfall, av den styrelsen därtill utser, varefter röstlängden upprättas och godkänns. Därefter väljer närvarande röstberättigade medlemmar genom omröstning ordförande samt sekreterare för stämman.

38 §
Medlem utövar sin rätt att besluta i Föreningens angelägenheter vid föreningsstämman. En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman om inte medlem har sagt upp sig för utträde eller uteslutits ur Föreningen dessförinnan. Varje medlem har en röst.

39 §
En medlem, som är en fysisk person, som inte kan vara personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med stöd av fullmakt. Av fullmakten ska framgå vilken stämma den avser och att den endast är giltig för den aktuella stämman. Fullmakten ska vara ställd på viss person samt vara daterad, undertecknad av medlemmen och bestyrkt av två vittnen. Krav på att fullmakten ska vara bevittnad gäller inte för en fullmakt undertecknad med elektronisk signatur.

40 §
Medlem som är juridisk person företräds vid föreningsstämman av sin legala ställföreträdare (beslutsför styrelse, VD eller firmatecknare). Om medlems legala ställföreträdare inte personligen kan närvara vid föreningsstämman får medlemmen utöva sin rätt vid stämman genom ombud med stöd av fullmakt. Av fullmakten ska framgå vilken stämma den avser och att den enbart är giltig för den aktuella stämman. Fullmakten ska vara ställd på viss person samt vara daterad, undertecknad av den legala ställföreträdaren för medlemmen samt bestyrkt av två vittnen. Krav på att fullmakten ska vara bevittnad gäller inte för en fullmakt undertecknad med elektronisk signatur.

41 §
Inför deltagande vid föreningsstämman bör medlem anmäla sin eller sitt ombuds närvaro samt eventuellt biträdes närvaro senast två veckor innan föreningsstämman äger rum. Fullmakten bör lämnas in samtidigt som anmälan.

Om medlem önskar delta och rösta på elektronisk väg ska detta anmälas till Föreningen senast två veckor före föreningsstämman eller omgående vid kallelse till föreningsstämman som sker två veckor före föreningsstämman. Om deltagande på elektronisk väg har anmälts får styrelsen inför föreningsstämman fatta beslut om utomstående personers rätt att närvara vid föreningsstämman. Om styrelsen inte beslutar annat har utomstående person ingen rätt att yttra sig vid föreningsstämman.

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströst före föreningsstämman. Poströst ska kunna avges elektroniskt.

42 §
Ett ombud för medlem har inte rätt att vid samma tillfälle företräda fler än tre medlemmar. Till ombud kan heller aldrig anlitas en person som tillhör en annan kategori av medlemmar eller av annat skäl har andra intressen i Föreningen än medlemmen. Ett ombud kan heller aldrig företräda medlemmar med motstående intressen eller som tillhör olika kategorier av medlemmar.

43 §
Medlem har rätt att få förslag (motion) prövat av föreningsstämman. Motion ska för att kunna behandlas vid ordinarie föreningsstämma, vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sju veckor före föreningsstämman. Ärende som framställs därefter kommer inte att tas upp till behandling med mindre än att styrelsen beslutar om detta.

Styrelsen ska till ordinarie föreningsstämma lämna skriftligt yttrande över motionen. Motion tillsammans med styrelsens yttrande liksom styrelsens egna förslag (propositioner) ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med övriga stämmohandlingar i enlighet med 50–51 §§.

Nomineringsförfarande

44 §
Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen. Nominering ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för att valberedningen ska kunna bedöma huruvida kandidaten uppfyller kriterierna för att vara valbar som styrelseledamot i Föreningen och ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt.

Endast de nomineringar som avser personer som uppfyller de krav som uppställs i 25 § samt som tillfrågats och accepterat den aktuella nomineringen kommer beaktas av valberedningen och presenteras som valbara inför stämman.

45 §
Varje medlem har även rätt att nominera personer till uppdrag i valberedningen och till uppdrag i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt. Nomineringar ska ske skriftligen och innehålla de uppgifter som krävs för att valberedningen ska kunna bedöma huruvida kandidaten uppfyller kriterierna för att vara valbar som ledamot eller suppleant i valberedningen eller Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt och ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt.

Endast de nomineringar som avser personer som uppfyller de krav som uppställs i 53 respektive 59 §§ samt som tillfrågats och accepterat nominering kommer beaktas av valberedningen och presenteras som valbara inför stämman.

46 §
Valberedningens förslag till styrelse, förslag till Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt respektive förslag till valberedning, ska göras tillgängligt för medlemmarna på hemsidan eller på annat lämpligt sätt senast fyra veckor före föreningsstämman samt distribueras till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman. Övriga valbara nomineringar ska göras tillgängliga för medlemmarna på samma sätt.

47 §
Vid föreningsstämma sker öppen omröstning, om inte stämman beslutar att omröstning ska vara sluten. I personval ska dock sluten omröstning ske om någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning.

Ordinarie föreningsstämma

48 §
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före utgången av maj månad. Stämman ska hållas i Stockholm eller på annan, av styrelsen tillfälligt bestämd, ort.

 

Ärenden på ordinarie föreningsstämma

49 §
Vid ordinarie föreningsstämma ska framläggas årsredovisning samt revisionsberättelse. Förutom övriga frågor, som hänskjutits till stämmans avgörande, ska följande ärenden behandlas:

 1. upprättande och fastställande av röstlängd;
 2. val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman;
 3. val av två protokolljusterare tillika rösträknare;
 4. beslut i fråga om stämman är stadgeenligt utlyst;
 5. fastställande av dagordning och procedurregler;
 6. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret (inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse);
 7. föredragning av revisorernas berättelse;
 8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (inklusive koncernresultaträkning och koncernbalansräkning);
 9. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. beslut om godkännande av den årliga insynsrapporten;
 11. presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår;
 12. redovisning av intressen och ersättningar för de som leder Föreningens verksamhet;
 13. redovisning av styrelsens övervakning och hur styrelsen i egenskap av övervakningsorgan utövat sin beslutanderätt;
 14. behandling av och beslut om propositioner;
 15. behandling av och beslut om motioner;
 16. beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 17. val och entledigande av ledamöter till styrelsen samt val av styrelsens ordförande;
 18. val av två revisorer och två revisorssuppleanter;
 19. val av ledamöter och suppleanter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt;
 20. anmälan om instruktion för Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt;
 21. val av ledamöter till valberedning;
 22. beslut om arvode till styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter och suppleanter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, ledamöter i valberedning och ledamöter i övriga kommittéer och nämnder;
 23. övriga ärenden;
 24. mötets avslutande.

 

Kallelse, meddelanden och stämmohandlingar

50 §
Kallelse till föreningsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor och senast två veckor före extra stämma.

51 §
Kallelse och övriga meddelanden till medlemmarna ska ske genom information på Föreningens hemsida eller sändas till medlem via elektronisk post. Om uppgifter om elektronisk adress saknas skickas kallelse som brev med ordinarie postgång till varje medlem på den adress som framgår av medlemsförteckningen.

52 §
Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning där alla ärenden som avses behandlas på stämman ska stå med. Om det finns förslag till stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen och dess medlemmar ska detta framgå. I kallelsen meddelas också när och var stämmohandlingarna kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna.

Valberedning

53 §
Föreningen ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter som väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits året därpå. FST, SKAP och Musikförläggarna ska till valberedningen nominera varsin ledamot. Härutöver ska två oberoende ledamöter nomineras, vilka kan föreslås av samtliga medlemmar i Föreningen.

Av 25 § följer vad som i detta sammanhang ska avses med ”oberoende”. Närmare bestämmelser om kriterierna för ledamot i valberedningen följer av valberedningens arbetsordning.

Val av ledamöter i valberedningen ska genomföras på så sätt att stämman ska ta ställning till om det förslag till valberedning som lagts fram kan antas. Om inte stämman antar förslaget ska stämman tillfrågas om de tre, av FST, SKAP och Musikförläggarna, nominerade kandidaterna kan antas. Om stämman antar de nominerade kandidaterna ska stämman tillfrågas om de två föreslagna oberoende ledamöterna kan antas. Om de föreslagna kandidaterna i dessa delar inte antas kommer samtliga nominerade kandidater till oberoende ledamöter i valberedningen att ställas mot varandra.

Om stämman avslår någon av FST, SKAP och Musikförläggarnas nominerade kandidater äger dessa rätt att vid stämman nominera annan kandidat.

Vid personval är den vald som har fått flest av rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutat att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal.

54 §
Valberedningen har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Vid detta sammanträde sker val av ordförande och sekreterare i valberedningen.

55 §
Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman förbereda underlag och förslag till beslut om utseende av:

 • Protokolljusterare vid föreningsstämman
 • Ledamöter till styrelsen samt ordförande i styrelsen
 • Revisorer och suppleanter
 • Ledamöter och suppleanter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt
 • Ledamöter i valberedningen

Valberedningen ska även förbereda underlag och förslag till beslut om arvoden till Föreningens styrelseledamöter, ledamöter och suppleanter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, ledamöter i valberedningen, ledamöter i Föreningens övriga kommittéer och nämnder underställda styrelsen, ledamöter i Föreningens dotterbolagsstyrelser samt till förtroendevald revisor respektive revisorssuppleant.

56 §
Arbetsordning för valberedning fastställs av föreningsstämma efter förslag från styrelsen och gäller intill dess annat beslutats av stämman.

 

Allmänna principer om avdrag

57 §
Från de årliga intäkterna för Föreningens kollektiva förvaltning av rättigheter (rättighetsintäkter) och andra intäkter som Föreningen genererar, får Föreningen göra avdrag för:

 1. Föreningens dokumenterade och befogade kostnader för förvaltningen (förvaltningskostnader).
 2. Sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål med högst 10 procent av vad som återstår av de totala rättighetsintäkterna och andra intäkter Föreningen genererar, sedan förvaltningskostnaderna har avdragits.

58 §
Föreningens styrelse äger rätt att besluta om vilka avdrag som ska tillämpas i förhållande till rättighetsintäkter från utländska systersällskap, storleken av dessa avdrag samt eventuella ytterligare begränsningar avseende dessa avdrag. Därutöver har Föreningens styrelse rätt att helt eller delvis undanta rättighetsintäkter från avdrag i den mån detta av affärsmässiga skäl eller andra objektivt godtagbara skäl bedöms nödvändigt.

 

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt

59 §
Föreningen ska ha en nämnd för beredning, beslut och uppföljning av användning av avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål. Nämnden ska bestå av fem oberoende ledamöter respektive fem oberoende suppleanter som väljs på ordinarie föreningsstämma. FST, SKAP och Musikförläggarna ska till Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt nominera var sin oberoende ledamot respektive oberoende suppleant. Härutöver ska två ytterligare oberoende ledamöter respektive oberoende suppleanter nomineras, vilka kan föreslås av samtliga medlemmar i Föreningen.

Av 25 § följer vad som i detta sammanhang ska avses med ”oberoende”. Närmare bestämmelser om kriterierna för ledamot och suppleant i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt följer av valberedningens arbetsordning.

Val av ledamöter respektive suppleanter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt ska genomföras på så sätt att stämman ska ta ställning till om det förslag som valberedningen lagt fram kan antas. Om inte stämman antar förslaget ska stämman tillfrågas om de tre ledamöter respektive tre suppleanter som nominerats av FST, SKAP och Musikförläggarna kan antas. Om stämman antar de nominerade kandidaterna ska stämman tillfrågas om de två föreslagna oberoende ledamöterna samt för dessa två personliga suppleanterna kan antas. Om de föreslagna kandidaterna i dessa delar inte antas kommer samtliga nominerade kandidater till oberoende ledamöter i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt att ställas mot varandra och på samma sätt samtliga nominerade kandidater till oberoende suppleanter för dessa oberoende ledamöter ställas mot varandra.

Om stämman avslår någon av FST, SKAP och Musikförläggarnas nominerade kandidater äger dessa föreningar rätt att vid stämman nominera annan kandidat.

Vid personval är den vald som har fått flest av rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutat att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal.

Suppleant inträder vid förfall för den ordinarie ledamot som stämman beslutat att suppleanten ska ersätta.

60 §
Ledamot och suppleant i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet; dock ska mandattiden bestämmas så att tre respektive två ledamöter och för dessa personliga suppleanter avgår vartannat år.

61 §
Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt har sitt konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till föreningsstämman. Vid detta sammanträde sker val av ordförande och sekreterare i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt.

62 §
Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt uppgift är att i enlighet med styrelsens instruktion bereda, besluta och följa upp användning av avdrag från rättighetsintäkter och andra intäkter för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål.

63 §
Instruktion för Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt ska årligen fastställas av styrelsen och anmälas till den ordinarie föreningsstämman. Nämndens beslutade användning av medel för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål ska vara föremål för granskning av auktoriserad revisor, i syfte att säkerställa att instruktionen har följts.

Allmänna principer för fördelning av ersättning till rättighetshavare

64 §
Fördelning av de rättighetsintäkter som återstår efter avdrag för förvaltningskostnader samt övriga avdrag med beaktande av i förekommande fall tillkommande avkastningsränta sker i enlighet med Föreningens fördelningsregler.

I fråga om ändring i fördelningsreglerna gäller vad som föreskrivs om stadgeändring enligt lag.

Föreningens årsvinst

65 §
Föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras enligt föreningsstämmans beslut.