Nyhet4 mars 2021
Stims stämma närmar sig! I maj bjuder vi in till ännu en digital stämma för att staka ut riktningen framåt för Stim. Nu är det hög tid att nominera nya personer till styrelse, valberedning och Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU).

Som medlem med rösträtt i Stim har du varje år möjlighet att rösta om Stims framtid på den årliga stämman. Men det är inte bara motioner och förslag vad gäller verksamheten du kan ta ställning till – du kan också påverka vilka som bestämmer i Stim. Detta genom att nominera personer som du tycker skulle passa för Stims styrelse, valberedning och NäMMU.

Till styrelsen kan du som medlem nominera både oberoende och aktivt verksamma ledamöter. Med ”aktivt verksam” menas att personen genom anställning, styrelseuppdrag, nämnduppdrag eller liknande deltar i och har inflytande över FST:s, SKAP:s, eller Musikförläggarnas verksamhet och/eller i Stim. Tänk på att den som nomineras bör vara intresserad av att ta uppdraget, alltså vara tillfrågad innan och ha accepterat nomineringen.  

Här kan du se vilka personer som är aktivt verksamma i FST, SKAP och Musikförläggarna.

Med ”oberoende” menas att personen vid en samlad bedömning ska anses som oberoende i förhållande till Stim och inte aktivt verksam (såsom beskrivet i tidigare stycke).

Tänk gärna utanför boxen

Vad gäller de oberoende posterna behöver personen i fråga inte nödvändigtvis ha en koppling till musikbranschen. Du kanske känner eller vet någon som är en van styrelseledamot i någon annan styrelse, eller någon som är expert inom närliggande område. Hen kanske har bred erfarenhet inom tech och IT och specialistkompetens inom digitalisering? Tänk gärna utanför boxen! 

Valberedningen söker både spets och bredd och är tacksamma för alla nomineringar – men självklart kan du även nominera någon som är kunnig inom musik. Har du någon du vill tipsa oss om? Gör det idag! Eller senast 31 mars.

Valberedningen välkomnar dina nomineringar till e-post [email protected].

Läs mer om hur du nominerar här.

Här kan du se vilka som sitter i nuvarande styrelse, NäMMU och valberedning samt nuvarande revisorer.
 

Dessa är posterna som är uppe för val inför årets stämma:

Stims styrelse

 • Ordförande, oberoende              
 • Ledamot, aktivt verksam inom FST              
 • Ledamot, aktivt verksam inom SKAP                     
 • Ledamot, aktivt verksam inom Musikförläggarna   
 • Ledamot, oberoende         
 • Förste suppleant, aktivt verksam inom FST
 • Förste suppleant, aktivt verksam inom SKAP                 
 • Förste suppleant, aktivt verksam inom Musikförläggarna        
 • Andre suppleant, oberoende

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU)

 • Ordförande, oberoende
 • Suppleant, oberoende

Stims valberedning

 • Två oberoende ledamöter
   

Vad gör valberedningen?

Valberedningen är föreningsstämmans exklusiva organ med uppgift att lägga fram förslag på kandidater för stämmans beslut om val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt ledamöter och suppleanter till NäMMU. 

Stims valberedning ska bestå av fem ledamöter som årligen väljs vid ordinarie föreningsstämma och tillsätts på sätt som framgår av stadgarna. Vid valberedningens konstituerande möte väljs ordförande och sekreterare. Ordförande i valberedningen ska vara sammankallande. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant i Stim kan inte utses till ledamot i valberedningen.

Läs mer om valberedningen här.

Stims årsstämma 2021

Föreningsstämman kommer att hållas den 26 maj och precis som förra årets kommer den att genomföras digitalt. Mer info kommer inom kort!

Tags