Använda musik i skolor och utbildning

Musiken har en viktig roll i barns och ungdomars liv, både på fritiden och i skolan. Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till musik på sin skola, samtidigt som musikskaparna får ersättning för sitt arbete.

I upphovsrättslagen finns ett undantag för musik som används i undervisningssyfte. Den får spelas utan tillstånd. Däremot behöver skolan en licens från Stim i samband med elevkonserter eller om ni spelar musik i allmänna utrymmen som korridorer, matsal och kafeteria.

Exempel på när skolan behöver en musiklicens:

  • När ni spelar musik eller har tv i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal, gemensamhetsutrymmen, vilorum eller liknande.

  • När ni anordnar konserter, elevföreställningar eller liknande (med eller utan entré) för allmänhet eller föräldrar, eller anordnar disco.

  • När ni spelar in musik eller gör en skiva av till exempel skolkonserter, sånguppträdanden eller liknande.

  • När ni gör film eller bildspel (vid till exempel elevarbeten, redovisningar, elevprojekt och presentationer) med musikinslag som sedan används inom skolans verksamhet eller sprids till elever eller föräldrar.

Kommunala skolor

Om skolan eller kommunen har tecknat en så kallad MiM-licens (Musik i Media) med Stim, så har skolan ett musiktillstånd som täcker ljud- och bildproduktion, musik på webben, lagring av musik på servrar med mera.

Friskolor

Priset för friskolor beräknas bland annat utifrån hur stor yta skolan spelar musik på. Gå till Stims licensshop för preliminärt pris.

Musik- och kulturskolor

Stim och SKR har i december 2019 kommit överens om ett nytt avtal kring kommunernas musikanvändning men de enskilda kommunavtalen gäller med retroaktivitet från 2016 eller 2019. De kommunala musik- och kulturskolorna behöver därmed redovisa fakturaunderlag till Stim retroaktivt från 2016 eller 2019 beroende på från vilket datum den enskilda kommunens nya avtal gäller. Stim kontaktar respektive kommuns kulturskolor under 2020-2021 för att se över musiknyttjandet. Stim och SKR har under en tid diskuterat villkoren kring kulturskolornas redovisning och rapportering och har i juli 2021 kommit överens om följande rekommendationer. Denna nya rekommendation gäller retroaktivt från 2021-01-01. För musiktillfällen före 2021 tillämpas det regelverk som Stim tidigare kommunicerat.

Bedömningsmatris för musik- och kulturskolans evenemang med musik

Normalt kräver offentliga framföranden av musik licens. Musikanvändning i undervisningssyfte är dock undantagen licensplikt.

Vad gäller undervisningsundantagets tillämpning för kommunala kulturskolors elevkonserter kan konstateras att avgörande för bedömningen är om ett evenemang bedöms utgöra undervisning eller underhållning. Då det inte existerar någon exakt skiljelinje mellan dessa kan bedömningen vara svår vid varje enskilt fall. För att underlätta hanteringen vad gäller såväl undervisningsundantaget som övriga licensers omfattning har Stim och SKR enats om nedanstående bedömningsmatris med exempel som stöd för bedömningen om ett evenemang är att betrakta som undervisning eller underhållning för offentliga musikarrangemang i kommunala musik- och kulturskolors regi.

Kulturskolans evenemang innehållande musik
Evenemang där medverkande utgörs av elever/lärare och/eller professionella musiker, avsedda för, och marknadsförda mot, en bredare allmänhet (dvs. utanför andra musik- och kulturskoleelever och/eller  de medverkandes närmsta familj) Redovisas och rapporteras
Evenemang  där medverkande utgörs av elever med stöd av lärare och/eller professionella musiker, avsedda uteslutande för, och marknadsförda endast mot, andra musik- och kulturskoleelever och/eller de medverkandes närmsta familj.  Redovisas och rapporteras ej
Entrébelagda evenemang. Redovisas och rapporteras
Evenemang i andra kommunala verksamheter som ej riktas till allmänheten, ex äldreboenden Redovisas ej, eftersom det omfattas av kommunens fasta belopp. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras
Evenemang i kommunal skolverksamhet, ex skolavslutningar, elevkonserter Redovisas ej, eftersom det omfattas av kommunens fasta belopp. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras
Evenemang i andra kommunala verksamheter riktade till allmänheten, ex stadsfestival Redovisas av den kommunala enhet som ansvarar för evenemanget. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras
Evenemang som anordnas av icke-kommunal aktör, ex företag, förening, församling Redovisas av ansvarig anordnare för evenemanget. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras
Evenemang som webbsänds endast på egen web/kommunens hemsida Redovisas och rapporteras
Evenemang som webbsänds via en av Stim licensierad plattform, ex Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Redovisas och rapporteras ej

Övrigt

Teaterpjäser (egna produktioner) med specialskriven musik till pjäsen Kulturskolan gör upp direkt med rättighetsinnehavaren (Stim ej inblandade)
Teaterpjäser (egna produktioner) med icke specialskriven musik till pjäsen Kulturskolan redovisar och rapporterar enl Stims teater-prislista och villkor

Definitioner

  • Evenemang = Framträdanden innehållande livemusik eller inspelad musik, exempelvis konserter och dansuppvisningar.
  • Redovisa = Att inkomma med fakturaunderlag (antal besökare, eventuellt entrépris) enligt Stims liveprislista.
  • Rapportera= Att inkomma med lista över framförd repertoar per evenemang.

Hör av dig till [email protected] om du har några frågor.

Ny utbildningslicens 

Den 1 januari 2023 implementeras DSM-direktivet i svensk lag, vilket innebär förändringar i Upphovsrättslagen (URL) som bl.a. för med sig nya regler kring användning av upphovsrättskyddat material i undervisning. 

Med anledning av detta kommer Stim inom kort att erbjuda en ny licens med avtalslicensverkan för utbildningsväsendet som omfattar användning av upphovsrättsskyddade verk, såsom audiovisuella och musikaliska verk, att i illustrativt syfte återge inom ramen för undervisning. 

Stim kommer under våren 2023 att presentera ytterligare information kring avtalslicensen samt hur den tecknas. Vid frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

Priser och villkor

Få reda på ditt pris genom att besöka vår sida för priser och villkor.