Tillämpning av fördelningsreglerna

Stims föreningsstämma fastställer fördelningsreglerna, dvs hur Stimersättningen skall fördelas till rättighetshavarna. Styrelsen beslutar om reglernas tillämpning och ser kontinuerligt över denna.

Fördelning på områden och fördelningsnycklar 

I fördelningsreglerna anges att styrelsen skall fastställa s k avräkningsområden, dvs avgränsade områden för vilka inkasserade medel avräknas. Efter avdrag för omkostnader fastställs sedan belopp för avräkning för varje område.

Fördelning per avräkningsområde

A = Det belopp som den enskilda överföringen eller det enskilda framförandet inbringat avräknas med avdrag för omkostnader
B = Tillgängligt belopp inom området fördelas på rapporterna inom området
C = Samma som B, men ersättningen påverkas även av överföringens/framförandets karaktär (stor respektive liten konsert)

Fördelningstyp A innebär en direkt inkassorelaterad avräkning för varje över-föring/framförande. För varje musikrapport inom området avräknas det belopp som nyttjandet har inbringat till Stim med avdrag för omkostnader.

För områden med fördelningstyp B fördelas det för området tillgängliga beloppet på rapporterna inom området. Ersättningen styrs av det belopp som finns till-gängligt för hela området och inte av inkassot för varje enskilt musiktillfälle.

Vid fördelningstyp C som endast används i avräkningsområde 1, tillämpas en skillnad mellan stor respektive liten konsert. I övrigt är fördelningstyp C identisk med typ B.

Fördelningsreglerna föreskriver att avräkningen inom varje avräkningsområde skall ske med ledning av musikrapporter eller annat av styrelsen godkänt underlag. I vissa fall kan urvalsmetoder tillämpas. I en del fall är det lämpligt att tillämpa fördelningsunderlag från andra avräkningsområden som ger en rimlig fördelning av ersättningarna inom avräkningsområdet. Beträffande de avräk-ningsområden där musikrapportering inte inhämtas skall fördelningsnyckeln så långt möjligt ge den mest korrekta avräkningen som kan uppnås. Med jämna mellanrum skall undersökas om den tillämpade fördelningsnyckeln behöver kompletteras eller förbättras med hänsyn till utvecklingen av musikinnehållet inom det aktuella avräkningsområdet.
Avräkningsområde  Typ Fördelningsunderlag 
1. Konserter. Av det allmänna subventionerade konserter med konstmusik C Musikrapporter
2. Kyrkokonserter B Musikrapporter
4. Dans - diskotek B Statistiskt urval
5. Annan levande musik. Popkonserter och alla övriga överföringar/framföranden med rapportering A Musikrapporter
6. Annan levande musik utan rapportering B  
7. Teatermusik A Musikrapporter
8. Bakgrundsmusik med rapporter. Mekaniskt återgiven bakgrundsmusik. A Musikrapporter
9. Bakgrundsmusik utan rapportering B Underlag från SR, kommersiell radio, närradio, streaming, tv och skivförsäljning/nedladdningar i Sverige 
10. Sveriges Radio B Musikrapporter
11. Sveriges Television B Musikrapporter
12. Kommersiell Radio B Musikrapporter
13. Kommersiell tv B Musikrapporter
14. Närradio B Musikrapporter från SR, egenrapportering, statistiskt urval
15. Biografer B Musiklistor
16. Online och nya media B Musikrapporter
17. Privatkopieringsersättning B Underlag från SR, tv och skivförsäljning/nedladdningar i Sverige 
18. Biblioteksersättning B Musikrapporter (utlåningsstatistik)
19. Online och nya media utan rapportering B Underlag från avräkningsområde 16 
20. Utland    
21. Utland att fördelas av Stim    
98. Avräkning av mekaniska rättigheter A