Stims policy för reklamation vid avräkning

Om en rättighetshavare saknar Stimersättning för ett framförande kan denne skicka in en reklamation till Stim. På den här sidan beskrivs vilken policy Stim har för inkomna reklamationer och vilka kriterier som gäller.

Principer för reklamation

 • Varje rättighetshavare som är ansluten till Stim har rätt att påtala fel i ett utbetalningsbesked för en viss avräkning i enlighet med vad som sägs i denna policy. Detta sker genom en s.k. reklamation. Reklamationer görs genom att logga in på Stims webbportal ”Mina Sidor” och fylla i formuläret ”Reklamation” samt genom att skicka detta till Stim.
 • Reklamation skall ske utan oskäligt dröjsmål från den tidpunkt då rättighetshavaren upptäckte eller rimligen borde ha upptäckt felet. Alla avräkningsområden har en yttersta reklamationsfrist på tre (3) år, d.v.s. den tid en rättighetshavare har på sig att till Stim anmäla ett fel i avräkningen. Om rättighetshavaren inte påtalar felet genom reklamation inom denna treårsperiod förfaller rättighetshavarens rätt att göra gällande kravet mot Stim.
 • Om inte annat särskilt anges i denna reklamationspolicy börjar den treåriga reklamationsfristen löpa från Stims utbetalningsdatum för den aktuella avräkningen. Är det fråga om ett framförande i utlandet löper reklamationsfristen istället från framförandetillfället. Rapportperioder för respektive avräkningsområde som ingår i en given avräkning samt utbetalningsdatum ska framgå på Stims hemsida. En rapportperiod är det tidsspann som Stim tillämpar och under vilket ett framförande ägt rum och där Stim erhållit en musikrapport.
 • Denna reklamationspolicy tillämpas endast för avräkningsområden med fullständig rapportering.
 • Frågor och klagomål rörande sampling och analogiavräkning faller inte inom ramen för denna reklamationspolicy utan rättighetshavaren är istället hänvisad till Stims allmänna klagomålsrutin. Om rättighetshavaren, för områden där sampling och analogiavräkning tillämpas, på egen hand i efterhand rapporterar in framföranden till Stim och begär ersättning för dessa är detta inte att betrakta som en reklamation enligt denna policy.
 • För Online gäller att om det totala beloppet för en reklamation understiger 200 kr aggregeras beloppen löpande tills det totala beloppet 200 kr uppnåtts och som då utbetalas. För att reklamera framföranden på Youtube krävs en särskild referensfil. Läs mer om Stimersättning från Youtube.

Exempel på tillämpning av Stims reklamationspolicy vid avräkning

Stims reklamationspolicy tillämpas exempelvis i följande situationer:

 • När en rättighetshavare saknar ersättning och då rapporter och redovisning finns men där Stim gjort fel (t.ex. dokumentations-/matchnings-/graderingsfel).
 • När en rättighetshavare saknar ersättning för en period som Stim avräknat och där en musikanvändare/anordnare/artist förväntas rapportera framföranden.
 • När en rättighetshavare saknar ersättning för en period avseende framföranden som Stim avräknat och där värdet överstiger den gräns Stim tillämpar avseende manuell identifiering av musikverk av musikrapporter.

Kriterier för Stims prövning och godkännande av en reklamation 

 • Verket ska vara anmält till Stim.
 • Rättighetshavaren måste kunna visa att framförandet ägt rum genom att bifoga någon form av dokumentation. (Exempel på dokumentation är ett programblad, länk till en radiokanals spellista eller en TV-tablå.)
 • Det ska avse ett framförande inom giltig period. (Den giltiga perioden för reklamationer är de rapportperioder som ingår vid utbetalningstillfället.)
 • Minsta reklamationsbelopp som regleras är 200 kr.
 • Andra kriterier eller krav som Stim från tid till annan bedömer vara relevanta för den aktuella reklamationen.

Om uppgifter om det framförande som ska reklameras helt saknas på avräkningshandlingen hittar rättighetshavaren information om vad som ingår vid senaste avräkningstillfället i Stims specifikation över utbetalningarna.

Giltiga rapportperioder

Det är endast möjligt att reklamera framföranden där Stim har behandlat rapportering och avräknat den aktuella perioden då framförandet skedde. Beroende på i vilket avräkningsområde framförandet skedde finns en viss eftersläpning. När ett utbetalningstillfälle som omfattar framförandetillfället har passerats är det möjligt att reklamera i enlighet med denna policy.

Generell rapportperiod

För de flesta avräkningsområden varierar rapportperioderna och där beräknas reklamationsfristen enligt följande principer. Se exempel nedan.

Live

För live-reklamationer gäller att reklamation ska göras av rättighetshavaren till Stim senast inom tre år från det sista utbetalningstillfället för den aktuella rapportperioden.

Utland

Stim tillämpar en treårig reklamationsfrist från tidpunkten då framförandet skedde för att rättighetshavaren skall ha rätt att till Stim reklamera framföranden i utlandet. Detta i enlighet med CISAC:s rekommendation. Vad gäller Utland är det alltså inte utbetalningstillfället som styr utan framförandetillfället. Det är alltid det utländska upphovsrättssällskapet som avgör om och hur det reklamerade framförandet ska regleras. Detta sker i enlighet med det utländska upphovsrättssällskapets policys.

Övriga avräkningsområden

För övriga avräkningsområden varierar rapportperioderna och där beräknas reklamationsfristen enligt följande principer. Se exempel nedan.

Stims målsättning är att lämna besked om reklamationen godkänns eller ej inom högst tre veckor. Vid mer komplexa ärenden kan det ta längre tid. Utbetalningen för en godkänd reklamation görs snarast möjligt, men är beroende av när på året reklamationen inkom till oss och när vår nästkommande utbetalning av det aktuella musikområdet kommer ske. Stim har normalt sett fyra utbetalningstillfällen per år (mars, juni, september, december). Om Stim efterfrågar ytterligare underlag kring en inkommen reklamation och inget sådant inkommer inom en månad från Stims begäran om komplettering kommer Stim att avsluta ärendet utan vidare åtgärd. I detta fall, eller för det fall att Stim avslår en begäran om reklamation kommer ett motiverat beslut att skriftligen skickas till sökanden.

Omprövning

Om rättighetshavaren inte är nöjd med Stims beslut kan hen begära omprövning senast tre veckor efter det att beslutet kommit rättighetshavaren till del, genom att skriftligen kontakta Stim via email [email protected] eller skriva till:

Stim
Box 17092
104 62 Stockholm

Om rättighetshavaren underlåter att inkomma med en begäran om omprövning i rätt tid hänvisas rättighetshavaren till allmän domstol för prövning av Stims avslag av reklamationen.

Stims beslut på en omprövning är inte slutgiltigt utan kan alltid tas upp för prövning i allmän domstol.


Antagen av Stims styrelse den 16 december 2016.