Om du inte är nöjd med Stim

Stim har som målsättning att alltid rätta till fel och lösa problem så snabbt som möjligt. Om du är musikskapare, musikförlag eller musikanvändare och anser att det har uppstått fel eller att Stim hanterat något felaktigt kontaktar du i första hand Stims Serviceavdelning. 

Du kan enklast kontakta Stim via e-post och telefon.

Om du vill göra ett klagomål behöver vi uppgifter om:

  • Namn och personnummer/organisationsnummer
  • Vad du anser är fel och varför
  • Hur du anser att rättelse bör ske

Vi vill också att du bifogar underlag som styrker ditt krav.

Reklamationer (avseende avräkning)

Om du är musikskapare eller musikförlag och du anser att du saknar avräkning ska du göra en reklamation via reklamationsformuläret på Stims webbtjänst Mina Sidor. Du behöver vara inloggad för att göra detta. Se vidare hur du går tillväga samt läs Stims reklamationspolicy gällande avräkning.

Handläggningstid

Stim besvarar alla inkomna klagomål och reklamationer skriftligen och lämnar en skriftlig motivering ifall att ett klagomål eller en reklamation avslås. Stim har som målsättning att besvara ärenden inom tre dagar. En bedömning görs från fall till fall och mer komplicerade ärenden kan ta längre tid att handlägga.

Omprövning

Om du inte är nöjd med Stims bedömning av ditt klagomål eller din reklamation kan du begära omprövning senast tre veckor efter att beslutet kommit dig till del, genom att skriftligen kontakta Stim via email [email protected] (musikskapare, musikförlag) eller [email protected] (musikanvändare). 

Då kan även skriva till:

Stim
Box 17092
104 62 Stockholm

Tvistlösning och tillsyn

Du har alltid möjlighet att hänföra en tvist med Stim till allmän domstol, om inte något annat särskilt anges i ditt avtal med Stim.

Tvister som rör tolkning och tillämpning av Stims fördelningsregler ska i första hand avgöras av en särskild nämnd med den sammansättning som anges i artikel 17 i Stims fördelningsregler.

Du kan även vända dig till PRV som utövar tillsyn över Stim om du anser att Stim har åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Tags