Priser och särskilda villkor för musik i revy och dansshow

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i revy och dansshow.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i revy och dansshow

För offentligt framförande av Musik för användning i revy, dansshow, kabaré, spex och trolleriföreställningar betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande:

Revylicensen omfattar fristående musik- och sångnummer blandat med sketcher och monologer ofta utan att föreställningen har en tydlig handling. Stims revylicens kan också användas för musik i studentspex och trollerishow mm.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur musiken används eftersom det finns en gräns för vad Stim kan lämna licens för. Om musiken t.ex. är ett bärande inslag i revyn kan man ibland behöva söka licens direkt hos rättighetshavaren (förlag och/eller upphovspersoner). Ta reda på om din revy omfattas av en Stimlicens eller om du behöver söka tillstånd direkt hos rättighetshavare (upphovsperson och/eller förlag) här.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna Villkor.

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar musik till talpjäs eller rätt att framföra icke-auktoriserade texter.

Övrigt

Förhandsanmälan
Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att anmäla planerade evenemang till Stim på förhand. Anmälan ska lämnas minst sju kalenderdagar före det planerade evenemanget och ska innehålla uppgifter om datum, lokal och ort.

Besök
Stim har rätt att besöka evenemang i syfte att kontrollera att Licenstagaren lämnar korrekta uppgifter om Redovisning och Musikrapportering. Stim ska anmäla besök i förväg och Licenstagaren ska då utan kostnad tillhandahålla två entrébiljetter.

Upplåtelse av lokal och ansvarig anordnare
Om en Licenstagare upplåter lokal till en tredje part (en s k ansvarig anordnare) ska den ansvarige anordnaren normalt teckna licens. Licenstagaren ska meddela Stim om att ansvarig anordnare har nyttjat lokalen och ange datum för upplåtelsen. Licenstagaren ska också informera ansvarig anordnare om att denne kan behöva teckna Licens med Stim. Om den ansvarige anordnaren inte tecknar licens när så fordras kan Licenstagaren komma att betraktas som ansvarig för musikanvändningen.

Med ansvarig anordnare avses i första hand den som har tillstånd enligt ordningslagen eller tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol på platsen. I andra hand avses den i vars kassabok biljettintäkter redovisas. Fristående biljettombud räknas inte som ansvarig anordnare om huvuddelen av intäkterna från biljettförsäljning tillgodoräknas någon annan. Vid entréfria evenemang betraktas den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna som Ansvarig anordnare.

För ytterligare villkor hänvisas till de Allmänna villkoren.