Allmänna villkor för användning av Stims repertoar i Sverige

Dessa Allmänna villkor gäller vid användning av Musik (Stims repertoar) och är juridiskt bindande för musikanvändare som ingår avtal med Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a (”Stim”) (organisationsnummer 702002-3524), och, i förekommande fall, Stim och Nordisk Copyright Bureau (NCB), (organisationsnummer, CVR, 22 13 33 14), gemensamt ”Stim”.

Dessa Allmänna villkor, tillsammans med övriga avtalsdokument, utgör Licensavtalet mellan Stim och musikanvändaren (Licenstagaren).

Klicka på respektive paragraf för att läsa mer eller scrolla ned på sidan för att läsa de fullständiga villkoren.

1 § Stims uppdrag
2 § Definitioner
3 § Licensens omfattning
4 § Begränsningar
5 § Tecknande av licens
6 § Licensavgift och beräkning av licensavgiften
7 § Betalningsvillkor
8 § Musikrapportering av framförd musik
9 § Den ideella rätten
10 § Revision
11 § Ansvar
12 § Avtalstid och uppsägning
13 § Förändring av villkor
14 § Överlåtelse
15 § Personuppgifter
16 § Övrigt
17 § Tillämplig lag och tvist

1 § Stims uppdrag

Stim är en kollektiv förvaltningsorganisation vars uppdrag är att förvalta de Ekonomiska rättigheterna till de musikaliska verk, med eller utan text, som rättighetshavare har upplåtit till Stim. Stim lämnar för rättighetshavarnas räkning tillstånd (Licenser) för musikanvändare att använda Musiken.

2 § Definitioner

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor. Vid var tid gällande Allmänna villkor återfinns på stim.se.

Ekonomiska rättigheter Rätten att förfoga över musikaliska verk genom att framställa exemplar av verk och tillgängliggöra verk för allmänheten enligt vad som framgår av URL.

Ideella rättigheter Rätten för upphovsmannen att namnges och att inte få sina verk ändrade eller tillgängliggjorda för allmänheten på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart, i enlighet med vad som framgår av URL.

Licens Det tillstånd Stim ger Licenstagaren att använda Musik för ett eller flera specifika musikanvändningsområden enligt vad som framgår av Licensavtalet.

Licensavtal De uppgifter som tillsammans utgör hela avtalet mellan Licenstagaren och Stim. Ett Licensavtal kan bestå av licensansökan, Allmänna villkor, Särskilda villkor, Licensbekräftelse och Särskilt avtal. Ett Licensavtal innehåller inte nödvändigtvis samtliga dessa avtalshandlingar. I den mån avtalshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter äger de tillämpning i följande ordning:

  • Särskilt avtal/Licensbekräftelse,
  • Särskilda villkor för aktuell(a) Licens(er),
  • Allmänna villkor,
  • Licensansökan.

Licensbekräftelse Stims bekräftelse på licensansökan. Licensbekräftelsen kan bestå av endast en faktura eller ges muntligt.

Licenstagare Fysisk eller juridisk person som genom Licensavtal med Stim har rätt att använda Musik.

Livemusik Offentligt framförande av levande musik för närvarande åhörare eller konsertliknande framförande av inspelad musik för närvarande åhörare.

Musik De musikaliska verk eller delar av musikaliska verk med eller utan text som Stim företräder från tid till annan.

Musikdramatiska verk Verk som i URL går under beteckningen sceniskt verk, exempelvis opera, operett och musikal.

Musikrapportering Licenstagarens skyldighet att, om så framgår av Licensavtalet, lämna en sammanställning över framförd Musik.

Redovisning Licenstagarens skyldighet att i efterhand lämna avgiftsgrundande uppgifter till Stim. Redovisning är tillämpligt i de fall där Stim har godkänt fakturering i efterskott.

Särskilda villkor Stims specifika villkor för respektive särskilt användningsområde av Musik som Licenstagaren har tecknat Licens för. Vid var tid gällande Särskilda villkor återfinns på stim.se.

Särskilt avtal Avtalshandling som upprättats mellan Stim och Licenstagaren och som kompletterar Allmänna villkor och ersätter/kompletterar Särskilda villkor genom specifikation av avtalsvillkor. Licensavtalet innehåller antingen ett Särskilt avtal eller en Licensbekräftelse. 

URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

3 § Licensens omfattning

Genom Licensavtalet ger Stim Licenstagaren en icke exklusiv Licens till ett eller flera av nedanstående nyttjande av Musik i Sverige på det sätt som närmare framgår av Licensavtalet: 

a) offentligt framföra Musik,

b) överföra Musik till allmänheten,

c) framställa exemplar av Musik,

d) synkronisera (sammanfoga) Musik med stillbild eller rörlig bild i audiovisuella produktioner, samt

e) möjliggöra för användare av Licenstagarens onlinetjänst att göra tillfälliga eller permanenta kopior av Musik på sin utrustning.

Endast de nyttjanden som uttryckligen angetts i aktuella Särskilda villkor eller Särskilt avtal ingår i Licensavtalet. Licensen gäller med de begränsningar som framgår av § 4 i dessa Allmänna villkor samt i övrigt av Licensavtalet.

4 § Begränsningar

Licensen omfattar endast det som framgår av Licensavtalet. Det noteras att Licensen inte omfattar följande förfoganden (uppräkningen utgör exempel):

a) ändring av text eller sammanfogande av ny text med befintligt vokalverk eller instrumentalverk (sådant tillstånd ska inhämtas hos rättighetshavaren),

b) den Ideella rätten, (se även nedan 9 §),

c) att för allmänheten tillgängliggöra och framställa exemplar av Musikdramatiska verk,

d) användning av Musik i marknadsföringssyfte,

e) användning av Musik (text och/eller noter) i grafisk form,

f) rättigheter till inspelningar (t ex masterinspelningar) och/ eller framförande artisters rättigheter eller andra närstående rättigheter, samt

g) synkronisering av Musik, dvs. sammanfogande av Musik med stillbild eller rörlig bild, för användningsområden där licens ska tecknas med annan aktör än Stim, se vidare på stim.se.

Ytterligare begränsningar kan framgå av de Särskilda villkoren eller det Särskilda avtalet.

Licensavtalet täcker inte privatkopiering. Följaktligen är inga avgifter hänförliga till privatkopiering inkluderade i avgiften enligt Licensavtalet.

5 § Tecknande av licens

Den som i sin verksamhet använder Musik genom offentligt framförande, överföring till allmänheten, synkronisering och/eller exemplarframställning har en skyldighet att inhämta tillstånd (Licens) från Stim.

Licens söks på det sätt som framgår av stim.se eller på det sätt Stim och Licenstagaren kommer överens om. I samband med licensansökan ska Licenstagaren ange typ och omfattning av sin musikanvändning, namn och adress på de lokaler där musik framförs (om aktuellt) och den övriga information som Stim efterfrågar.

Bindande Licensavtal har ingåtts när Stim har behandlat licensansökan och lämnat en Licensbekräftelse till Licenstagaren. I de fall ett Särskilt avtal har upprättats mellan Licenstagaren och Stim blir Licensavtalet bindande när det Särskilda avtalet har undertecknats av båda parter.

6 § Licensavgift och beräkning av licensavgiften

Licenstagaren ska betala avgift till Stim för den aktuella användningen av Musik enligt de villkor som följer av Licensavtalet. Stims priser framgår av de Särskilda villkoren eller i förekommande fall det Särskilda avtalet.

Stim har rätt att justera priserna årligen med verkan från januari i enlighet med KPI. Som basmånad för KPI räknas juli månad om inte annat avtalats mellan parterna.

Moms tillkommer efter vid var tid gällande momssats.

Licensavgiften ska beräknas och betalas enligt något av följande:

a) Betalning i efterskott
Om Stim har godkänt fakturering i efterskott ska Licenstagaren Redovisa. Redovisade uppgifter ligger till grund för licensavgiften.
Redovisning ska vara Stim tillhanda inom 14 dagar från Stims begäran. Redovisningen ska innehålla de uppgifter och lämnas i det format som Stim efterfrågar från tid till annan. Om komplett Redovisning inte har inkommit inom tidsfristen har Stim rätt att debitera en extra hanteringskostnad om 1 250 kr plus moms. Vid utebliven Redovisning förbehåller sig Stim rätten att använda den senaste av Stim mottagna och godkända Redovisningen som grund för licensavgiften eller basera licensavgiften på av Stim uppskattade uppgifter.

Licenstagaren har även rätt att löpande Redovisa sin musikanvändning utan att Stim har gjort en begäran därom.

Stim får inte föra vidare Redovisade uppgifter till tredje part med undantag för uppgifter som måste lämnas med anledning av tvist eller rättslig prövning eller p.g.a. lag, myndighetsbeslut eller liknande.
 

b) Betalning i förskott
Om Licenstagaren ska betala i förskott ska licensavgiften baseras på de uppgifter Licenstagaren har lämnat till Stim i samband med licensansökan.
Licenstagaren ska meddela Stim om de uppgifter som ligger till grund för Licensen förändras. Meddelandet ska ske i det format som Stim efterfrågar från tid till annan. Om Licenstagaren inför en ny avtalsperiod inte meddelar att musikanvänd­ningen förändras är Licenstagaren skyldig att betala avgift enligt tidigare lämnade uppgifter eller enligt av Stim uppskattade uppgifter. 
 

Om Licenstagaren har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter har Stim rätt att debitera tillkommande licensavgift jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7 § Betalningsvillkor

När Licensavgiften ska betalas (förskott/efterskott) och i vilket tidsintervall framgår av Särskilda villkor, Särskilt avtal och/eller Licensbekräftelse.  

Licensavgiften betalas mot faktura. Betalning ska vara Stim tillhanda inom 30 dagar från fakturadatumet. Stim har rätt att ta ut skälig avgift för pappersfaktura.

Vid försenad betalning har Stim rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen samt ersättning för skriftlig påminnelse och inkassoavgift enligt vid var tid gällande lagstiftning.

8 § Musikrapportering av framförd musik

I de fall det framgår av de Särskilda villkoren eller det Särskilda avtalet att Licenstagaren ska Musikrapportera ska det göras i det format och ha det innehåll som Stim anvisar från tid till annan.

En Licenstagare som Redovisar ska Musikrapportera i samband med Redovisningen. Om Licenstagaren betalar i förskott och därför inte Redovisar ska Licenstagaren Musikrapportera senast 14 dagar efter begäran från Stim. Om Licenstagaren endast har skyldighet att Musikrapportera på Stims begäran ska Licenstagaren Musikrapportera senast 14 dagar efter begäran från Stim.

Vid utebliven Musikrapportering har Stim rätt att fakturera en extra hanteringskostnad om 500 kr plus moms per utebliven musikrapport.

Musikrapporteringen ligger till grund för den fördelning och utbetalning av ersättning som Stim gör till sina rättighetshavare och det är därför av yttersta vikt att rapporteringen är korrekt.

Om Stim på grund av felaktig eller bristande Musikrapportering från Licenstagaren (exempelvis men inte begränsat till utelämnande av repertoar, felaktigt namngiven upphovsman eller oriktig speltid) har fördelat och betalat ut för låg ersättning eller har betalat ut till fel rättighetshavare ska Licenstagaren betala ersättning till Stim motsvarande den ersättning som Stim skulle ha betalat till rätt rättighetshavare vid en korrekt Musikrapportering samt Stims skäliga administrativa kostnader. Denna skyldighet är begränsad till tre år från det att Stim utbetalade till rättighetshavaren om inte Licenstagaren har agerat grovt vårdslöst. Ersättningen ska betalas inom 30 dagar från utfärdande av faktura från Stim.

Stim har inte skyldighet att återkräva ersättning som Stim, med stöd av den Musikrapportering som Licenstagaren har tillhandahållit Stim, har fördelat och betalat ut till rättighetshavare eller till systersällskap som Stim har representationsavtal med.

9 § Den ideella rätten

Licenstagaren får inte göra Musikverk eller del av Musikverk tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Licenstagaren har skyldighet att ange upphovsmannen i den omfattning och på det sätt god sed kräver i enlighet med URL så som lagen är utformad från tid till annan. Särskilda skyldigheter för Licenstagaren vad gäller att ange upphovsmannen kan framgå av Särskilda villkor eller Särskilt avtal.

10 § Revision

Under Licensavtalets giltighetstid och för en tid av tre år därefter ska Licenstagaren på Stims förfrågan kunna styrka de uppgifter som ligger till grund för licensavgiften och Musikrapporteringen genom att tillhandahålla korrekt och fullständig dokumentation. Stim ska från tid till annan och med fem dagars skriftligt varsel till Licenstagaren ha rätt att själv, eller genom oberoende auktoriserad revisor som Stim utser, granska sådan dokumentation. Stim ska vid sådan granskning ha rätt att ta del av allt underlag för beräkning av licensavgift samt allt underlag som avser Musikrapporteringen. Stim har inte rätt att ta del av mer underlag än som krävs för ändamålet och ska begränsa revisionen i skälig omfattning. Om underlaget visar att de avgifter Licenstagaren har betalat understiger det belopp som skulle ha betalats med mer än fem procent på ett kvartal ska Licenstagaren stå för Stims skäliga kostnader samt till Stim betala ytterligare eventuella innestående licensavgifter och upplupen ränta enligt räntelagen.

11 § Ansvar

Vardera parts ansvar under detta Licensavtal är begränsat till summan av de licensavgifter som har betalats eller ska betalas av Licenstagaren under Licensavtalet under det kalenderår då skadan inträffar.

Ansvarsbegränsningen gäller inte om Licenstagaren a) använder Musik på ett sätt som går utöver Licensens omfattning enligt Licensavtalet, b) brister i Redovisningen, c) lämnar felaktiga avgiftsgrundande uppgifter, d) brister i Musikrapporteringen eller e) underlåter att betala licensavgifter under Licensavtalet.

Ansvarsbegränsningen ovan gäller inte för det fall part har agerat grovt vårdslöst.

Part är under inga förhållanden ansvarig för indirekt skada (inkluderande men inte begränsat till förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust av data, utebliven vinst eller liknande förlust som är svår att förutse) eller för skada som är en konsekvens av sådan indirekt skada.

12 § Avtalstid och uppsägning

Licensavtalet gäller från den dag som har överenskommits mellan parterna. Om inte annat framgår av Särskilda villkor eller Särskilt avtal löper Licensen till utgången av det innevarande kalenderkvartalet. Licensen förlängs med ett kalenderkvartal i taget om inte a) Licenstagaren skriftligen säger upp Licensen senast sju kalenderdagar före utgången av kalenderkvartalet, eller b) Stim skriftligen säger upp Licensen senast 30 kalenderdagar före utgången av kalenderkvartalet.

Vardera part har rätt att säga upp Licensavtalet med omedelbar verkan om den andra parten begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar från det att avtalsbrottet påpekades. Utebliven betalning av licensavgifter räknas alltid som ett väsentligt avtalsbrott.

När Licensavtalet upphör ska sådan Licenstagare som redovisar enligt 6 § a) göra en slutlig Redovisning. Licenstagare som har skyldighet att Musikrapportera ska även lämna en slutlig Musikrapportering. Redovisningen och Musikrapporteringen ska vara Stim tillhanda senast 30 kalenderdagar efter det att uppsäg­ningen trätt i kraft.  

Licensen upphör omedelbart att gälla vid Licensavtalets upphörande. Licensavtalet fortsätter dock att gälla i tillämpliga delar till dess att parterna har fullföljt sina respektive åtaganden under Licensavtalet. 17 § överlever Licensavtalet.

13 § Förändring av villkor

Stim har rätt att göra ändringar i dessa Allmänna villkor och i de Särskilda villkoren inför varje kalenderkvartal. Villkorsändring ska tillsammans med uppgift om tidpunkt för ändringens ikraftträdande aviseras senast en månad innan förändringen träder i kraft. Om villkorsförändringen innebär en prishöjning gäller sådan från och med nästa avtalsperiod. Om Licenstagaren inte säger upp Licensavtalet senast sju kalenderdagar innan förändringen träder i kraft kommer det att betraktas som att Licenstagaren godkänner förändringen. Villkorsändringar aviseras på sådant sätt som Stim beslutar från tid till annan.

14 § Överlåtelse

Licenstagaren har inte rätt att överlåta Licensavtalet och/eller överlåta eller upplåta Licensen till annan utan Stims uttryckliga skriftliga medgivande. Om Licenstagarens verksamhet upphör eller överlåts ska en eventuell ny innehavare av verksamheten teckna licens med Stim för fortsatt användning av Musik.

En Licens är giltig för en juridisk person och gäller således inte för dotterföretag, koncerner eller liknande om inte annat har avtalats.

Stim äger rätt att anlita underleverantörer för att utföra skyldigheter och rättigheter under Licensavtalet. Stim ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt eget.

15 § Personuppgifter

Stim kan komma att behandla Licenstagares personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Stim är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kan komma att samlas in av Stim under Licensavtalet.

Uppgifterna kan komma att kompletteras och uppdateras över tid med information från näringslivsregister. Licenstagares personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra och administrera Licensavtalet. Stim kan komma att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen. Stim sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En registrerad kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. En registrerad har också rätt till dataportabilitet. Vidare har en registrerad rätt att begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade. Frågor om Stims behandling av personuppgifter kan ställas till Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm. Stims dataskyddsombud nås på [email protected]. Klagomål på Stims personuppgiftsbehandling kan göras till Integritetsskyddsmyndigheten.

16 § Övrigt

Licenstagaren ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos Stim och ska i god tid underrätta Stim om eventuella förändringar av såväl faktureringsadress som kontaktuppgifter (inkl. e-postadress).

Meddelanden ska anses ha kommit Licenstagaren tillhanda tre dagar efter det att meddelandet sänts med post eller, om meddelandet skickas med e-post, dagen efter det att det skickades.

17 § Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Licensavtalet. 

Licenstagare har alltid rätt att påtala för Stim om Licenstagaren anser att det har uppstått fel eller att Stim har hanterat någonting felaktigt. Stim kommer att hantera klagomål i enlighet med Stims vid var tid gällande klagomålsrutin som finns på stim.se.

Vardera part har rätt att hänföra tvist till allmän domstol.

Dessa allmänna villkor reviderades senast den 1 april 2021.