Priser och särskilda villkor för livemusik

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda livemusik.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för livemusik

Licensen för livemusik är indelad i tre olika kategorier enligt nedan. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.

2024 års priser

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor. Skyldighet att Musikrapportera

gäller alltid när Musik framförts av artister som inte är bosatta i Sverige samt vid framföranden av konstmusik (orkestermusik, kammarmusik med mera). Licenstagaren har också skyldighet att Musikrapportera Musik framförd av svenska artister på Stims begäran i de fall som framgår nedan.

Populärmusik, jazz och folkmusik framförd av svenska artister Musikrapporteras vanligen av artisterna, deras ombud eller av Stim och Licenstagaren har då ingen skyldighet att lämna ytterligare sammanställning om inte Stim särskilt begär det.

Övrigt

Förhandsanmälan

Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att anmäla planerade evenemang till Stim på förhand. Anmälan ska lämnas minst sju kalenderdagar före det planerade evenemanget och ska innehålla uppgifter om datum, lokal och ort. Vid Livemusik ska även framgå namn på de artister som ska framträda.

Besök

Stim har rätt att besöka evenemang i syfte att kontrollera att Licenstagaren lämnar korrekta uppgifter om Redovisning och Musikrapportering. Stim ska anmäla besök i förväg och Licenstagaren ska då utan kostnad tillhandahålla två entrébiljetter.

Upplåtelse av lokal och ansvarig anordnare

Om en Licenstagare upplåter lokal till en tredje part som använder Musik på ett sätt som utlöser licensplikt (en s.k. ansvarig anordnare) ska den ansvarige anordnaren normalt teckna licens och åta sig de skyldigheter som därmed uppstår. Licenstagaren ska meddela Stim om att ansvarig anordnare har nyttjat lokalen och ange datum för upplåtelsen. Licenstagaren ska också informera ansvarig anordnare om att denne kan behöva teckna Licens med Stim och åta sig de skyldigheter som därmed uppstår. Om den ansvarige anordnaren inte tecknar licens när så fordras kan Licenstagaren komma att betraktas som ansvarig för musikanvändningen.

 

Med ansvarig anordnare avses i första hand den som har tillstånd enligt ordningslagen eller tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol på platsen. I andra hand avses den i vars kassabok biljettintäkter redovisas. Fristående biljettombud räknas inte som ansvarig anordnare om huvuddelen av intäkterna från biljettförsäljning tillgodoräknas någon annan. Vid entréfria evenemang betraktas den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna som Ansvarig anordnare.

För ytterligare villkor hänvisas till de Allmänna villkoren