Hur Stim finansieras

Stim har i arbetet med att förvalta rättighetshavarnas ekonomiska rättigheter kostnader som vi finansierar genom att göra avdrag från pengar vi samlar in.

Precis som alla andra verksamheter har Stim kostnader. De rör sig i stort om kostnader för personal, lokal och utveckling. Nedan följer en översiktlig genomgång av de avdrag Stim gör från intäkterna för att finansiera de utgifter som verksamheten har för att kunna fullgöra sina uppdrag. För mer detaljerad information så hänvisar vi till Stims årsredovisning och insynsrapport som Stim årligen tar tar fram. 

Stim är en organisation utan vinstintresse. De avdrag Stim gör från de olika intäktsområdena är baserade på faktiska och dokumenterade kostnader för Stims förvaltning och ska säkra att vi på ett effektivt och säkert sätt fullgör vårt uppdrag – att ge upphovspersoner och förlag skäligt betalt när deras musik spelas.

Avdragens storlek

Totalt sett har Stim en kostnadsprocent på 9% (2019). Alla siffror finns detaljerat beskrivna i vår årsredovisning samt insynsrapport. 

Stims kostnader

Stims utgifter handlar i första hand om löner, lokalhyra och administration, men det uppstår också kostnader direkt knutna till våra huvudtjänster, som kan delas in i tre områden:  

Insamlandet av pengar 

Kostnader som uppkommer i samband med till exempel bearbetning av marknaden, förhandling och hantering av licensavtal. Dessutom krävs resurser för administration av fakturering och betalningar, samt service till våra licenstagare.

Utbetalning 

I samband med våra utbetalningar uppstår kostnader för bland annat administration av musikrapporter, matchning av verk som spelats, fördelning och utbetalning av ersättning samt för att säkra en bra service till de anslutna upphovspersonerna och förlagen.

Stärkt upphovsrätt och främjande av musik

Vårt uppdrag att genom kontakter gentemot politik och samhälle stärka musikskaparnas villkor, samt vårt arbete för att främja musikalisk mångfald och återväxt, är förknippat med kostnader i form av till exempel stipendier till upphovspersoner.