Stims fullständiga fördelningsregler

För Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM, u.p.a. Antagna vid föreningsstämma den 30 maj 2023.

 

A. Allmänna regler

1.    Ersättning för överföring till allmänheten (Överföring), offentligt framförande (Framförande) och mekaniskt mångfaldigande (Mekanisering) som Stim enligt sina stadgar och gällande anslutningskontrakt skall erlägga till upphovsmän och till musikförläggare, nedan gemensamt kallade rättighetshavare, skall fördelas i enlighet med dessa fördelningsregler. Fördelningen skall göras omsorgsfullt, korrekt och utan oskäligt dröjsmål.

2.    I Stims förvaltningsuppdrag ingår att Stim skall avräkna och fördela de medel som för rättighetshavarnas räkning har inkasserats vid utnyttjande av de verk som Stim representerar. Avräkning och fördelning sker med utgångspunkt i fastlagda avräkningsområden. Stim strävar efter att i högsta mån avräkna och fördela inkasserad ersättning med vägledning av ett musikrapportsunderlag av vilket det framgår vilken repertoar som användaren av musik har nyttjat. Det förekommer att Stim, i undantagsfall, kan behöva avräkna och fördela till rättighetshavare enligt ett statistiskt urval (s.k. sampling) om bedömningen har gjorts att ett urval ur repertoaren på ett representativt sätt visar den totala repertoarmängden. I de fall då fördelningsunderlag för det enskilda framförandet saknas och Stim inte förväntar att sådant underlag kommer Stim till del alternativt där den uppskattade kostnaden för att hantera fördelningsunderlag anses oskäligt hög sker fördelning enligt en analogi. Fördelningsunderlag från närliggande musikanvändning, alternativt underlag som genom statistisk insamling i stort, kan anses representera den nyttjade repertoaren, används då för att fördela ersättningen till rättighetshavare med hänsyn tagen till korrekthet, kostnadseffektivitet och transparens. 

3.    Fördelning sker med utgångspunkt i de områden för avräkning som fastställts av styrelsen. Styrelsen skall vid fastställande av avräkningsområden beakta följande kriterier:

 • Avräkningsområdet skall vara avgränsat på ett sådant sätt att det i möjligaste mån underlättar en fördelning som står i relation till nyttjande av de rättigheter som Stim representerar.
 • Avräkningsområdet skall vara avgränsat på ett sådant sätt att det i möjligaste mån underlättar för transparenta fördelningsprinciper och skapar tydlighet ifråga om vad ersättningen avser.
 • Avräkningsområdet skall vara avgränsat på ett sådant sätt att det förenklar administrationen av avräkning och fördelning av de rättighetsintäkter som inkasserats för utbetalning till rättighetshavarna.
   

4.    Musikanvändningens karaktär skall vara vägledande för hur en intäkt som uppkommit till följd av Överföring, Framförande och Mekanisering, skall fördelas till berörda rättighetshavare. Musikanvändningen identifieras genom för respektive avräkningsområde bestämt fördelningsunderlag. Fördelningsunderlagen för respektive avräkningsområde bestäms från var tid till annan av styrelsen.

5.    Efter avdrag för administrativa omkostnader fastställs för varje avräkningsområde det belopp som är tillgängligt för fördelning.

6.    Fördelning sker vid fyra avräkningsperioder per år och i enlighet med dessa fördelningsregler genomförs i två processer; fördelningsprocessen och avräkningsprocessen. I fördelningsprocessen fördelas det belopp som fastställts vara tillgängligt för fördelning i respektive avräkningsområde på respektive identifierat musikverk i proportion till musikanvändning eller annan parameter som utgjort grund för licensiering. Detta sker med ledning av musikrapporter, eller annat av styrelsen i enlighet med dessa regler godkänt underlag för avräkning, varvid nyttjandets tidslängd och i vissa fall verkets angivna speltid beaktas samt Överföringens/Framförandets karaktär.

7.    I avräkningsprocessen identifieras respektive rättighetshavare till de musikverk för vilka ersättning registrerats och allokering av intäkten sker i enlighet med de registrerade verksandelarna för musikverket. 

8.    För det fall underlag för fördelning saknas (musikrapporter), eller Stim inte kan identifiera den korrekta mottagaren, eller musikanvändningen är så omfattande att det av Stim krävs en oskälig arbetsinsats för att identifiera berörda rättighetshavare har Stim rätt att fördela och avräkna det för avräkningsområdet fastställda beloppet på sätt som beslutats av styrelsen i enlighet med dessa allmänna principer för fördelning.

9.    Utbetalning till rättighetshavarna sker i enlighet med Stims avräkningscykel för avräkningsområdet förutsatt att det inte föreligger hinder för utbetalning. Stim utbetalar ersättning normalt vid fyra utbetalningstillfällen per kalenderår även om ersättning för ett givet avräkningsområde inte nödvändigtvis avräknas och utbetalas vid varje utbetalningstillfälle.

10.   Hinder för utbetalning föreligger exempelvis om den totala uppburna ersättningen understiger det av Stim fastslagna minsta belopp för utbetalning eller om verksandelen är föremål för dispyt.

11.   Den fördelning av ersättning till musikförläggare som anges i nedanstående huvudnycklar för fördelning kan bestämmas till lägre procentsatser under förutsättning att anmälan därom inkommit från musikförläggaren.

Beträffande ersättning för musikdramatiska verk som har sin grund i en särskild tilläggsöverenskommelse mellan den anslutne och Stim bestäms fördelningen från fall till fall av Stim och berörda parter i samråd.

12.   Ersättning till Stimansluten originalförläggare utgår, när avtal har träffats mellan förläggaren och upphovsmannen till ett verk angående rätten att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (musikförlagsavtal), under förutsättning att avtalet ger förläggaren rätt till ersättning för Överföring, Framförande och/eller Mekanisering.

Om förläggaren inte inom den tid avtalet anger har fullgjort sin skyldighet att göra verket tillgängligt för allmänheten, äger upphovsmannen rätt att anmäla detta förhållande till Stim. Kan uppgörelse inte träffas på annat sätt skall ärendet underställas en nämnd som utses på samma sätt som vid tvist (se A.7. andra stycket). Nämnden beslutar om hur de för verket förfallna och tillkommande ersättningarna skall hanteras av Stim. Om nämndens beslut innebär att musikförläggaren inte har fullgjort sin avtalade skyldighet och förläggaren inte fullgör det som nämnden beslutat, får Stim – genom avdrag från förläggarens kommande avräkningar – innehålla och härav kompensera upphovsmannen för dennes fordran.

13.   För det fall att ett avtal mellan upphovsman och beställare av musikaliska verk, s.k. beställningsavtal, medför att beställaren erhåller musikförlagsrättigheter till de beställda verken skall förläggaren inte erhålla någon avräkning för sådan Överföring och Framförande som är ändamålet med beställningen och som äger rum i beställarens egen verksamhet. Denna regel tillämpas dock endast under förutsättning att skriftlig anmälan därom inkommit från någon av rättighetshavarna.

14.   Ersättning som tillkommer rättighetshavare tillhörande utländsk organisation med vilken Stim har ömsesidighetsavtal avräknas till respektive organisation som sedan svarar för den vidare fördelningen av ersättningen till rättighetshavarna.

15.   Med subförläggare avses i dessa regler musikförläggare till vilken originalförläggare upplåtit sin förlagsrätt till musikverk i ett angivet territorium och under angiven tidsrymd med rätt att uppbära förlagsandel av ersättning för Överföring, Framförande och/eller Mekanisering. Rätt att uppbära sådan andel föreligger dock inte för Stimansluten subförläggare beträffande ersättning som härrör från Överföring och Framförande i Sverige eller Mekanisering som avser Sverige och gäller verk som är originalförlagt av svenskt förlag.

16.   Om en överenskommelse om fördelning strider mot Stims stadgar, fördelningsregler, anslutningskontrakt eller av styrelsen utfärdade särskilda anvisningar eller Stim/NCBs avtal med utländska systerorganisationer, äger styrelsen rätt att besluta att de fasta fördelningsreglerna skall tillämpas. En i enlighet med musikförlagsavtal och gällande fördelningsregler fastställd fördelning av ersättningen mellan upphovsman och förläggare skall dock, såvida annan överenskommelse inte träffats, gälla under den i avtalet angivna avtalstiden, även om fördelningsreglerna därefter skulle ändras.

17.   Vid tvistiga andelar till ett verk äger Stim alltid rätt att, tills dess tvisten är löst, helt eller delvis innehålla de för verket förfallna och tillkommande ersättningarna. Om en rättighetshavare begär att ersättningar skall innehållas för ett verk skall denna begäran tillställas Stim skriftligen med åberopande av grunder. Stim skall tillämpa vid var tid gällande regler rörande dispyter och tvistiga andelar. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av dessa fördelningsregler skall hänskjutas till avgörande av en särskild nämnd bestående av de två av FST, SKAP och Musikförläggarna gemensamt utsedda särskilda styrelseledamöterna och två av styrelsen, inom eller utom denna, för den uppkomna tvisten särskilt utsedda, ojäviga personer med sakkunskap inom det område tvisten gäller.

18.   För både framförande och mekanisering gäller att upphovsmän inte ärver varandras verkandelar på den grunden att de har andelar på samma verk. Denna reglering påverkar däremot inte möjligheten för en upphovsman att ärva en annans rätt till en verkandel genom arv eller testamente.

För samskrivna verk, dvs då musik och text skapats för att användas tillsammans, gäller att om en upphovsmans skyddstid löper ut får denne ändå behålla sin andel och uppbära ersättning för den tills den sista avlidna upphovsmannens skyddstid går ut.

För icke-samskrivna verk gäller att musiken och texten åtnjuter separat skydd. När musikens skydd går ut är den sedan fri och textförfattarna kan inte ärva andelarna. När textens skydd går ut är den sedan fri och komponisten kan inte ärva andelarna.

Om musiken i ett icke-samskrivet verk kan anses samskriven av flera komponister gäller att om en komponists skyddstid löper ut får denne ändå behålla sin andel och uppbära ersättning för den tills den sist avlidna komponistens skyddstid går ut.

Om texten i ett icke-samskrivet verk kan anses samskriven av flera textförfattare gäller att om en textförfattares skyddstid löper ut får denne ändå behålla sin andel och uppbära ersättning för den tills den sist avlidna textförfattarens skyddstid går ut.

 

B. Huvudnyckel för fördelning av ersättning för Överföring och framförande

Fördelningsnycklarna nedan anger några huvudtyper av fördelning och gäller om inte annat överenskommits enligt avsnitt D (Särskilda regler för s.k. fri fördelning av ersättning mellan upphovsmän) eller enligt musikförläggarens anmälan enligt A.11.

De nycklarna som anges nedan för verk där musiken eller texten är fri är den fördelning som gäller om verkandelen är fri redan när verket skapas.

Beträffande förlagda verk gäller exemplen endast sådana som originalförlagts. När det gäller subförlagda verk m.m., se bestämmelserna under B, anm. 3 och 4.

 

Överföring och Framförande

        

Musikaliskt verk (utan text eller fri)

Komponisten 100%

 

 

Musikaliskt verk med text

Komponisten 50%

Författaren 50%

 

Förlagt musikaliskt verk (utan text eller texten fri)

Komponisten 66,67%

 

Förlaget 33,33%

Förlagt musikaliskt verk med text

Komponisten

33,33%

 

Författaren 33,33%

Förlaget 33,33%

 

Litterärt verk (musiken fri)

 

Författaren 100%

 

Förlagt litterärt verk (musiken fri)

 

Författaren 66,67%

Förlaget 33,33%

 

Bearbetning av musikaliskt verk (skyddad)

Komponisten 75%

Bearbetaren 25%

 

Förlagd bearbetning av musikaliskt verk (skyddad)

Komponisten 50%

 

Bearbetaren 16,67%

Förlaget 33,33%

 

Bearbetning av musikaliskt verk (fritt)

 

Bearbetaren 33,33%

 

Förlagd bearbetning av musikaliskt verk (fritt)

 

Bearbetaren 33,33%

Förlaget 33,33%

 

 • Anm. 1. För att erhålla ersättning för Överföring och Framförande skall rättighetshavare anmäla sina verk på sätt som Stim föreskriver.
 • Anm. 2. Bearbetare av verket äger uppbära andel i ersättning för Överföring och Framförande endast om berörda rättighetshavare skriftligen medgivit detta. Andelen får i sådant fall fastställas till högst 25 % av verket. Bearbetare av skyddat musikaliskt verk erhåller sin andel från den ersättning som tillkommer komponisten och bearbetare av skyddad text till ett musikaliskt verk erhåller sin andel från författarens ersättning. Vid bearbetning av fritt musikaliskt verk med eller utan text erhåller bearbetaren en andel om 33,33 %. Bearbetning – såväl av fritt som skyddat verk – skall anmälas till Stim och på begärans uppvisas.
 • Anm. 3. Förvärvar Stimansluten förläggare genom överenskommelse med utländsk förläggare förlagsrätten i Sverige till utländskt verk, och förutsätter avtalet att den förstnämnde såsom subförläggare skall uppbära andel i ersättning för Överföring och Framförande, får, i den mån den organisation som originalförläggaren tillhör medger det, högst 50 % därav, d.v.s. de maximala förlagsandelarna, avräknas till den Stim-anslutne förläggaren i hans egenskap av subförläggare. I fråga om subförlagt verk får i förekommande fall sammanlagt högst 16,67 % avräknas till Stimansluten bearbetare. De andelar som inte tas i anspråk för Stimanslutna avräknas till originalförläggarens organisation för dennes räkning och till respektive upphovsmäns organisation för deras räkning. Stimansluten förläggare är alltid såsom subförläggare skyldig att på begäran av Stim uppge vilka förpliktelser som åligger honom enligt subförlagsavtalet, samt vilka andelar av ersättning för Överföring och Framförande som tillkommer honom enligt avtalet.
 • Anm. 4. Träffar Stimansluten förläggare (originalförläggare) överenskommelse med utländsk förläggare (subförläggare) angående upplåtelse eller överlåtelse av förlagsrätten till av honom tillgängliggjort verk, får högst 50% av ersättningen för Överföring och Framförande tillkomma förläggarna tillsammans. Utländsk/a bearbetare får härvid uppbära sammanlagt högst 16,67% av ersättningen.

 

C. Huvudnyckel för fördelning av ersättning för mekanisering)

Fördelningsnycklarna nedan anger några huvudtyper av fördelning och gäller om inte annat överenskommits enligt avsnitt D (Särskilda regler för s k fri fördelning av ersättning mellan upphovsmän) eller enligt musikförläggarens anmälan enligt A.11.

De nycklarna som anges nedan för verk där musiken eller texten är fri är den fördelning som gäller om verkandelen är fri redan när verket skapas.

Beträffande förlagda verk gäller exemplen endast sådana som originalförlagts. När det gäller subförlagda verk m.m., se bestämmelserna under C, anm. 3.

 

Mekanisering

 

 

Musikaliskt verk (utan text eller fri)

Komponisten 100%*

 

 

Musikaliskt verk med text

Komponisten 50%

Författaren 50%

 

Förlagt musikaliskt verk (utan text eller texten fri)

Komponisten 66,67%*

 

Förlaget 33,33%* 

Förlagt musikaliskt verk med text

Komponisten 33,33%

Författaren 33,33% 

Förlaget 33,33%

Litterärt verk (musiken fri)

 

Författaren 100%

 

Förlagt litterärt verk (musiken fri)

 

Författaren 66,67%**

Förlaget

33,33%**

* Som komponist betraktas även bearbetare av fritt verk

** Komponist/författare och förlag kan avtala om annan fördelning, med högst 50% till förlaget.

 

 • Anm. 1. Bearbetare av verket äger uppbära andel i ersättning för Mekanisering endast om berörda rättighetshavare skriftligen medgivit detta. Andelen får i sådant fall fastställas till högst 25% av verket. Bearbetare av skyddat musikaliskt verk erhåller sin andel från den ersättning som tillkommer komponisten och bearbetare av skyddad text till ett musikaliskt verk erhåller sin andel från författarens ersättning. Vid bearbetning av fritt musikaliskt verk med eller utan text erhåller bearbetaren en andel om 33,33%. Bearbetning – såväl av fritt som skyddat verk – skall anmälas till Stim och på begäran uppvisas.
 • Anm. 2. Träffar Stimansluten förläggare överenskommelse med utländsk förläggare angående upplåtelse eller överlåtelse av förlagsrätten till av den förstnämnde tillgängliggjort verk, får de utländska rättighetshavarna uppbära högst 50% av hela ersättningen för Mekanisering. Efter särskilt medgivande från Stim kan dock annan ordning få avtalas. Den del av ersättningen som enligt avtalet redovisas till Sverige fördelas mellan verkets originalrättighetshavare enligt huvudnyckel 2.
 • Anm. 3. Om musikförlagsavtal gäller utländskt verk, får den Stim-anslutne subförläggaren uppbära hela den andel av ersättningen för Mekanisering som han äger uppbära enligt avtalet. Då verket inspelats med svensk text, skall fördelningen av den andel som tillkommer Stimanslutna rättighetshavare ske enligt avtal mellan förläggaren och översättaren. Beträffande subförläggarens förpliktelser, se i tillämpliga delar bestämmelserna under B, Anm. 3.

 

 

D. Särskilda regler för s.k. fri fördelning av ersättning mellan upphovsmän

 

Ersättningsberättigade upphovsmän har möjlighet att träffa särskild överenskommelse om inbördes fördelning av andelar, vilken avviker från vad som gäller enligt de fasta fördelningsreglerna.

En förutsättning härför är att en överenskommelse träffas mellan samtliga ersättningsberättigade upphovsmän. Den som anmäler verkets fördelning till Stim svarar för att uppgifterna i denna anmälan motsvarar det avtal som träffats mellan upphovsmännen. Stim har rätt att begära att upphovsmännen personligen undertecknar verkanmälan till Stim av vilken den särskilda fördelningen framgår, eller att ett av de ersättningsberättigade undertecknat musikförlagsavtal varav fördelningen framgår uppvisas för Stim.

Originalförlagsandelarna enligt huvudnyckel 1 och 2 eller enligt musikförläggarens anmälan enligt A.1. andra stycket får inte påverkas av fri fördelning mellan upphovsmännen.

 

E. Särskilda regler för fördelning av ersättning från direkt-licensiering av onlinetjänster utanför Norden och Baltikum 

Oaktat vad som står i Stims fördelningsregler kan Stim i de fall ett godkännande från originalförlaget erhållits, för att underlätta utbetalning av ersättning som kommer från direktlicensiering av onlinetjänster utanför Norden och Baltikum avseende verk i Stims repertoar som har en Stimansluten originalförläggare, avräkna all ersättning till den Stimanslutne originalförläggaren för de förlagsandelar (såväl mekaniska som framförande) som denne originalförläggare har vidareupplåtit på en (eller flera) subförläggare i vart och ett av de aktuella territorierna. Ersättning som kommer från direktlicensiering av onlinetjänster inom Norden och Baltikum påverkas inte av detta tillägg.

 

***