Allmänna villkor för anslutning till Stim

För Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM, u.p.a.

Dessa Allmänna villkor är juridiskt bindande mellan en Ansluten och Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org.nr. 702002-3524, (”Stim”) och reglerar villkoren för anslutningen till Stim. Rättighetshavare som önskar bli Ansluten måste läsa igenom och godkänna de Allmänna villkoren för att anslutningsprocessen ska kunna fullföljas. Anslutningsformuläret och de Allmänna villkoren så som de är utformade från tid till annan utgör tillsammans Avtalet mellan den Anslutne och Stim.

Dessa Allmänna villkor ersätter tidigare avtal för anslutning och medlemskap för samtliga befintliga Anslutna och medlemmar i Stim.

 1. Vem kan bli ansluten till Stim?

  ​1.1 En fysisk person som skapar musikaliska verk med eller utan text (”Musik”), (nedan kallad ”Musikskapare”), och som har rätten att förfoga över Musiken genom att framställa exemplar och tillgängliggöra verk för allmänheten (”Ekonomiska rättigheter”) enligt lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”URL”) och som har fått minst ett verk offentliggjort eller inspelat eller som har ingått förlagsavtal har rätt att ansluta sig till Stim genom att ge Stim ett förvaltningsuppdrag.

  1.2 Ett musikförlag eller annan fysisk eller juridisk person som innehar Ekonomiska rättigheter till Musik eller har rätt till del av rättighetsintäkterna vid användning av Musik har rätt att ansluta sig till Stim genom att ge Stim ett förvaltningsuppdrag.

  1.3 Musikskapare och musikförlag eller sådan annan fysisk eller juridisk person som anges i 1.2 är i det följande gemensamt benämnda ”Rättighetshavare”.

  1.4 Anslutning till Stim sker på sådant sätt som framgår under punkt 2.

  1.5 Stim har rätt att vägra en anslutning om det finns godtagbara skäl, såsom exempelvis att Stim inte företräder en viss kategori av rättighetshavare eller om begäran om förvaltning ligger utanför Stims förvaltningsuppdrag så som det är utformat från tid till annan.

 2. Anslutningen

  2.1 För att bli ansluten till Stim måste Rättighetshavare fylla i formuläret för anslutning (”Anslutningsformuläret”) och acceptera dessa Allmänna villkor.

  2.2 Vid en anslutning till Stim ska Rättighetshavare ange omfattningen av förvaltningsuppdraget. De val som kan göras framgår av Anslutningsformuläret. Ett lämnat förvaltningsuppdrag kan utökas eller begränsas under detta Avtals giltighetstid.

  2.3 När Rättighetshavare har fullföljt vad som anges under 2.1 och 2.2 och erhållit en bekräftelse på anslutningen samt inloggningsuppgifter till Mina Sidor blir Rättighetshavare ansluten till Stim (”Ansluten”). Om Rättighetshavare inte inom 14 dagar erhåller en bekräftelse eller om bekräftelsen avviker från det förvaltningsuppdrag Rättighetshavare önskade lämna till Stim ska Rättighetshavare kontakta Stims serviceavdelning så snart som möjligt. För tydlighetens skull noteras att Rättighetshavare inte blir ansluten förrän hela processen har fullföljts enligt vad som anges i 2.1 och 2.2 och Stim har bekräftat anslutningen.

  2.4 För Musikskapare under 18 år krävs målsmans godkännande. 

  2.5 Stim äger rätt att ta ut en skälig avgift vid anslutningstillfället samt en skälig årlig administrationsavgift. Sådana avgifter beslutas av Stims styrelse från tid till annan. Information om eventuella avgifter kommer att publiceras på stim.se eller på annat sätt som Stim finner lämpligt från tid till annan. 

 3. Upplåtelse av Ekonomiska rättigheter till Stim

  3.1 Rättighetshavare som innehar ensamrätten till Musik enligt URL måste för att Stim ska kunna kollektivt förvalta Musiken upplåta sina Ekonomiska rättigheter till Stim.

  3.2 Genom detta Avtal upplåter den Anslutne exklusivt och utan avgift, för den omfattning som den Anslutne har valt enligt 2.2, till Stim såväl existerande som framtida Musik som den Anslutne innehar eller kommer att inneha Ekonomiska rättigheter till (”Licensen”). Detta innebär att den Anslutne under Avtalstiden inte har rätt att till annan upplåta eller överlåta de Ekonomiska rättigheter som omfattas av detta Avtal.

  3.3 Under detta Avtal betraktas den Anslutne som licensgivare och Stim som licenstagare.

  3.4 Licensen ger Stim rätt att förfoga över Musiken genom att utföra förvaltningsuppdrag enligt vad som sägs under 4.

  3.5 Rättighetshavaren garanterar att de Ekonomiska rättigheterna till Musiken som omfattas av Licensen inte har upplåtits eller överlåtits till annan.

  3.6 Om en Ansluten önskar ändra utformningen av Licensen genom att överlåta eller upplåta rättigheterna till Musiken till ett musikförlag eller annan fysisk eller juridisk person som är Ansluten till Stim eller som är ansluten till systersällskap eller organisation som Stim har ingått representationsavtal med ska godkännande inhämtas från Stim. Ett godkännande får aldrig i något fall verkan förrän de angivna verksandelarna har registrerats i Stims verksdatabas.

  3.7 Oaktat Licensen till Stim har en Ansluten rätt att parallellt själv ge tillstånd till sådan användning som sker utan förvärvssyfte i enlighet med vad som framgår av 16.

  3.8 Musikskapare har alltid rätt att själv bestämma var, när och i vilket sammanhang ett verk används första gången (förstaframföranderätt). Licensen till Stim omfattar inte sådana verk där Musikskapare ännu inte har använt sig av sin förstaframföranderätt.

  3.9 Licensen omfattar inte musikdramatiska verk. Stim kan dock efter särskilt godkännande från fall till fall och där så är möjligt med hänsyn till Stims vid var tid gällande policys och riktlinjer ta hand om tillståndsgivningen för musikdramatiska verk. Om önskemål finns om att Stim tar hand om tillståndsgivningen för musikdramatiska verk kan Rättighetshavare ställa en förfrågan härom till Stims serviceavdelning.

  3.10 Oaktat Licensen till Stim innehas den Anslutnes rättigheter enligt 3 § URL (den ideella rätten) alltjämt av den Anslutne.

 4. Förvaltningsuppdragets innebörd

  4.1 Stims förvaltningsuppdrag består i att kollektivt förvalta de Ekonomiska rättigheterna som Stim har fått Licens till enligt 3.2.

  4.2 Som en del av den kollektiva förvaltningen lämnar Stim musikanvändare tillstånd (licens) för användning av Musik. Licensiering till musikanvändare sker i enlighet med Stims vid var till gällande licenseringspolicy och tariffpolicy. Stim ska till förmån för Stims Anslutna inkassera, fördela och utbetala ersättning för de licenser som Stim lämnar enligt 4.1. Uppgifterna fullgörs av Stim enskilt, genom sub-licensiering till annan juridisk person, genom representationsavtal med systersällskap runt om i världen eller på sådant sätt som Stim från tid till annan finner lämpligt.

  4.3 Ersättning avräknas och fördelas mellan Anslutna i enlighet med Stims stadgar och fördelningsregler så som de är utformade från tid till annan.

  4.4 Avräkning och utbetalning sker löpande under kalenderåret vid de ordinarie avräkningstillfällen som Stim tillämpar från tid till annan. För att utbetalning ska kunna ske krävs att den Anslutne till Stim lämnar de personuppgifter och kontaktuppgifter som Stim behöver från tid till annan, gör korrekt och fullständig verkanmälan för sina verk samt håller samtliga dessa uppgifter uppdaterade i enlighet med vad som anges i 9.2.

  4.5 Om en Ansluten inte har Ekonomiska Rättigheter utan endast har rätt till andel av rättighetsintäkter vid användning av Musik är Stims förvaltningsuppdrag begränsat till att fördela och utbetala ersättning.

  4.6 Om en Ansluten till Stim har inkommit med en skriftlig betalningsanvisning om att utbetalning ska ske till annan än den Anslutne har Stim rätt att utbetala ersättning i enlighet med betalningsanvisningen med befriande verkan.

  4.7 Vid tvist rörande rättigheterna till ett verk har Stim till dess tvisten är löst, helt eller delvis, rätt men ingen skyldighet att innehålla de för verken förfallna och tillkommande ersättningarna i enlighet med Stims vid var tid gällande dubbelkravspolicy. Stim har rätt att bortse från en tvist om någon av rättighetshavarna inte fullföljer sina åtaganden inom de tidsfrister som anges i vid var tid gällande dubbelkravspolicy.

  4.8 Stim ska med skälig omsorg fullgöra sina åtaganden i enlighet med detta Avtal.

 5. Begränsning av förvaltningsuppdrag

  5.1 En Ansluten har rätt att begränsa ett lämnat förvaltningsuppdrag genom att från Stims förvaltning återta en eller flera rättighetskategorier från det eller de territorier som den Anslutne önskar. Ett återtagande kan aldrig ske på verksnivå.

  5.2 En begränsning av förvaltningsuppdraget ska göras skriftligen. Stim har rätt att vägra en begärd begränsning av förvaltningsuppdraget om begränsningen leder till att Stim inte kan tillvarata kollektivets intressen och fullgöra sitt förvaltningsuppdrag i övriga delar.

  5.3 Vid begränsning av förvaltningsuppdrag tillämpar Stim uppsägningstid enligt vad som stadgas i dessa Allmänna villkor.

 6. Utökande av tidigare lämnat förvaltningsuppdrag

  6.1 En Ansluten kan när som helst ansöka till Stim om att utöka ett tidigare lämnat förvaltningsuppdrag genom att lägga till en eller flera rättighetskategorier eller territorier till förvaltningsuppdraget.

  6.2 En utökning av förvaltningsuppdraget ska meddelas Stim skriftligen.

 7. Avdrag från rättighetsintäkter

  7.1 Från rättighetsintäkter och inkomster från investeringar av sådana rättighetsintäkter har Stim rätt att göra avdrag. Avdrag ska bestämmas på sakliga grunder och kan exempelvis göras för förvaltningsavgifter eller för att bekosta tjänster som tillhandahålls för sociala eller kulturella ändamål eller i utbildningssyfte. De allmänna principerna för avdrag framgår av Stims stadgar och/eller övriga riktlinjer och policies som Stim tillämpar från tid till annan.

 8. Intrång i eller kränkning av verk

  8.1 Om intrång begås i de Ekonomiska rättigheter som Stim har fått i uppdrag att förvalta kan Stim, i eget namn och utan att erhålla ett godkännande från den Anslutne, vidta de rättsliga åtgärder som står till buds enligt lag och som Stim finner nödvändiga. Stim har dock ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder.

  8.2 En Ansluten ska, om Stim så begär, ge Stim tillgång till den information och dokumentation som Stim finner nödvändig för att kunna vidta rättsliga åtgärder enligt 8.1.

  8.3 Om Avtalet mellan Stim och en Ansluten sägs upp eller om förvaltningsuppdraget begränsas under den tid som en rättslig åtgärd pågår enligt 8.1 har den Anslutne fortsatt skyldighet att bistå Stim enligt vad som stadgas i 8.2 så länge som åtgärderna i 8.1 pågår.

  8.4 Förvaltningsuppdraget omfattar inte att tillvarata den Anslutnes ideella rätt enligt vad som anges i 3.10. Följaktligen hanterar Stim inte kränkning av den ideella rätten. Detta innebär att Stim inte har något ansvar att agera för det fall upphovsmannen inte har angivits i den omfattning som URL kräver eller då ett verk har ändrats så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkts eller om det verket har gjorts tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

 9. Åtaganden för Ansluten

  9.1 Den Anslutne är medveten om att Stim i egenskap av kollektiv förvaltningsorganisation representerar ett stort antal Rättighetshavare och förvaltar rättigheter för Rättighetshavarnas gemensamma nytta. Detta innebär att Stims tid och resurser måste användas på det sätt som Stim, från tid till annan, bedömer bäst gagnar hela kollektivet.

  9.2 En Ansluten ska samarbeta med Stim och åtar sig att:
  - tillhandahålla Stim de uppgifter om sig och sina verk som Stim från tid till annan behöver för att kunna administrera anslutningen och sin verksamhet; 
  - följa dessa Allmänna villkor, Stims stadgar, Stims fördelningsregler och övriga villkor och policies som har antagits av föreningsstämma och/eller styrelse och så som de är utformade från tid till annan; 
  - hålla sina personuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade på Mina Sidor eller på annat sätt som Stim erbjuder från tid till annan;
  - hålla uppgifterna på verkanmälningarna korrekta och uppdaterade med personnummer/IPI-nummer på samtliga Musikskapare som finns med på verken på sådant sätt som Stim erbjuder från tid till annan;
  - inte träffa överenskommelse som strider mot Avtalet eller mot Stims stadgar, fördelningsregler eller övriga villkor och policies som har antagits av föreningsstämma och/eller styrelse; och att
  - inte vidta handlingar som kan skada Stim, Stims verksamhet eller intressen (inkluderande men inte begränsat till att lämna falsk eller missvisande information om verk eller i övrigt eller att inte samarbeta med Stims personal).

 10. Mina sidor

  10.1 En Ansluten ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under Anslutens användarkonto på Mina Sidor. Om en Anslutens användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet eller om Ansluten får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av användarkontot bör den Anslutne omedelbart ändra sitt lösenord och meddela Stim.

  10.2 Stim kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Mina Sidor i drift och tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Dock kan tekniska svårigheter, underhåll, säkerhetsuppdateringar, förbättringar eller liknande åtgärder samt force majeure händelser från tid till annan leda till att Mina Sidor fungerar otillfredsställande eller är helt eller delvis otillgängliga.

  10.3 Stim strävar hela tiden efter att förbättra Mina Sidor och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller förändra Mina Sidor utan att informera om förändringen.

 11. Personuppgifter

  11.1 Stim behandlar Anslutnas personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lag och Stims Integritetsskyddspolicy så som den är utformad från tid till annan. Stims Integritetsskyddspolicy återfinns på stim.se.

 12. Avtalstid

  12.1 Anslutning till Stim gäller från och med att en Rättighetshavare fullföljer anslutningen enligt 2.3 och tills vidare.

  12.2 Avtalet kan sägas upp från Stims respektive den Anslutnes sida med en uppsägningstid på 6 månader. Även vid begränsning av förvaltningsuppdrag tillämpar Stim 6 månaders uppsägningstid. 

  12.3 Vardera parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen åsidosätter sina åtaganden enligt Avtalet.

  12.4 Om en Ansluten som är en juridisk person går i konkurs eller träder i likvidation äger Stim rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

  12.5 Uppsägning ska för att vara giltig ske skriftligen.

  12.6 Om en Ansluten Musikskapare avlider under avtalstiden övergår hans eller hennes rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet på den eller de som enligt arv, bodelning eller testamente är berättigade till kvarlåtenskapen.

 13. Effekter av begränsning eller uppsägning av förvaltningsuppdrag

  13.1 Om ett förvaltningsuppdrag begränsas eller om förvaltningsuppdraget och Avtalet sägs upp i sin helhet kommer Stim att inkassera, avräkna och betala ut ersättning för sådant nyttjande av verk som sker fram till dess att uppsägningstiden har löpt ut.

  13.2 Om ett förvaltningsuppdrag sägs upp till omedelbart upphörande enligt 12.3 eller 12.4 har Stim rätt att omedelbart upphöra med att inkassera ersättning för den Anslutnes räkning.

  13.3 För ersättning som är hänförlig till avräkningsperioden innan Avtalets upphörande kommer Stim att avräkna och utbetala till dess att det inte finns någon ytterligare ersättning hänförlig till den Anslutne. För tydlighetens skull noteras att Stim för att kunna göra slututbetalning behöver ha tillgång till uppdaterade uppgifter i enlighet med vad som sägs i 9.2.

  13.4 En uppsägning av förvaltningsuppdraget i sin helhet innebär att ett eventuellt medlemskap i Stim upphör automatiskt.

 14. Återanslutning

  14.1 Om en Ansluten har sagt upp sitt förvaltningsuppdrag hos Stim och vid ett senare tillfälle återigen vill ansluta sig till Stim kommer den sökande att betraktas som någon som gör en nyanslutning. Detta innebär att om den sökande under sin tidigare anslutning till Stim uppfyllde villkoren för medlemskap enligt vad som stadgas i 17 så måste dessa villkor uppfyllas på nytt under den nya anslutningen för att den sökande återigen ska kunna ansöka om medlemskap.

 15. Klagomål och reklamation

  15.1 En Ansluten som anser att Stim har brustit i sin skäliga omsorg under detta Avtal och vill rikta ett anspråk mot Stim kan påtala detta genom ett klagomål. Klagomål ska framföras till Stims serviceavdelning på sätt som framgår av vid var tid gällande rutin för klagomål. Ett klagomål ska göras utan oskäligt dröjsmål från det att bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts och senast inom två år från det att bristen borde ha upptäckts. Om anspråk inte framförts inom två år är den Anslutnes krav preskriberat.

  15.2 Om en Ansluten anser att avräkning saknas eller är felaktig kan den Anslutne göra en reklamation via Mina Sidor. En reklamation ska göras utan oskäligt dröjsmål och senast inom tre år från det att avräkningsbesked kommit den Anslutne tillhanda på sätt som följer av vid var tid gällande rutiner och policies som återfinns på stim.se. Om felet inte har påtalats inom tre år är den Anslutnes krav preskriberat.

 16. Egenlicensiering utan förvärvssyfte

  16.1 En Ansluten som har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Stim har rätt att, parallellt med upplåtelsen till Stim, själv ge tillstånd till användning av verk som omfattas av förvaltningsuppdraget om sådan användning sker utan förvärvssyfte. Med detta avses nyttjande som inte är kopplat till kommersiella intressen och vare sig innefattar eller i framtiden kan komma att innefatta ekonomisk kompensation.

  16.2 Stim äger rätt att från tid till annan i enlighet med gällande lag avgöra vad som avses med ”utan förvärvssyfte”. Aktuella villkor och information om hur ansökan om egenlicensiering ska gå till återfinns på stim.se.

 17. Medlemskap i Stim

  17.1 En Ansluten som uppfyller de medlemsvillkor som framgår av Stims stadgar har möjlighet att ansöka om medlemskap i Stim. Ansökan görs på det sätt som från tid till annan meddelas av Stim.

  17.2 En Ansluten som blir medlem i Stim är alltjämt bunden av detta Avtal.

 18. Förändringar av Avtalet

  18.1 Stim kan från tid till annan komma att göra förändringar i Avtalet. Förändringarna kommuniceras via stim.se, via Mina Sidor eller på annat sätt som Stim finner lämpligt.

  18.2 Om en Ansluten inte säger upp förvaltningsuppdraget senast en månad efter det att Stim aviserade en förändring enligt 18.1 kommer det att betraktas som att den Anslutne godkänner den aviserade förändringen. Om en Ansluten säger upp sitt förvaltningsuppdrag på grund av en förändring enligt 18.1 och inom den tidsfrist som anges ovan tillämpar Stim en månads uppsägningstid.

 19. Övriga förändringar

  19.1 Stim kan från tid till annan komma att göra förändringar i hur verksamheten bedrivs eller i hur förvaltningsuppdraget är utformat. Stim kan dessutom komma att behöva göra förändringar i verksamheten eller förvaltningsuppdraget på grund av lagkrav.

 20. Ansvarsbegränsning

  20.1 Stim tar inget ansvar för fel eller brister i förvaltningsuppdraget som beror på att en Ansluten har brustit i sina åtaganden enligt detta Avtal eller om den Anslutne på annat sätt har orsakat felet eller bristen.

  20.2 Med undantag för vad som stadgas i 15.2 kan Stim inte hållas ansvarigt för skada till följd av bristande fullgörelse av detta Avtal under längre tid än ett år från det datum då detta Avtal upphörde.

  20.3 Stims ansvar under detta Avtal är årsvis begränsat till den sammanlagda årsavräkning som Ansluten har erhållit det kalenderår som föregick skadan/skadorna. Stims totala ansvar under Avtalet är begränsat till det lägre av i) genomsnittet på den totala årsavräkning som Ansluten har erhållit från Stim de senaste fem åren eller, om Ansluten inte har varit ansluten så länge, genomsnittet för de år den Anslutne har varit ansluten och ii) 5 miljoner SEK. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för det fall Stim har agerat grovt vårdslöst.

  20.4 Stim är under inga förhållanden ansvarigt för indirekt skada (inkluderande men inte begränsat till förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, utebliven vinst, goodwill, förlust av data, uteblivna speltillfällen eller konserter eller liknande förlust som är svår att förutse) eller för skada som är en konsekvens av sådan indirekt skada.

 21. Överlåtelse

  21.1 I tillägg till vad som stadgas i 4.2 äger Stim rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal samt hela eller delar av den praktiska verksamheten till tredje part om Stim bedömer att sådan överlåtelse är lämplig eller nödvändig av kostnads- eller effektivitetsskäl.

  21.2 En Ansluten kan aldrig överlåta sin anslutning eller sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal annat än vad som framgår under 12.6.

 22. Tillämplig lag

  22.1 Svensk materiell rätt ska tillämpas på Avtalet.

 23. Tvist

  23.1 En Ansluten har alltid möjlighet hänföra en tvist med Stim till allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 29 maj 2017 för att träda i kraft från och med 1 oktober 2017.