Nyhet20 juni 2017
När Stims medlemmar samlades till årsstämma på Rival i Stockholm den 29 maj var engagemanget tydligt. Fler än dubbelt så många medlemmar som vid någon tidigare medlemsstämma deltog. Så stod också fler viktiga beslut på dagordningen än vanligtvis.

Det är till följd av ny lagstiftning, både vad gäller föreningslagen och den från årsskiftet helt nya lagstiftningen för kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som de förändringar stämman beslutat om nu görs.

Vid denna stämma fick medlemmarna utse en ny styrelse via direktval. Tidigare har man överlåtit åt medlemmarnas intresseföreningar FST, SKAP och Musikförläggarna att tillsätta styrelsen. Som en följd av denna nyordning fick stämman också inrätta och välja ledamöter till Stims valberedning.

Stämman fattade också beslut om att inrätta en ny nämnd, Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, som ersätter den tidigare Nämnden för Nationella medel. Den nya nämnden har som uppdrag att bereda, besluta och följa upp hur de avdrag som görs för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål används, samt tillse att dessa tillhandahålls rättighetshavarna på rättvisa villkor.

Medlemmarna fattade också bland annat beslut om nya anslutningsvillkor. De nya villkoren tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter anslutna och Stim har mot varandra och hur förvaltningsuppdraget fungerar. Bland annat ska en rättighetshavare kunna välja omfattning på förvaltningsuppdraget i samband med att man ansluter sig till Stim, ett krav som följer av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

För att det ska fungera, fattades också beslut om rättighetskategorier. När rättighetshavare väljer omfattning på förvaltningsuppdraget, gäller valet vilka rättighetskategorier man upplåter till Stim för förvaltning. På så sätt får rättighetshavarna frihet att bestämma förvaltningsuppdragets omfattning och kan själva fritt välja vilken kollektiv förvaltningsorganisation de vill ska förvalta rättigheterna.

Vidare fattade medlemmarna beslut om uppdaterade fördelningsregler och allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas. Det handlar om förtydliganden och om att Stim i och med den nya lagstiftningen behöver särskilda principer för att för stämman kunna föreslå användning av medel som enligt lagens mening inte går att fördela.

Stämman fattade också beslut om Stims investeringsstrategi för rättighetsintäkter. Förvaltningen ska i korthet ske till låg kostnad och investeringarna ska göras med god riskspridning. Strategin anger också etiska riktlinjer, företag som Stim arbetar med ska så långt som möjligt ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Som medlem i Stim kan du nu ta del av protokollet. Mejla till [email protected] så skickar vi det till dig.