Stims allmänna investeringsstrategi för rättighetsintäkter

Syftet med strategin är att uppställa riktlinjer och principer för hur rättighetsintäkter ska förvaltas och därigenom trygga att Stims anslutnas medel investeras på ett tryggt sätt innan de kan avräknas.

Vid utformningen av strategin har de krav på aktsamhet som uppställs i den nya lagstiftningen beaktats.

Avkastningsmålet är en positiv avkastning med ett lågt risktagande motsvarande avkastningen och risken i instrument utgivna av svenska staten med kort löptid. Förvaltningen ska ske till låg kostnad och investeringarna ska göras med god riskspridning. Strategin anger vidare etiska riktlinjer: Företag som Stim arbetar med ska så långt som möjligt ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.