Frågor och svar – förskott i Covid 19-pandemin

Varför gör ni det här?

Under rådande krisläge ser Stim att många anslutna musikskapare och förlag får allt svårare att försörja sig på sin musik. Genom att möjliggöra förskottsutbetalningar vill Stim bidra till att öka tryggheten för de som drabbas hårt när konserter ställs in och många verksamheter som spelar musik stänger ner.

Hur finansieras initiativet?

Initiativet finansieras genom att de rättighetshavare som beviljats förskottsutbetalning får avdrag på sina framtida utbetalningar. Initiativet är helt och hållet Stims, och pengarna är inte en del av någon annan åtgärd för Sveriges kulturliv.  

När får man in pengarna på kontot?

Förskottet betalas ut i slutet av maj.

När var sista datum att ansöka om förskott?

Sista datum att ansöka var den 5 maj 2020.

Vilka kriterier måste uppnås för att man ska kunna ansöka om förskott?

För att kunna ansöka om förskott krävs att sökanden:

 1. har varit ansluten till Stim under minst ett kalenderår räknat från datumet för ansökan om förskott;
   
 2. inkomståret 2019 har fått utbetalningar från Stim och NCB med sammanlagt minst SEK 10 000 och
   
 3. påverkas påtagligt finansiellt negativt av den pågående covid-19-pandemin.
   

För att Stim ska kunna godkänna en ansökan om förskott krävs att:

 1. det inte finns ett negativt saldo mot Stim eller NCB vid ansökningsdatumet;
   
 2. det inte finns en betalningsanvisning avseende Stimutbetalningar till ett musikförlag eller annat bolag som sökande själv inte är helt eller delvis ägare i och att
   
 3. ett musikförlag eller annat bolag inom samma koncern som sökanden inte redan har blivit godkänd som mottagare av förskott.

Hur mycket pengar kan jag få i förskott?

Förskottets maximala storlek uppgår till hela det årliga medelvärdet av utbetalt belopp under inkomståren 2018 och 2019 exklusive intäkter från NCB. Det lägsta förskott som utbetalas är 5 000 kronor och maximalt förskott som utbetalas är 200 000 kronor.

Exempel 1: NN fick 30 000 kronor utbetalt under 2018 och 40 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till 35 000 kronor (30 000 + 40 000 / 2).

Exempel 2: NN fick 7 000 kronor utbetalt under 2018 och 11 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till 9 000 kr (7 000 + 11 000 / 2).

Exempel 3: NN fick 5 000 kronor utbetalt under 2018 och 8 000 kronor utbetalt under 2019. NN har inte rätt till förskott eftersom utbetalningen 2019 understiger 10 000 kronor.

Exempel 4: NN fick 400 000 kronor utbetalt under 2018 och 300 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till maxbeloppet om 200 000 kronor (400 000 + 300 000 / 2  > 200 000 kronor).

Exempel 5: NN fick 0 kronor utbetalt under 2018 och 14 000 kronor utbetalt under 2019. Om NN uppfyller kriterierna för förskottsutbetalning kan hen få upp till 7 000 kr (0 + 14 000 / 2).

Förskottets storlek beror även på det totala antalet Stimanslutna som ansöker. Om många ansöker är det möjligt att det slutliga förskottsbeloppet understiger medelvärdet av de belopp som du fått utbetalt för 2018 och 2019.


Vad baseras bedömningskriterierna på?

Bedömningskriterier har beslutats av Stims styrelse och är skapade för att gagna Stims rättighetskollektiv på bästa möjliga sätt.

Hur kommer förskottet påverka fördelningen av framtida intäkter? Kan det innebära att jag inte får någonting i kommande utbetalningar?

Förskottet kommer att regleras mot framtida utbetalningar, jämnt över tio kvartal, med start den 1 juli 2021. Skulle en framtida utbetalning inte täcka en tiondel av förskottet uppstår ett negativt saldo. Detta behöver man inte göra något åt utan i stället regleras det vid kommande utbetalningar.

Hur hanterar jag skatt för förskottet?

Du hanterar skatten som för din vanliga Stimersättning. Läs separat om skatt och Stimersättning.

Hur funkar det om man har ett förskott med sitt musikförlag?

Innan du ansöker måste du kontakta musikförlaget för att upphäva betalningsanvisningen för din fullmakt. När du har fått ett godkännande meddelar du Stim det genom att mejla intyget till oss. Därefter kan du ansöka om förskott av Stimersättningen.

När kan jag se vad jag får i förskott på Mina sidor?

En avräkningsnota för förskottet kommer publiceras på Mina sidor samma dag som det betalas ut till dig, det vill säga i slutet av maj.

Hur och när sker regleringen av förskottet?

Regleringen sker genom att förskottsbeloppet avräknas jämnt över tio kvartal, det vill säga det dras av mot dina Stimutbetalningar med en tiondel åt gången. Denna reglering påbörjas vid Stims septemberutbetalning 2022, därefter december 2022, mars 2023, osv. Regleringen beräknas vara slutförd i december 2024.

Kan man ansöka om förskott mer än en gång?

Möjligheten innebär utbetalning av förskott en gång. Stim har i dagsläget inga planer på att möjliggöra ytterligare förskottsutbetalningar.

Hur mycket pengar har Stim avsatt för förskottsutbetalningen?

Stim har avsatt 50 miljoner kronor för förskottsutbetalningen.

Ansök om förskottsutbetalning

Via detta formulär skickar du in din ansökan (inloggning krävs)

Mer info:

Läs nyheten om förskottsubetalning