Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas

Medel som inte kan fördelas ska efter tre år användas enligt de principer som följer nedan. Sådan användning som innebär att medel fördelas till rättighetshavarna ska ske i enlighet med Stims allmänna fördelningsregler.

Så kallade ofördelbara medel uppstår när en rättighetshavare är okänd eller inte går att finna. Sådana medel kan enligt 7 kap. 7§ KFUL komma att betraktas som ofördelbara och får då användas av Stim för andra ändamål än direktfördelning efter det att Stim har vidtagit följande åtgärder.

 1. Stim måste ha uppfyllt sin skyldighet att efterforska okända rättighetshavare och rättighetshavare som inte går att finna. Detta ska ske på sätt som föreskrivs i 7 kap. 6 §KFUL:

  En kollektiv förvaltningsorganisation ska vidta rimliga åtgärder för att finna de rättighetshavare som är berättigade till ersättning. Om en rättighetshavare är okänd eller inte går att finna, ska organisationen senast tre månader efter utgången av den tid som anges i 5 § andra stycket göra den information som är av betydelse för att kunna identifiera eller finna rättighetshavaren, och som organisationen har tillgång till, tillgänglig för

  1. de rättighetshavare som organisationen företräder,
  2. de medlemmar som företräder rättighetshavare, och
  3. de kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka organisationen har ingått ett avtal som avses i 8 kap. 1§.

  Om åtgärderna inte leder till något resultat, ska organisationen senast ett år efter utgången av den tid som anges i andra stycket göra den information som avses där tillgänglig för allmänheten.

   
 2. Tre år ska ha gått sedan utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.


Användning av ofördelbara medel måste ske i enlighet med det som har beslutats av stämman dvs. enligt de allmänna principerna om användning av medel som inte kan fördelas. Det kräver vidare ett beslut av stämman för varje enskild användning av ofördelbara medel i enlighet med de allmänna principerna för användning. Sådant beslut kommer krävas i vart fall årligen.

Allmänna principer för användning av ofördelbara medel

Användning av ofördelbara medel ska ske på två sätt:

 1. Genom återföring för avräkning till rättighetshavarna.

  * Inför avräkning ska det avräkningsområde till vilka de ofördelbara medlen är hänförliga identifieras. Därtill ska hänsyn tas till den nyttjandeperiod för vilken inkassering av de ofördelbara medlen avsett.
  * Fördelning görs i enlighet med de fördelningsprinciper för respektive avräkningsområde som framgår av Stims fördelningsregler respektive av styrelsen utfärdade tillämpningsföreskrifter. Fördelning ska även ske i enlighet med Stims allmänna principer för fördelning av ersättning till rättighetshavare.

  I och med att en precis fördelning inte kan ske ska den inkasserade ersättningen i möjligaste mån fördelas så nära den ursprungliga användningen utifrån vilken Stim inkasserat ersättningen. Det innebär att en analogisk fördelning görs med fördelningsunderlag från närliggande rapportering. I den mån det är tekniskt möjligt och kostnadsmässigt försvarbart ska också inkasserade medel fördelas på underlag som härrör från tiden för nyttjandet.

  Vid fördelning av ofördelbara medel ska detta ske med sådan transparens att det framgår av avräkningen att medel påförts ordinarie avräknat belopp som Stim inte lyckats identifiera korrekt mottagare till.
   
 2. Genom utdelning till kulturella och utbildningsrelaterade ändamål på sätt som överensstämmer med de av stämman beslutade allmänna principerna för avdrag från rättighetsintäkter och från inkomster från investeringar av sådana intäkter.