Stims översyn av analogifördelningen

Stim har sedan 2014 bedrivit ett omfattande arbete för att förbättra hur vi analogiavräknar våra intäkter. Här kan du läsa om översynen som helhet och vad Stim har gjort på de olika musikområdena.

För att lättare kunna ta del av informationen nedan är det viktigt att förstå vad Stim menar med fördelning och avräkning enligt analogi. Börja gärna med att läsa igenom hur analogiavräkningen fungerar innan du läser vidare här.

Översynen av analogin har Stim genomfört av framför allt två skäl:

 • Minska andelen av Stims intäkter som fördelas enligt analogimodellen.
 • Bredda rapportunderlaget för den del av intäkten där analogi är mest effektivt att använda som fördelningsmetod..

Andelen intäkter som analogifördelas har reducerats på följande områden under avräkningsåren 2013-2016. Den faktiska förändringen i kronor varierar mellan avräkningsområdena beroende på hur områdets intäkter förändrats för de olika åren, men den sammanlagda intäkten som analogifördelades 2016 var drygt 183 mkr. Staplarna nedan visar hur stor andel av intäkten inom ett musikområde som fördelats per analogi.

Stim har uppnått detta resultat genom att tillämpa ett bredare och mer differentierat rapportunderlag, d.v.s. fler låtlistor, för de intäkter som behöver fördelas per analogi. Exempelvis har Stim inom området Dans, disco tidigare använt sig av låtlistor från ett företag inom dj-branschen för att fördela intäkter analogiskt. I och med att Stim vet att den musik som spelas på klubbar och diskotek även innefattar etablerad populärmusik så har Stim utökat analogiunderlaget med låtlistor från Spotify. På så sätt fångar Stim upp en större bredd av verk som kan antas framföras på klubbar och diskotek och fler rättighetshavare får därmed ta del av pengarna.

En annan metod för att minska andelen av de intäkter som behöver fördelas med stöd av analogi är att Stim har utökat möjligheten till egenrapportering. Det kan exempelvis gälla när musik spelas i närradio och Stim av någon anledning inte har fångat upp verket. Då kan rättighetshavaren själv rapportera in detta via Stims webbtjänster vilket innebär att Stim kan fördela individuellt till korrekt rättighetshavare.

Resultatet av Stims översyn är att fler verk och fler rättighetshavare nås av de intäkter som fördelas analogiskt.

I vissa fall har det identifierats behov av att upprätta nya analogifördelningar för att bredda rapportunderlaget. Exempel på detta är musikområdena Kommersiell TV och Dans, disco.

Positiva effekter

Stims arbete med analogiöversynen, där målen varit att bredda rapportunderlaget för de intäkter som fördelas per analogi, samt minska andelen av våra intäkter som fördelas per analogi, har lett till flera positiva effekter.

Minskad andel av intäkterna fördelas per analogi:

 • Stim har kunnat minska det totala beloppet som analogifördelas. Beloppet 2016 var 37 mkr lägre än om Stim inte hade vidtagit de åtgärder som har följt av översynen.
 • Dans, disco-området har Stim halverat andelen som fördelas på sampling och har samtidigt breddat rapportunderlaget.
 • Tack vare samarbeten med musikleverantörer som förser Stim med musikrapporter kan Stim fördela öronmärkt ersättning på bakgrundsområdet.
 • I samband med att nya avtal tagits fram för kyrkoområdet möjliggör Stim en rakare fördelning utan onödiga omvägar.
 • Vi har drivit fram en ökad rapporteringsgrad för dansbandsmusiken.

Bredare rapportunderlag:

 • Intäkter som analogifördelas har tack vare översynen fått ett bredare musikrapportunderlag, vilket har lett till att fler rättighetshavare får ta del av analogifördelningen.
 • Antalet unika verk som tog del av analogifördelningen har nästan tredubblats från 2013 till 2016. Därmed har intäkter som fördelas per analogi kunnat spridas på fler låtar och rättighetshavare.
 • Antal egenrapporterade verk för musik i närradio har ökat.

Utmaningar

Stim har bl a undersökt möjligheten att ta fram musikrapporter med hjälp av fingerprinting-teknik. Tekniken har dock inte levt upp till de kvalitetskrav Stim har, då exempelvis andelen verk som den aktuella tjänsten kunde matcha var låg.

Slutsats

Analogiöversynen har fört med sig många positiva effekter. I första hand kan det konstateras att Stim har kommit långt med målsättningen att minska andelen analogi och att öka antalet verk som får del av de intäkter som fördelas analogiskt. Utöver det har Stim under arbetets gång beslutat att genomföra nya musikkälleundersökningar vartannat år för att ha ett uppdaterat underlag. Stim fortsätter ta del av tekniska lösningar på marknaden som troligen kan förbättra våra fördelningsmodeller och utbyter löpande erfarenheter med upphovsrättssällskap i andra länder.

Alla aktiviteter som Stim har genomfört har inte alltid lett till en förändring i avräkningen, men har i många fall gett värdefulla insikter och erfarenheter för ett framtida arbete med analogier.

Stims fokus på analogierna kommer inte avta med det här projektet. Stim har dragit många lärdomar och anammat ett arbetssätt där en kontinuerlig översyn av analogierna blivit en naturlig del av avräkningsprocessen. Stim fortsätter utveckla detta sätt att arbeta med målen att hela tiden minska andelen intäkter som fördelas per analogiområde, samt att bredda musikrapportunderlagen som används vid analogisk fördelning.

Här listas de musikområden där analogiavräkning används. Läs detaljerat om varje område genom att klicka på rubrikerna.

 

Bakgrundsmusik utan rapport

Musikområdet ”Bakgrundsmusik” avser musik i affärer, frisersalonger, serveringar, motionsanläggningar, hotell, mm. Gemensamt är att kunder inom det här området inte regelbundet rapporterar till Stim vilken musik som har spelats.

Hur området såg ut innan översynen

År 2013 fördelades 77 procent av intäkten med hjälp av analogi. Stim använde en fördelningsmodell som infördes 2010, som baserades på en kundundersökning från året innan. Ett representativt urval av Stims kunder tillfrågades då hur de använder musik, från vilka musikkällor musiken spelas och vilka kanaler/tjänster som spelas mest. Utifrån dessa svar fördelades intäkterna på befintliga musikrapporter från olika musikkällor såsom SR P3, SVT2 och Spotify.

Det här har vi gjort i samband med översynen

 • Stim har beställt två undersökningar för att ta reda på hur musikanvändarna inom detta område får tillgång till musik, vilka musikkällor de använder. Det är de största undersökningarna någonsin av det här slaget. Informationen har sedan använts för att kunna bruka rapportunderlag från de använda musikkällorna så att fördelningen av intäkterna från området sker så exakt som möjligt. Från 2015 genomförs denna typ av undersökningar vartannat år för att säkerställa att underlaget är så uppdaterat som möjligt.
 • Stim har undersökt möjligheten att använda så kallad fingerprinting-teknik. Det går ut på att genom särskild teknisk utrustning lyssna av vilken musik som spelas i t ex en restaurang och därigenom skapa automatiska rapporter på den faktiska musikanvändningen. Stim genomförde en förstudie med fingerprinting-företaget BMAT under två månader 2015 och kunde konstatera att den här tekniken för bakgrundsområdet är relativt obeprövad. Mängden verk som tjänsten klarade av att matcha korrekt varierade t ex mellan 30 och 70 procent. Tekniken som sådan har potential men bär i nuläget med sig för många brister och osäkerhetsmoment.

Hur analogifördelningen för Bakgrundsmusik utan rapport ser ut idag

Den senaste musikkälleundersökningen genomfördes i januari 2017 och resultatet visar på en övergripande användning av musikkällor enligt bilden på nästa sida.

Diagrammet visar de olika musikkällorna som Stims kunder inom bakgrundsmusikområdet använder. Exempelvis går det av diagrammet att utläsa att av 100 kunder använder ca 36 kunder radio som sin huvudsakliga musikkälla, osv. Musikkällekategorierna ovan bryts ned i mindre delar där resultaten kan användas för att fördela intäkterna från bakgrundsområdet per exempelvis tv-kanal o dyl., på sätt som nämnts tidigare i exemplet ovan rörande en restaurangs användning av musik genom att spela upp den från en radio i inledningen av dokumentet. På samma sätt fungerar exempelvis musikkällan online som i sin tur delas upp i olika digitala musiktjänster som Stim får in musikrapporter ifrån. På så sätt kan Stim använda denna information för att sprida ut intäkterna på rapporter från de musikkällor som Stims licenstagare använder sig av och därigenom få en mer detaljerad och representativ fördelning. Avsikten är att kunna tillämpa resultatet i juniavräkningen 2017.

En ytterligare framgångsfaktor har varit samarbetet med musikleverantörer såsom Spotify Business. Musikleverantörerna förser Stim med kundlistor vilket gör att det möjligt att knyta en specifik intäkt från t.ex. en butik som använder en viss musikleverantör till musikrapporteringen från musikleverantören. Detta fungerar på så sätt att musikleverantören levererar musik till ett flertal butiker och restauranger och lämnar även Stim information om vilka låtar som spelats och till vilka butiker och restauranger man levererat musiken. Stim kan då direkt koppla intäkterna från dessa butiker och restauranger till leverantörens låtlista. Musikleverantörer är en starkt växande musikkälla hos Stims licenstagare på bakgrundsområdet, vilket gör att Stim kan fördela intäkterna alltmer exakt i takt med att Stim får kännedom om musikleverantörernas kunder.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Minskning av analogiandel

Arbetet med att återanvända musikleverantörernas rapportering har haft stor inverkan i att åstadkomma en mer exakt fördelning av intäkterna på bakgrundsområdet och en minskning av fördelningen per analogi.

Andelen intäkter som fördelas per analogi har under perioden 2013-2016 minskat från 77 procent till 69 procent.

Livemusik utan rapport

Live utan rapport är Stims näst största musikområde för analogifördelning. För vissa livespelningar som äger rum saknas låtlistor, vilket gör att fördelningsunderlaget måste tas fram på annat sätt. Ansvaret att skicka in låtlistor till Stim ligger idag på artisten eller bandet som framför musiken. Det saknas dock ofta incitament att skicka in låtlistor när man endast framför musik komponerad av personer som inte deltar i framförandet, eftersom man som framförande artist eller band då inte får ersättning från Stim. Exempel på detta är coverband och många körer. Det här gör att rapporteringsgraden är relativt låg.

Hur området såg ut innan översynen

Stimintäkter som inte kan avräknas mot en musikrapport samlas i avräkningsområdet Live utan rapport. Intäkten fördelas sedan på underlag från musikrapporter i avräkningsområdet Live med rapport. Dessa rapporter är indelade i kategorier baserat på genre, såsom exempelvis dansband, revy och körmusik. Indelningen i kategorier görs för att intäkter från ett framförande. Exempelvis för körmusik där vi saknar en låtlista kommer fördelningen att göras med utgångspunkt i låtlistor på liknande framföranden, d.v.s. inom kategorin körmusik. Varje genre viktades utifrån hur bra rapporttäckning respektive kategori bedöms ha. Fördelningsmodellen som användes 2013 infördes 2006.

Det här har vi gjort i samband med översynen

 • I början av 2013 gjorde Stim en insats för att få in bättre rapportering från dansbanden. De största bokarna för dansband kontaktades och Stim informerade om problemen med att få in rapporter och vilka band bokarna själva ansvarade för. Bokarna skulle i sin tur kontakta dansbanden och be dem rapportera. Under 2015 träffade Stim även flera upphovspersoner till dansbandsmusik för att påtala vikten av att rapportera dansbandsspelningar. Det ledde till att intäkten från dansbandsspelningar som kunde fördelas direkt mot musikrapporter ökade med 60 procent jämfört med 2014.
 • Fördelningsmodellen på kyrkoområdet har förbättrats. Stim kommer snart ha ett nytt avtal med Svenska Kyrkan som bl a innebär att Svenska kyrkan kan behandlas som en vanlig arrangör av livemusik och att deras musikrapporter får ett öronmärkt belopp på sig, vilket ger en rättvisare och rakare fördelning. Stim har även omförhandlat avtalen med frikyrkorna vilket gett möjligheten att likställa även frikyrkorna med övriga livearrangörer. För både Svenska Kyrkan och frikyrkorna har således införts ett krav att rapporter över den musik som har spelats ska skickas till Stim.
 • För konserter med konstmusik har Stim gått ifrån en modell där pengar fördelades baserat på en procentandel av hela Live-områdets intäkter, till att istället använda den faktiska intäkten från konstmusikkonserterna. Det ger en mer korrekt fördelning på konstmusikområdet.

Hur analogifördelningen för Live utan rapport ser ut idag

Alla rapporterade verk inom området Live, oavsett rapportkategori, får ta del av de intäkter från Live-området som saknar rapport. För att möjliggöra en så korrekt fördelning som möjligt analyserar Stim de redovisade intäkterna från Live-framföranden där musikrapporter som utvisar vilka verk som framförts saknas. Kan Stim vid denna analys identifiera vilken genre som Live-framförandet tillhör eller ytterligare information om den musik som framförts beaktas detta för att bestämma hur analogifördelningen ska genomföras.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Minskning av analogiandel

Livemusik såväl med som utan musikrapportering har ökat i intäktsvolym den senaste tioårsperioden. Samtidigt har Stim lyckats minska intäktsandelen som analogifördelas.

Breddning av rapportunderlag

Musikrapportunderlaget har breddats till att omfatta musikrapporter som tidigare inte tilldelades analogimedel. Fler kategorier och genrer får nu ta del av de intäkter som fördelas analogiskt än tidigare.

Tack vare att rapporteringen ökat så har intäktsandelen som analogifördelas under perioden 2013-2016 minskat från 41 procent till 25 procent. 

Dans, disco

Hur området såg ut innan översynen

Inom musikområdet Dans, disco har Stim fördelat intäkterna på rapportunderlag som hämtas in varje halvår från Dee Jay Promotion, dit ca 250 DJ:s rapporterar de verk som spelats mest. Pengarna fördelades därefter med hjälp av så kallad "sampling". Sampling innebär att Stim fördelar med utgångspunkt i en mindre del av den rapportering som Stim fått del av och som bedömts vara representativ för all musik som spelas inom det musikområdet. Fördelningsmodellen som 2013 användes för Dans, disco gjorde att en stor intäkt tilldelades relativt få verk. Repertoaren benämns som "modern dansmusik".

Det här har Stim gjort i samband med översynen

 • Intäkterna för musikområdet har ökat över tid men fördelningsunderlaget har varit ungefär detsamma under många år. Stim har därför haft som mål att bredda underlaget för att få en större spridning av ersättningen.
 • Stim har undersökt möjligheten att använda fingerprinting-teknik. För Dans, disco-området avser detta en teknisk lösning som är kompatibel med Pioneers mixerbord, där ljud fångas upp för att sedan matchas mot en referensdatabas. Flera av Stims systersällskap i andra länder använder tjänsten och med ett positivt resultat. Stims försök att få till stånd ett test av produkten har tyvärr varit fruktlösa men fortsatta försök sker.
 • Stim har breddat rapportunderlaget för att fler verk ska komma att bli aktuella vid fördelning genom analogi. T ex kompletterar musikrapporter för P3-programmet ”DJ-set och mixar” underlaget från Dee Jay Promotions. Syftet med att fördela en andel av intäkten på P3:s rapporter är framför allt att inkludera smalare dansmusik i underlaget på vilket fördelningen av intäkterna därefter görs.

Ungefär 25 procent av intäkterna för Dans, disco kommer från musikanvändare som inte är nattklubbar eller diskotek. Det kan exempelvis handla om serveringar där man använder sig av en bar-dj, d.v.s. där musiken har en mer framträdande roll än ren bakgrundsmusik. Dessa intäkter analogifördelar Stim med låtlistor från Spotify som underlag eftersom den musiken typiskt sett inte är densamma som spelas på renodlade nattklubbar. Detta underlag har även använts för att komplettera underlaget för nattklubbar och diskotek då det är känt för Stim att även etablerad populärmusik framförs där. Inom området Dans, disco tidigare använt sig av låtlistor från ett företag inom dj-branschen för att fördela intäkter analogiskt. Då Stim vet att den musik som spelas på klubbar och diskotek även innefattar etablerad populärmusik så har Stim utökat analogiunderlaget med låtlistor från Spotify även för nattklubbar och diskotek. På så sätt fångar vi upp en större bredd av verk som kan antas framföras på klubbar och diskotek och fler rättighetshavare får därmed ta del av pengarna. Därav följer att underlaget från Spotify ges 50 procent av intäkterna vid fördelningen.

Hur analogifördelningen för Dans, disco ser ut idag

Diagrammet visar hur stor andel av intäkterna inom området som fördelas på de olika rapportunderlagen.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Breddning av rapportunderlag

Tidigare fördelades hela Dans, disco-intäkten på sampling, men inkluderar nu även rapportering från Sveriges Radio och Spotify för analogifördelning.

Vi har gått från en fördelningsmodell på 100 procent sampling 2013, till att 2016 ha en uppdelning på 50 procent sampling och 50 procent analogi.

Grannland

För tv-sändningar (och till viss del radio) som sker i andra länder får Stim intäkter från Stims systersällskap i framför all Danmark, Finland och Norge - samt även från Copyswede.

Hur området såg ut innan översynen

Fördelningsunderlaget för området Grannland bestod 2013 av rapporter från dessa kanaler:

SVT1, SVT2, SVT Barnkanalen, TV 4, Viasat (TV3 och TV6), C More, Radio

Avräkningen för Grannland går ut till samtliga rättighetshavare som finns med på musikverken. Kabelintäkter från andra sällskap som inte går att koppla till någon av kanalerna ovan avräknas istället i kabelavräkningen. Intäkter från tidigare år avräknas mot innevarande års rapporter.

Kabelavräkningen baserades på befintliga rapporter enligt följande fördelning:

Det här har Stim gjort i samband med översynen

 • Stims mål har varit att öka precisionen i avräkningen och har därför övergått till att fördela och avräkna intäkterna för en given period på de rapporter som avser just den perioden.
 • Subförlagsersättningen i kabelavräkningen fördelas numera analogiskt på rapportunderlag för de tv-kanaler som Stim tar in rapportering från. Även Sveriges Radio ingår.
 • Den subförlagsersättning som Stim har licensierat har tidigare fördelats endast till Stimanslutna subförlag. Stim har utrett om subförlagsandelar borde betalas ut även till våra nordiska systersällskap, men då det visat sig att dessa håller undan andelar för sina subförlag så fördelar Stim även i fortsättningen endast till Stimanslutna subförlag.

Hur analogifördelningen för Grannland ser ut idag

Fördelningen baseras på specifikationen Stim får från de nordiska sällskapen. Andelen för varje kanal i förhållande till varandra beräknas med utgångspunkt i musiktiden i respektive kanal samt hur många tittare kanalen har. De två kanaler med störst andelar i underlaget är SVT1 med ca 16 procent och TV4 med ca 15 procent.

Övriga kanaler som ingår i fördelningsunderlaget är:

Sveriges Radio, C More, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 Film, Sjuan, TV12, TV3, TV6, Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, Animal planet, TLC

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Minskning av analogiandel

Kabelanalogin har minskat eftersom subförlagsersättning från Norden numera avräknas mot rapport istället för att fördelas per analogi.

Breddning av rapportunderlag

Fördelningsunderlaget har breddats i syfte att fånga upp fler verk att fördela intäkterna till.

Intäkten som fördelas med hjälp av analogi har minskat från 100 procent 2013 till 87 procent 2016.

PKE - privatkopieringsersättning

Copyswede inkasserar Privatkopieringsersättning (PKE) i Sverige som syftar till att kompensera rättighetshavare, utövande konstnärer och andra rättighetshavare när musik, film och tv kopieras för privat bruk. Enligt lagstiftningen tillåts privatkopiering endast om rättighetshavarna kompenseras. Exempelvis inkasserar Copyswede pengar vid försäljning av tomma cd-skivor eller hårddiskar. En del av dessa intäkter skickas till Stim. Med utgångspunkt i Copyswedes privatkopieringsundersökning så fördelar Stim dessa intäkter på befintliga rapportunderlag per analogi.

Hur området såg ut innan översynen

Fördelningsmodellen som användes 2013 infördes 2008. Fördelningsunderlaget baserades på Copyswedes intäktsfördelning enligt tabellen nedan.

Det här har Stim gjort i samband med översynen

Stims styrelse beslutade under hösten 2016 att Stim inom området Privatkopieringsersättning övergår till en ny modell för fördelning. Den gamla fördelningsmodellen från 2008 har ersatts med en uppdaterad fördelningsmodell som bättre speglar dagens privatkopiering. Den uppdaterade fördelningsmodellen består av två delar som speglar intäkterna från Copyswede, en för privatkopiering av musik och en för kopiering av bild.

 • Intäkt per produkt från Copyswede, avseende musik
 • Vilket innehåll som kopierats på respektive produkt (källa: Kantar Sifo)
 • Privatkopieringsundersökningen, som görs på uppdrag av Copyswede

Stim avser att uppdatera modellen vartannat år.

Hur analogifördelningen för Privatkopieringsersättning ser ut idag

Stim fördelar idag utifrån följande kriterier:

 • Intäkt per produkt från Copyswede, avseende musik
 • Vilket innehåll som kopierats på respektive produkt

I tabellen nedan visas fördelningsmodellen för musik där innehållet kopierats från någon av följande kategorier:

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Breddning av rapportunderlag

Ingen minskning av analogiandelen har åstadkommits men fördelningsunderlaget har breddats och intäkterna fördelas mot två olika huvudområden, bild och musik. Syftet är att kunna inkludera fler verk i fördelningen och att koppla intäkterna mot det Stim känner till om musikanvändningen, vilket är det Copyswede får reda på genom sin privatkopieringsundersökning.

Andelen analogi var 100 procent 2013 och är oförändrad 2016. 

Online utan rapport

Online utan rapport är en uppsamlingsanalogi för de områden inom online där Stim saknar rapportunderlag.

Hur området såg ut innan översynen

Fördelningsmodellen som användes 2013 infördes 2007. Eftersom det vid den tiden inte fanns krav från Stim på rapportering inom det här musikområdet så fördelades intäkterna analogiskt på musikrapportunderlag från andra musikkällor, mer specifikt ifrån SVT1, SVT2, SR P2, SR P4 samt reklamradion.

Det här har Stim gjort i samband med översynen

 • Stim har anpassat rutinerna till de senaste årens utveckling på musikområdet online, som möjliggör en effektiv rapporthantering. Under 2016 kunde Stim avräkna 96,5 procent av onlineintäkterna mot ett faktiskt underlag.
 • Musikanvändare med en Stimlicens har numera möjlighet att egenrapportera den musik som spelats och rapporten kan kopplas direkt till intäkten från användaren.
 • Den andel av intäkten som fördelas via analogi utgår nu uteslutande från de rapportunderlag som onlinetjänsterna skickar in.

Hur analogifördelningen för Online utan rapport ser ut idag

 1. Stim upprättar kategorier för att hålla isär intäkter vid behov, för att då kunna avräkna mot enskilda underlag.
 2. Vilka onlinetjänsters rapportunderlag som används inom respektive kategori är de tjänster som förser Stim med rapportering.
 3. Inom varje intäktskategori förekommer mer än ett underlag. Inom ordinarie onlineavräkning har underlagen avräknats med ett belopp som i sin tur utgör en grund för hur analogibeloppen fördelas mellan underlagen inom samma intäktskategori.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Minskning av analogiandel

Rapporthanteringen effektiviseras hela tiden, vilket leder till en minskning av den andel som fördelas per analogi.

Breddning av rapportunderlag

I takt med att allt fler digitala musiktjänster lämnar musikrapporter till Stim så kan den analogiska fördelningen träffa fler verk och rättighetshavare.

Med effektiviseringarna på området har analogiandelen för online utan rapport sänkts från 5 procent 2013 till 3,5 procent 2016.

Musik som spelas i närradio

Hur området såg ut innan översynen

Musikområdet Närradio avräknades 2013 till största delen utifrån rapportunderlag från P4 Lokal. Analyser har visat att närradiostationerna i huvudsak spelar den musik som finns på P4 Lokals topplistor. Rapporter från Kristna Radio Nätverket (KRN) användes som komplement. En liten andel kunde avräknas mot egenrapportering.

Det här har Stim gjort i samband med översynen

 • Stim har gjort en ny bedömning av hur stor del av närradioområdets intäkter som går att koppla till KRN:s närradioföreningar.
 • Alla Stimanslutna upphovspersoner har möjlighet att egenrapportera när deras musik har spelats i närradion. Antalet verk som egenrapporteras har tack var det nästan femdubblats mellan åren 2013 och 2016.
 • Onlinetjänsten Radiofy har kontaktats för att eventuellt kunna bidra med musikrapporter till området närradio. Det finns dock begränsningar i bl a tekniken hos de olika närradiostationerna som gör att tjänsten inte kan användas för det ändamålet.

Hur analogifördelningen för musik som spelas i närradio ser ut idag

Vid decemberavräkningen 2016 tilldelades 78 procent till underlag från P4, 13 procent till KRN samt 9 procent till egenrapportering. Stim utvärderar löpande hur stor andel KRN:s underlag ska utgöra och ser positivt på den ökande egenrapporteringen.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Minskning av analogiandel

Utvärderingen av KRN:s andel och den alltmer betydande egenrapporteringen har gjort att analogiandelen har minskat.

Andelen som fördelades enligt analogi minskade från 82 procent 2013 till 78 procent 2016.

Kommersiell tv

Vissa tv-kanaler som Stim licensierar rapporterar inte in sin musikanvändning och ingår i analogin Kommersiell tv. Exempel på detta är olika lokala tv-kanaler.

Hur området såg ut innan översynen

Det har under lång tid saknats ett beslut om hur dessa intäkter ska fördelas.

Det här har Stim gjort i samband med översynen

Stim har analyserat innehållet i de kanaler som det saknas rapportering från. Lämpliga musikrapporter har kopplats till kanalen så att fördelning kan ske analogiskt.

Hur analogifördelningen för Kommersiell tv ser ut idag

Om man tar 24-kanalerna och övrig lokal-tv som exempel, så visas där lokalnyheter och övriga program. Den rapportering som Stim återanvänder för dessa kanaler är rapporteringen som vi får för SVT1 och SVT2. Axess TV som visar kultur- och vetenskapsprogram kopplas i sin tur ihop med rapporteringen för Kunskapskanalen.

Övriga kanaler som hanteras på motsvarande sätt är Kanal 10 (Sverige och Norge), Öppna Kanalen och TV Shop.

Analogin för Kommersiell tv är dynamisk. Detta innebär att musikinnehållet i aktuella kanaler analyseras årligen av Stim med syfte att identifiera den befintliga musikrapportering som bäst motsvarar kanalens programinnehåll.

Stims styrelse antog ett beslut hösten 2015 om att upprätta ett område för att kunna avräkna dessa intäkter och i december 2015 avräknades intäkter enligt den nya analogin.

Förändring på området mellan 2013 och 2016

Breddning av rapportunderlag

Området infördes hösten 2015 och har uppdaterats våren 2016 för att åstadkomma en bättre spridning så att fler verk och fler rättighetshavare får del av intäkten.

Andelen som fördelades enligt analogi var 100 procent 2013 och var oförändrad 2016.