Priser och särskilda villkor för musik i närradio

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i närradio.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för närradioföreningar

För sin användning av Musik och inspelade verk i närradio betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande: 

2024

Musiktimmar per kalenderår

Kostnad per Musiktimme och tusental Potentiella lyssnare

1–250

1,55

251–500

1,43

501–1000

1,31

1000+

1,09

Licensens prismodell innebär att licensavgiften, baserat på antalet Musiktimmar och Potentiella lyssnare, delas upp i fyra olika intervall. Vid beräkning av licensavgiften ska vart och ett av intervallen uttömmas innan efterföljande intervall tar vid.

Exempel:

300 Musiktimmar

= (250 Musiktimmar * 1,55 kronor) + (50 Musiktimmar * 1,43 kronor)

= 459 kronor per tusental Potentiella lyssnare

Innan licensavgiften beräknas på så vis som framgår ovan ska antalet Potentiella lyssnare justeras med beaktande av följande information:

  • Om Licenstagaren sänder närradio med färre än 214 000 Potentiella lyssnare ska ett schablonavdrag tillämpas, som innebär en reduktion av antalet Potentiella lyssnare med 30 %. Som alternativ till detta har Licenstagaren möjlighet att inkomma till Stim med underlag som påvisar det faktiska antalet lyssnare, varvid licensavgiften ska baseras på denna uppgift.

 

  • Om Licenstagaren sänder närradio med fler än 214 000 Potentiella lyssnare ska ett pristak tillämpas, som innebär att licensavgiften beräknas utifrån 150 000 Potentiella lyssnare.

 

Särskilda villkor

Definitioner

Utöver de definitioner som framgår av de Allmänna villkoren ska följande definitioner gälla:

Musiktimmar – Antalet timmar per kalenderår som Licenstagaren tillgängliggör Musik och inspelade verk för allmänheten via etersändningar av närradio och Webbradio

Potentiella lyssnare – Folkmängd enligt statistik från Statistiska Centralbyrån inom den kommun eller de kommuner där Licenstagaren genomför etersändningar av närradio

Webbradio – Tillgängliggörande av Musik och inspelade verk för allmänheten som Licenstagaren genomför online, exempelvis via webbplats eller mobilapplikation, som sker simultant och med samma innehåll som Licenstagarens etersändningar av närradio

Licensens omfattning

Ersätter 3 § Stims Allmänna villkor.

Genom Licensavtalet ges Licenstagaren:

  • En icke exklusiv Licens från Stim/NCB för exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten av Musik
  • En icke exklusiv licens från IFPI/SAMI för exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten av de inspelade verk till vilka IFPI/SAMI under licenstiden kan komma att inneha rätten

Licensen avser endast de upphovsrättsligt relevanta förfoganden av Musik och inspelade verk som Licenstagaren genomför i syfte att utföra sändningar av närradio, samt i förekommande fall sändningar av Webbradio.

Licenstagaren tecknar för denne bindande ansökan om erhållande av licens genom att underteckna licensansökan tillhandahållen av Stim. Licensen är bindande för Stim/NCB/IFPI/SAMI när Licenstagaren tillställts Licensbekräftelse eller faktura efter av Licenstagaren undertecknat underlag.

Licensen gäller med de begränsningar som framgår av 4 § i de Allmänna villkoren samt i övrigt av Licensavtalet.

Förskottsbetalning

Betalning ska ske kvartalsvis i förskott i enlighet med 6 § b) i de Allmänna villkoren.

Musikrapportering

Ersätter 8 § Stims Allmänna villkor.

Licenstagaren har ingen skyldighet att Musikrapportera till Stim, men kan välja att på frivillig basis inkomma med sådan rapportering. Om Musikrapportering sker ska den göras i det format och ha det innehåll som Stim anvisar från tid till annan.

Musikrapporteringen ligger till grund för den fördelning och utbetalning av ersättning som Stim gör till sina rättighetshavare och det är därför av yttersta vikt att rapporteringen är korrekt.

Om Stim på grund av felaktig eller bristande Musikrapportering från Licenstagaren (exempelvis men inte begränsat till utelämnande av repertoar, felaktigt namngiven upphovsman eller oriktig speltid) har fördelat och betalat ut för låg ersättning eller har betalat ut till fel rättighetshavare ska Licenstagaren betala ersättning till Stim motsvarande den ersättning som Stim skulle ha betalat till rätt rättighetshavare vid en korrekt Musikrapportering samt Stims skäliga administrativa kostnader. Denna skyldighet är begränsad till tre år från det att Stim utbetalade till rättighetshavaren om inte Licenstagaren har agerat grovt vårdslöst. Ersättningen ska betalas inom 30 dagar från utfärdande av faktura från Stim.

Stim har inte skyldighet att återkräva ersättning som Stim, med stöd av den Musikrapportering som Licenstagaren har tillhandahållit Stim, har fördelat och betalat ut till rättighetshavare eller till systersällskap som Stim har representationsavtal med.

Stims allmänna villkor

Stims Allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.