Opinion30 september 2021
Idag presenterades det statliga betänkandet ”Från kris till kraft” som Linda Zachrisson lett, och där Alfons Karabuda bidragit med expertkunskap. Stim välkomnar de många förslagen i utredningen och understryker vikten av att utredningen inte blir en papperstiger, utan blir verklighet och skapar skillnad för kulturlivet på riktigt.

Utredningen initierades av Kulturministern i december och har haft i uppdrag att sammanfatta konsekvenserna pandemin haft på kulturen och komma med förslag.

Pandemin har haft förödande konsekvenser på stora delar av samhället och kulturen är en av de sektorer som drabbats hårdast. Intäktsbortfallen jämfört med tidigare år har varit katastrofala och för vissa områden inom musiken har man i praktiken upplevt ett näringsförbud.

Det är såklart mycket glädjande att deltagarbegränsningarna nu är borta men eftersom de upphovsrättsliga intäkterna har en fördröjning kommer pandemins effekter vara påtagliga för musikskapare och musikförlag under lång tid framöver.

Utredningen har gjort ett gediget jobb med många bra förslag, på flera områden. Här lyfter vi fram några av de viktigaste förslagen för att kulturen ska kunna återstarta och utvecklas efter pandemin:

Starkt stöd till det fria kulturlivet. Stöd och stipendier från bland annat Kulturrådet och Konstnärsnämnden kommer hjälpa de många enskilda musikskapare som drabbats hårt. Utredningen lägger fram förslag om kulturcheckar för att locka fler till bland annat livekonserter. Det är också positivt att musikarrangörer föreslås få särskilda bidrag, för ett breddat utbud av livemusik och förbättrade möjligheter att leva på musiken. Det är viktigt att komma ihåg att städernas livescener var pressade redan innan pandemin och det finns flera sätt att stötta  sektorn.

Utredningen lyfter och betonar upphovsrätten som helt central för musikskapares möjlighet till försörjning och det slås tydligt fast att kunskapen om upphovsrätt behöver höjas.

Det svenska genomförandet av upphovsrättsdirektivet har dragit ut på tiden och det är positivt att Konstnärsnämnden föreslås bevaka och analysera implementeringen. Att modernisera upphovsrättslagstiftningen görs mycket sällan och får stora konsekvenser för musikskaparnas försörjning både här och nu men även på lång sikt. Stim har drivit på för uppdaterade regler under lång tid.

Vidare föreslås att PRV får i uppdrag att informera och kunskapshöja om upphovsrätt, ett viktigt uppdrag då det är relativt låg kunskapsnivå bland både allmänhet och beslutsfattare. Utredningen har även identifierat att bristande kännedom om upphovsrätt hindrar konstnärer att få skälig ersättning, och det är mycket bra att upphovsrättsorganisationer och yrkesförbund föreslås få extra stöd i sitt rådgivningsarbete.

Sveriges kulturella och kreativa näringar är extremt framgångsrika internationellt, något som bland annat Entreprenörskapsforum vittnat om i sina rapporter om det svenska musik-, dataspels- och modeundret. När det gäller just de svenska låtskrivarna är Sverige faktiskt näst bäst i världen, vi är ett av endast tre länder som är nettoexportörer av musik.

För varje krona som Stim betalar ut till utländska upphovspersoner, så samlar vi in 2,7 kronor till svenska musikskapare. Utredningen föreslår att Kulturrådet ska fördela bidrag för kulturexportsatsningar.

Två av de frågor som branschen driver genom Kreativ sektor handlar om att inrätta en nationell strategi och samordning för kulturella och kreativa sektorn, och utvecklandet av bättre offentlig statistik. Det är glädjande att utredningen tar upp dessa frågor och kommer med förbättringsförslag.

Utöver detta kommer utredningen med viktiga förslag på en lång rad andra områden, t ex trygghetssystem, internationellt utbyte, stärkt kultursamverkansmodell, utvecklingsbidrag till kulturskolor, stärka scenkonstallianserna och mycket annat.

Pandemin är inte över och för musikskaparna kommer effekterna vara kännbara under flera år. Om ambitionen är att gå från en kultur i kris till en kraftfull och levande kultursektor behöver den här utredningen läsas, diskuteras och bli verklighet. Under arbetet med utredningen har musiksektorn samlats och med enad röst pekat på ett antal nödvändiga åtgärder. Stim ser fram emot det fortsätta samarbetet för att få fram reformen som gör skillnad för hela kulturlivet.

Ta del av utredningen här.