Nyhet6 mars 2014

EU:s översyn av upphovsrätten: sammanfattning av Stims svar på öppen konsultation

Inom EU har en översyn av upphovsrätten i den digitala miljön dragits igång. Ett av de första stegen i processen var en så kallad öppen konsultation där medborgare, organisationer, regeringar och andra samhällsaktörer under perioden 5 december – 5 mars gavs möjlighet att svara på frågor. Mer än 11 000 svar lämnades in. Nedan redogörs i korta drag för Stims bidrag, med fokus på kärnfrågorna.   

  • Idag finns 28 nationella upphovsrättsliga lagstiftningar i EU – en för varje land. EU-kommissionen ställde frågan om situationen med olika lagar gör det svårare för konsumenterna att få tillgång till önskat innehåll i andra EU-länder (”territorialitetsprincipen”). Stims syn är att medlemsländernas egna lagstiftningar inte utgör ett problem, eftersom situationen går att lösa med marknadsavtal. Samarbetet ”Licences for Europe” är en sådan branschöverenskommelse där förutsättningarna för musikområdet nu är i hamn. Det är alltså inte upphovsrätten i sig som hindrar tillgången av kreativt material över landsgränserna i EU. Stim välkomnar initiativ som öppnar upp för gränsöverskridande laglig konsumtion av musik i hela EU, vilket gynnar medborgarna och också är i linje med det så kallade "sällskapsdirektivet" som nyligen antogs. När breda repertoarer enkelt kan göras tillgängliga i hela EU uppnås flera fördelar: det blir lättare för musikkonsumenterna att lyssna på musik lagligt och hanteringen av repertoarerna blir mer effektiv, vilket medför ökade intäkter för upphovsmännen – däribland Stims anslutna. (fråga 5) 

     

  • EU-kommissionen vill också lyssna in om det finns ett behov av en gemensam EU-registrering av upphovsrättsliga verk, inklusive musik. Stim anser att de tekniska system och branschstandarder som finns idag är väluppbyggda och anpassade efter musikmarknadens behov. Dotterbolaget ICE, som Stim äger tillsammans med brittiska PRS for Music, är ett framgångsrikt exempel på det. En överstatlig registreringsfunktion riskerar däremot att bli tungrodd och medföra ökade kostnader som ytterst får bäras av musikskaparna. Till skillnad från patent och varumärkesskydd – där gemensam registrering är en förutsättning – skapas skyddet för ett musikaliskt verk i den stund det skapas, och kräver därför andra typer av lösningar. (frågorna 15 och 19)
     
  • Ett viktigt område i konsultationen gäller så kallad "user generated content" (UGC). Det handlar om innehåll som skapas och laddas upp av användarna – ofta med upphovsrättsligt skyddat material (från exempelvis Stims repertoar). Stim är positiva till utvecklingen av UGC, som bidrar till att musikaliska och andra verk får ytterligare spridning. UGC är en snabbt växande marknad med nya intäktsmöjligheter. Men en fortsatt viktig fråga för Stim är slå vakt om ersättningen till anslutna upphovsmän när skyddade musikaliska verk används. Lösningen är enligt Stim att licensiera framväxande plattformar och digitala tjänster för att garantera att musikskaparna får betalt för användningen. Den digitala utvecklingen erbjuder många fördelar för musikområdet, med det är grundläggande att användningen av upphovsrättsligt skyddat material ska generera intäkter till musikskaparna. (frågorna 58-63)

Nästa steg efter konsultationen är en så kallad vitbok, som EU-kommissionen kommer att presentera i början av sommaren. En vitbok är vanligtvis steget före ett lagstiftningsförslag.

För ytterligare information, se gärna Stims fullständiga svar här. Du kan också kontakta Dan Eklöf (International Legal Counsel), [email protected], och Sofia Jerneck (Public Affairs Manager), [email protected].