Nyhet15 november 2022

Stims styrelse har kallat till en extrastämma den 12 december för att rösta om en avveckling av Stims graderingssystem, och samtidigt presentera en inriktning för en ny stödordning. Graderingen är ett föråldrat system, och medan det högre syftet är oerhört viktigt – att stimulera en mångfald i musiken – har metoden länge varit omdiskuterad. Stim har utrett systemet och dragit slutsatsen att även om det varit till nytta för vissa, har det också haft kraftiga brister i effekt och träffsäkerhet.

Stims tillsynsmyndighet Patent- och Registreringsverket (PRV) hade 2019 ett ärende för att fastställa om graderingen är lagenlig (med sikte på att textförfattandet inte varit inkluderat). Ärendet avskrevs eftersom Stim redan arbetade med en ny modell som bland annat innebär avveckling av graderingen och att detta skulle beslutas om på en stämma inom en snar framtid. Det är i linje med det som extrastämman är kallad. Frågan var uppe på Stims ordinarie stämma i våras och där informerades om planen på en extrastämma under andra halvåret av 2022. 

Förslaget till beslut på stämman handlar om att avveckla graderingssystemet, för att ersätta det med en ny träffsäker och inkluderande modell. Så att Stim på ett effektivt sätt kan stötta den musik som marknadsmässigt har svårt att bära sig själv. På stämman kommer analysen av det befintliga graderingssystemet och riktningen för en ny modell att presenteras. En övergångsperiod behövs och förändringarna föreslås därför börja gälla 1 januari 2024.

Bakgrund: 100 år av musikutveckling

I snart hundra år har Stim arbetat för att långsiktigt främja musikens utveckling. Under åren har arbetet successivt utvecklats och idag genomför vi i Stimsfären – Stim, FST, Skap och Musikförläggarna – ett stort antal initiativ för att stärka musikskapandet. Det handlar bland annat om satsningar för ökad mångfald och jämställdhet, arbete för en stark upphovsrätt, stipendier och utbildningar.

Behovet av musikfrämjande insatser är större än någonsin. Musikindustrin är en bransch i ständig utveckling, det är nu mer än 25 år sedan digitaliseringen skakade om i grunden. Men det finns också annat som påverkar, som finanskriser och pandemin. Även musiken och skapandet förändras – i kölvattnet av digitaliseringen och utvecklingen av nya kanaler och tjänster uppstår nya musikaliska uttryck och sätt att framföra sin musik på.

Stims kärnuppdrag – att samla in och betala ut ersättning för den musik som spelas, i dagsläget omkring 2 miljarder kronor årligen – är helt grundläggande för ett levande musikliv. Men samtidigt som många musikaliska uttryck klarar sig på en kommersiell marknad, gäller det långt ifrån alla.

Därför investerar Stim varje år cirka 50 miljoner kronor i den samlade musikfrämjande verksamheten. Av dem går ca 6,5 miljoner kronor till så kallat MEM- och Förlagsstöd, i syfte att stödja marknadsmässigt eftersatta musikområden. Därutöver tillkommer ytterligare drygt 5 miljoner kronor, som ligger utanför de samlade musikfrämjande medlen, på graderingssystemet.

Under de senaste åren har Stim bedrivit ett genomgripande utvecklingsarbete av vår musikfrämjande verksamhet, i syfte att skapa mesta möjliga värde av Stimsfärens samlade insatser. Nu vill vi ta nästa steg och utveckla en annan viktig del av verksamheten – våra riktade insatser för en mångfald av musikaliska uttryck. Det innebär att vi behöver avveckla graderingen och införa en ny stödordning.

Graderingen – ett föråldrat system med stora brister

Graderingen infördes för 30 år sedan i syftet att stötta musikaliska verk med särskilt hög komplexitet men begränsade möjligheter att framföras. Systemet innebär att musikaliska verk hos Stim graderas utifrån ett flertal faktorer. Graderingen påverkar sedan den ersättning som fördelas när verket spelats.

Graderingssystemet har varit omdiskuterat under lång tid och effekterna har utretts. Slutsatserna är att, även om det varit till nytta för vissa, har det också stora brister i effekt, träffsäkerhet och transparens. Analysen visar till exempel att en stor del av stödet har gått till utländska rättighetshavare och dödsbon. Stöd har också betalats ut i så små summor att det går att ifrågasätta om det ger effekt överhuvudtaget, samtidigt som det varit dyrt att administrera.  

Graderingssystemet tar sikte på verkens komposition, inte på textförfattandet. Det var också bakgrunden till att Stims tillsynsmyndighet Patent- och Registreringsverket (PRV) 2019 inledde ett ärende för att fastställa om systemet är lagenligt. Ärendet avskrevs senare samma år eftersom Stim redan då bedrev ett arbete för att ersätta graderingssystemet, men med en uttalad förväntan från PRV om att arbetet aktivt ska gå framåt.

Frågan var uppe på Stims ordinarie stämma i våras och där informerades om planen på en extrastämma för att avveckla graderingen. Avvecklingen av graderingen ligger väl i tiden sett till vår omvärld: I våra nordiska grannländer har man redan förändrat sin musikfrämjande verksamhet och fasat ut föråldrade graderingssystem.

Nytt system – för mer inkludering

Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår nu inom Stimsfären, för att ta fram en träffsäker och inkluderande modell som ger avsedd effekt. Ledorden för arbetet har varit:

Inkluderande: Musikaliska uttryck skapade av Stimanslutna, oavsett genre, ska kunna komma i åtnjutande av stöd förutsatt att fastställda kriterier är uppfyllda.

Träffsäkert och mätbart: Det nya systemet ska vara rörligt och utvärderas löpande, utifrån hur väl det träffar målet. Allt för att säkra att den inriktning och prioritering som beslutats om, uppfylls och att stödet kan administreras effektivt.

Transparent: Den nya stödordningen ska vara mer transparent och begriplig än dagens system. Det ska vara enkelt för Stims anslutna att förstå hur medlen fördelas och varför. 

Stims styrelse har gett uppdraget till Stims vd, som format en arbetsgrupp med representanter från alla föreningarna i Stimsfären: Stim, FST, Skap och Musikförläggarna. Samarbetet har varit fokuserat och efter att ha undersökt flera olika vägar fram, har man redan lyckats enas om den första delen av en ny stödordning.

Ett nytt stöd för framförande

Denna första delmodell går under arbetsnamnet ”framförandestöd” och bygger på en konstruktion där ett i förväg bestämt belopp fördelas på verk som framförs eller tillgängliggörs av ett antal definierade musikanvändare med särskild mångfaldsprägel, till exempel viktiga livescener. 

Det innebär att fokus flyttas från inbördes värdering av musikaliska verk till det sammanhang då verk framförs och görs tillgängligt för en publik.

Ersättningen ska tilldelas musikaliska verk tillhörande minst en levande stimansluten upphovsperson, och kommersiellt gångbara verk ska inte tilldelas stöd. Finansieringen ska vara bibehållen, vilket är fastställt i ett beslut av Stims styrelse.  

I Stimsfärens arbetsgrupp finns det en bred enighet och samstämmighet om att detta är en bra väg framåt, för att sen byggas på med fler delar.

Arbetsplan 2023

Arbetsgruppen kommer att fortsätta samarbetet och konkretisera behovet och skapa en målbild för de stöd som ska komma med en ny stödordning, under vinter och vår 2023. Det finns inom gruppen en samlad övertygelse att en modell som bygger på inkludering, träffsäkerhet och transparens kommer att göra verklig skillnad för både en musikalisk bredd och återväxt inom svenskt musik. På stämman i maj kommer arbetet i gruppen avrapporteras och de delar som är konkretiserade presenteras.

Varmt välkommen på extrastämma den 12 december!

Beslutet om förslaget att avveckla nuvarande stödordning tas på extrastämman den 12 december. Stämman tar ställning till Stimstyrelsens förslag och rekommendation att avveckla graderingsordningen från och med 31 december 2023. På stämman kommer styrelsen presentera den genomförda analysen av befintliga stödordningar och en riktning för en ny stödordning. Styrelsen kommer också att berätta om processen framåt för arbetet med en ny stödordning, som i så fall ska implementeras från och med 1 januari 2024. 

Läs mer om stämman för dig som är medlem med rösträtt.

Webbinarium om stimsfärens arbete för ett levande musikliv och avvecklingen av gradering

Inför extrastämman bjuds du in till webbinarium där vi kommer att ge fördjupande information om avvecklingen av graderingen och presentera vårt förslag till en riktning för hur vi ska utveckla Stims framtida stödordning. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter via webbinariets chat. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta ordnas två webbinarier, varmt välkommen antingen tisdag 6 december kl 16:00–17:00 eller onsdag 7 december kl 08:30–09:30.

Anmäl dig till webbinariet inför stämman här.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor tveka inte att kontakta Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet på [email protected].

Varmt välkommen på extrastämma den 12 december!

Läs mer om stämman för dig som är medlem med rösträtt.

Vill du bli medlem med rösträtt och hinna komma på extrastämman?

Då behöver vi ha fått in en underskriven medlemsansökan senast den 30/11. Bli medlem med rösträtt – ansök här.

Bred enighet i Stimsfären

Stimssfären är eniga i förslaget att avveckla graderingen och inriktningen för ny stödordning. Här ger rättighetshavarföreningarna sin syn på arbetet.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor tveka inte att kontakta Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet på [email protected].