Baslicens för musik online

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för musik online (baslicens)

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Baslicens för musik online

Denna licens gäller för verksamheter med begränsad Musikanvändning online (högst 15 000 användarsessioner per månad) och små eller inga intäkter relaterade till musikanvändningen (högst 5 000 kronor i musikrelaterad intäkt per månad). Med musikrelaterad intäkt avses intäkter från användare av Licenstagarens onlinetjänst som är relaterade till användningen av Musik, exempelvis medlemsavgifter, och/eller intäkter från reklam och sponsring som är relaterade till användningen av Musik. Musikrelaterad intäkt definieras som hela eller en skäligen uppskattad andel av denna intäkt, beroende på hur stor del Musiken har i tjänsten och intäkten.  

Under baslicens för musik online får Licenstagaren nyttja Musik online för ”strömmad musik (on-demand streaming)”, ”webbradio (linjära onlinesändningar)” och/eller ”nedladdning” inom de begränsningar som anges nedan.

Licensavgift 2024

  • Licenstagare med upp till 5 000 användarsessioner per månad betalar 421 kronor per månad.
  • Licenstagare med mellan 5001 – 15 000 användarsessioner per månad betalar 1 202 kronor per månad.


​Licensen har även följande begräsningar:

  • Strömmad musik (on demand streaming) – upp till 12 000 strömmade Musikverk/månad
  • Webbradio (linjära online-sändningar) – upp till 50 000 strömmade Musikverk/månad
  • Nedladdning – upp 350 Musikverk/månad (avser nedladdning från ”webbradio” eller ”strömmad musik” enligt ovan)

Licenstagaren har inom licensen rätt att nyttja alla tre kategorierna (strömmad musik, webbradio och nedladdning) inom de begränsningar för vardera kategorin som anges ovan.

För verksamheter som överskrider ovan nämnda begränsningar i användarsessioner och/eller antal strömmar beräknas avgiften istället som en royalty baserad på de samlade intäkterna från tjänsten, dock med ett minimum som beräknas utifrån antalet användarsessioner i kombination med musikmängd. Kontakta Stim för ett särskilt avtal för sådan musikanvändning.

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Licensens omfattning

Licensen omfattar, med ovanstående begränsningar samt de begränsningar som i övrigt framgår av Licensavtalet:  

a) rätt för Licenstagaren att överföra Musik online genom streaming i syfte att ge användare i Sverige tillgång till Licenstagarens onlinetjänst,

b) rätt för Licenstagaren att göra exemplar av Musik ingående i tjänsten på servrar i den utsträckning det behövs för att överföra innehållet till användare av onlinetjänsten i Sverige, och

c) rätt för Licenstagaren att möjliggöra för användare av onlinetjänsten i Sverige att på sin utrustning göra tillfälliga kopior samt, inom den begränsning som anges ovan (350 Musikverk/månad), göra permanenta kopior av Musikverk som ingår i Licenstagarens onlinetjänst. Med tillfälliga kopior avses en kopia som skapas på användarens utrustning och som är tillgänglig utan anslutning till internet under högst 30 dagar.

Särskilda villkor

Licenstagaren har skyldighet att utforma onlinetjänsten på ett sådant sätt att antalet användarsessioner, strömmade Musikverk och nedladdningar per månad kan kontrolleras.

Notering avseende Licensens omfattning:

  • Licensen omfattar inte podcasts, dvs. streaming av radioprogram on-demand, för sådan licens se Priser och särskilda villkor för Podcasts.
  • Licensen omfattar inte streaming av bildproduktioner, för sådan licens  se Priser och särskilda villkor för Strömmad musik till bild (mot betalning/biljett respektive ej avgiftsbelagd).

Ytterligare begränsningar och villkor för Licensen framgår av Allmänna villkor.