Stims integritetsskyddspolicy

​Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524), (”Stim” eller ”Vi”) värnar om att skydda din personliga integritet. 

Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I denna integritetsskyddspolicy (”Integritetsskyddspolicy”) kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas.

Stim är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna integritetsskyddspolicy kan du alltid kontakta Stim (telefon 08-783 88 00). 

Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter och hur samlas de in

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post.

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du lämnar dina uppgifter till oss i samband med t.ex. att du blir ansluten till Stim, anmäler dig till att bli musikrapportör eller loggar in på Mina Sidor och där lämnar uppgifter. Passiv insamling sker genom tekniska verktyg såsom exempelvis cookies.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar de personuppgifter som du, eller i förekommande fall musikförlag, musikrapportörer eller andra, lämnar till oss. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Vid användning av webbplatsen behandlar vi även automatiskt viss information (bland annat information om hur du använder webbplatsen, teknisk information, IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används).

Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

Hur vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, för framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

Vi kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.
  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.
  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Folkbokföringsregistret/Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.

Utöver vad som anges ovan kan Stim komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av Stims verksamhet.

Utlämnande av personuppgifter till tredje land

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som ansluten eller om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara våra rättigheter, vår egendom eller våra intressen.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från domstol.

Information och rättelse

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss. En begäran ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av dig. Begäran skickar du till Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm.

Du kan närsomhelst begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga raderas, rättas eller blockeras. Du kan också redigera viss information om dig i dig i Mina Sidor.

COOKIES

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används exempelvis för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till de angivna utgångsdatumen för respektive cookie.

Vilka typer av cookies vi använder och varför

Google Analytics – Samlar information om hur användare interagerar med stim.se.

has_JS – Samlar information om huruvida användarens webbläsare hanterar Java script.

Stimse_sessid – Sätts vid inloggning för att kontrollera språkvalet i tjänsterna på stim.se.

Cookie-agreed – Samlar information om huruvida användaren har accepterat cookies.

Language – Samlar information om vilket språk användaren föredrar.

Blockera cookies

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina inställningar på din webbläsare till att blockera cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera korrekt eller fungera överhuvudtaget.

 

Denna integritetsskyddspolicy reviderades senast 2016-06-10