Opinion21 februari 2019
Arbetet i EU med att modernisera upphovsrätten är i slutskedet och nu har man kommit överens om en ny text som ledamöterna i Europaparlamentet ska ta ställning till i dess helhet. Nedan går vi igenom stycke för stycke vad som faktiskt står i artikel 13.

I artikel 3 uppdateras reglerna för text- och datautvinning. De nya reglerna kommer underlätta tillgången till skyddade verk för forskning och utbildning. I artikel 4 ges förbättrade möjligheter att bedriva gränsöverskridande undervisning. Genom artiklarna 7 och 8 ger direktivet bättre möjligheter för digitalisering och tillgängliggörande av äldre verk, som inte längre finns tillgängliga på den kommersiella marknaden. 

Det nordiska systemet med avtalslicenser tryggas genom artikel 9a i direktivet. Bestämmelserna möjliggör enkel och smidig tillgång till enorma mängder skyddade prestationer. Möjligheten att få fortsätta använda avtalslicenserna är helt central för utvecklingen av enkel och smidig kollektiv rättighetsklarering i en digital miljö. Missa inte intervjun med Jerker Rydén från Kungliga biblioteket, om vikten av välfungerande avtalslicenser. 

Artikel 11 ger tidningsutgivare förhandlingsrätt gentemot bl a Google och Facebook om rimliga ersättningar till rättighetshavare för användning av t ex artiklar digitalt. En andel av intäkterna från den aktuella ersättningen ska dessutom komma upphovspersonerna till del. Det är viktigt att understryka att det rör sig om förhandlingar mellan kommersiella parter. Det är således helt felaktigt att påstå att bestämmelsen skulle innebära införande av en ”länkskatt”. 

Artikel 14 till 16 innehåller regler för att stärka kulturskapares avtalsställning och möjligheter att få skäliga ersättningar för användning av deras verk online. Reglerna kallas transparenstriangeln och handlar om att införa skälig och proportionerlig ersättning när kulturskapare upplåter rättigheterna till sina verk (artikel -14). Vidare ges kulturskapare möjlighet att få insyn i hur och i vilken omfattning deras verk används på nätet. Det är information som är viktig för att kunna bedöma skäligheten i avtalsvillkoren och betalningen (artikel 14). Kulturskapare ges även möjlighet att omförhandla ett oskäligt avtal och få en högre ersättning, om det visar sig att den är oproportionerligt låg i förhållande till användningen – en s.k. ”bestseller-bestämmelse” (artikel 15). Avslutningsvis ges kulturskapare möjlighet att återkalla rättigheter som tidigare licensierats, under vissa förutsättningar, t ex om rättigheterna inte används på avtalat sätt. En sådan möjlighet förhindrar onödig inlåsning av rättigheter hos t ex en filmproducent eller ett skivbolag, vilket främjar yttrandefriheten och spridningen av konst och kultur (artikel 16).

Artikel 13

Här går vi igenom stycke för stycke vad som faktiskt står i artikel 13. Vi ger även en förklarande kommentar till varje stycke. Detta är den slutgiltiga texten som godkändes av ministerrådet 20 februari. Europaparlamentet kommer antagligen att rösta om direktivet under sessionerna i Strassbourg 11-14 mars eller 25-28 mars. Länk till direktivet i helhet.

Rubrik: Use of protected content by online content sharing service providers

Förklaring: Rubriken förklarar vilka delar av internet som berörs av artikel 13. Detta definieras i artikel 2.5.* Syftet med direktivet är att täcka in vinstdrivande plattformar som t ex Youtube som bygger sin affärsidé på användaruppladdat material. Definitionen exkluderar specifikt en rad olika tjänster som alltså inte ska omfattas av direktivet, det handlar bl a om icke vinstdrivande plattformar som t ex Wikipedia, digitala marknadsplatser, open source plattformar och molntjänster som t ex Dropbox. 


1.

Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users.
An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject matter.

Förklaring: Eftersom det här är ett direktiv slår man fast att medlemsstaterna ska lagstifta så att detta blir nationell lag. Denna del klargör att vissa plattformar som förlitar sig på användaruppladdat material inte bara är en värd som t ex Amazon Web Services (som alltså inte kommer att träffas av direktivet), utan att de faktiskt gör en överföring till allmänheten. Detta är viktigt då det understryker att tjänsterna är tvungna att skaffa licensavtal med rättighetshavarna. 


2.

Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing agreement, by an online content sharing service provider, this authorization shall also cover acts carried out by users of the services falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues.

Förklaring: Det här är otroligt viktigt för vanliga användare som laddar upp material. De täcks av den licens som plattformen tecknar med rättighetshavarna, vilket innebär att det blir fritt fram att ladda upp sådant material. Kommersiella aktörer eller de som tjänar mycket pengar på uppladdningarna, täcks dock inte av bestämmelsen. 

 

3.

When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public, under the conditions established under this Directive, the limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the situations covered by this Article. This shall not affect the possible application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive.

Förklaring: Plattformarna kan inte dra nytta av safe harbor-bestämmelserna som finns i artikel 14 i e-handelsdirektivet, eftersom de inte kan anses vara enbart tekniska mellanhänder som inte är ansvariga för upphovsrättsligt material som användarna laddar upp.


4.

If no authorisation is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorised acts of communication to the public of copyright protected works and other subject matter, unless the service providers demonstrate that they have:
(a) made best efforts to obtain an authorisation, and
(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the service providers with the relevant and necessary information, and in any event
(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice by the rightholders, to remove from their websites or to disable access to the notified works and subject matters, and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with paragraph (b

Förklaring: Det här stycket förklarar att plattformarna är ansvariga för det upphovsrättsliga materialet, FÖRUTOM OM de har gjort sitt bästa för att teckna licensavtal, OCH gjort sitt bästa för att undvika att sådant innehåll som rättighetshavarna har lämnat information till plattformen om finns tillgängligt via tjänsten. OCH oavsett detta: att de agerat skyndsamt för att ta bort anmält innehåll och förhindra att innehållet görs tillgängligt även i framtiden. I praktiken innebär detta att om en rättighetshavare bestämmer sig för att den inte vill ha en licens med plattformen så måste de två parterna arbeta tillsammans för att säkerställa att materialet inte finns tillgängligt på tjänsten. Men, om en rättighetshavare inte reagerar eller ger underlag om det upphovsrättsliga materialet (t ex via fingerprints) så behöver inte plattformen göra något och är inte ansvarig för olicensierat material. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att Stim ger ut licenser som är anpassade för alla möjliga olika sorters användning och därför kommer det antagligen inte att bli aktuellt att någon plattform skulle vilja ta bort något som ingår i vår repertoar.


4.a

In determining whether the service has complied with its obligations under paragraph 4 and in the light of the principle of proportionality the following should, among others be taken into account:
(a) the type, the audience and the size of services and the type of works or other subject matter uploaded by the users;
(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers.

Förklaring: Det här klargör att skyldigheterna för plattformarna ska alltid vara proportionerliga och ta hänsyn till bl a den aktuella plattformens storlek, affärsmodell, vilket material som delas och vilka medel som finns tillgängliga. Med andra ord förhindras krav på införande av igenkänningsteknik som skulle vara alldeles för dyr för mindre aktörer. 

4.aa

Member States shall provide that when new online content sharing service providers whose services have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million within the meaning of the Commission Recommendation 2003/361/EC, the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the compliance with point (a) of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to remove the notified works and subject matters from its website or to disable access to them.
When the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds 5 million, calculated on the basis of the last calendar year, they shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the rightholders have provided relevant and necessary information.

Förklaring: Startups som möter vissa kriterier kommer att kunna dra nytta av en speciell lättnadsregel under de första tre åren, vilket gör att det blir ännu lättare att växa tryggt. Precis som andra vinstdrivande plattformar som berörs av direktivet så kommer startups att behöva göra sitt bästa för att skaffa licens från rättighetshavarna och ta ner olicensierat material efter klagomål. Men startups har inga krav på att materialet ska hållas borta, utan det räcker att ta ner material i fall där specificerade klagomål inkommer från rättighetshavaren.  


5.

The cooperation between online content service providers and rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users which do not infringe copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception or limitation.
Member States shall ensure that users in all Member States* are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services:
(a) quotation, criticism, review;
(b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche.
[*exact wording of “in all Member States to be revised by lawyer-linguists]

Förklaring: Det här innebär i klartext att memes och Gifs inte ska försvinna. Detta skyddar yttrandefriheten och ger garantier mot automatisk blockering av parodier, citat etc. 


7.

The application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring obligation. Member States shall provide that online content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements.

Förklaring: Det här stycket säger att plattformarna inte ska ha en generell övervakning av allt innehåll. Dessutom står det att plattformarna måste vara transparenta om regler och bestämmelser för samarbete och licensiering. 


8.

Member States shall provide that an online sharing service provider puts in place an effective and expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes over the removal of disabling access to works or other subject matter uploaded by them.
When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review.
Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement of disputes. Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules
This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions and limitations provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the processing of their personal data, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation.
Online content sharing service providers shall inform the users in their terms and conditions about the possibility for them to use works and other subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law.

Förklaring: Det här stycket är riktat mot de vanliga användarna och säger att plattformarna inte får blockera lovligt material, med hänsyn till de undantag som finns i upphovsrätten. Skulle misstag ändå ske stärks användarnas rättigheter gentemot plattformarna, genom olika skydd i form av opartiska system för tvistlösning utanför domstol och tydliga användarvillkor. Det klargörs också att det ska vara fråga om mänsklig granskning, d v s det ska vara en fysisk person som behandlar gränsdragningsfrågor. Dessutom understryks respekten för användarnas personuppgifter enligt GDPR.


9.

As of [date of entry into force of this Directive] the Commission in cooperation with the Member States shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for the cooperation between the online content sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with online content sharing service providers, rightholders, users associations and other relevant stakeholders and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of Article 13 in particular regarding cooperation referred to in paragraph 4. When discussing the best practices, special account shall be taken, among others, of the need to balance fundamental rights and the use of exceptions and limitations. For the purpose of this stakeholders dialogue, users associations shall have access to adequate information from online content sharing service providers on the functioning of their practices with regard to paragraph 4.

Förklaring: Sista stycket slår fast att medlemsstaterna och EU-kommissionen ska skapa förutsättning för samarbete mellan plattformarna och rättighetshavarna, eller de som representerar dem.