En modern upphovsrätt på nätet – därför är den viktig för dig som gör musik

Just nu pågår en modernisering av upphovsrätten i EU som syftar att anpassa reglerna till EU:s digitala inre marknad. För musikskaparna är det ett viktigt lagstiftningsarbete som pågått under många år och som snart kommer bli svensk lag.

Direktivet innehåller många olika delar. En viktig fråga har att förtydliga nätjättarnas ansvar. Under lång tid har de stora plattformarna där användarna själva laddar upp material hävdat att de inte är ansvariga för innehållet. Man har påstått att det är användarna själva som ska ansvara för det upphovsrättsliga materialet, trots att det i huvudsak är plattformarna som tjänar pengar på innehållet. 

Krav på licens – förenklar för både musikskapare och användare

Upphovsrättsdirektivet klargör att plattformarna måste ta större ansvar för material som användare sprider, genom att först och främst skaffa licens för materialet man tillgängliggör och tjänar pengar på. Licensen kommer att underlätta för organisationer som samlar rättighetshavare, exempelvis Stim, att kräva ersättning av företagen. På så sätt får upphovspersonerna bakom materialet pengar och det blir möjligt för användarna av plattformen att ladda upp och ta del av enorma mängder musik och annat innehåll.

Licens för att sprida musik är dessutom något som flera plattformar, till exempel Youtube, har redan idag. Problemet är att lagstiftningen är så otydlig att de kan påstå att det är oklart om de egentligen behöver betala. Vissa plattformar menar att de egentligen bara ska ses som en teknisk leverentör och att det är användarna som ska ta ansvar för innehållet. Spotify och andra streamingtjänster däremot, måste självklart betala för det innehåll de tillgängliggör enligt nuvarande regelverk. En moderniserad lagstiftning behövs därför också för att säkerställa en sund konkurrenssituation.

Pengar till rätt person med bättre rapportering

Ett annat problem med den föråldrade lagstiftningen är att plattformarna inte har tillräckligt skarpa lagkrav på sig att rapportera till rättighetshavarna vilken musik som spelats. Detta gör det svårare för upphovsrättsorganisationer som Stim att kunna samla in och betala ut royalties till rätt personer. Upphovsrättsdirektivet innehåller därför också bestämmelser som syftar till att förbättra rapporteringen. 

Den kulturella och kreativa sektorn är motorn i den digitala ekonomin och en modern immaterialrätt kommer vara avgörande för om Sverige ska stå sig i en allt hårdare global konkurrens. Därför är detta direktiv så viktigt för Sverige.

När EU arbetade fram direktivet ledde det till stora debatter och många kompromisser. Det röstades igenom 2019 och ska vara implementerat i medlemsstaternas lagstiftning senast 7 juni 2021. Just nu arbetar Justitiedepartementet med ett förslag till hur implementeringen ska se ut.

Direktivet handlar inte bara om plattformstjänster utan har en lång rad förslag på flera områden:

  • Artikel 3 ger förbättrade regler för text- och datamining för forskning.
  • Artikel 5 skapar bättre förutsättningar för distansundervisning över nationsgränser.
  • Artikel 6 hjälper till i digitaliseringen av vårt kulturarv.
  • Artikel 8 ger kulturarvsinstitutioners bättre förutsättningar att sprida upphovsrättsligt skyddat material som inte längre finns tillgängligt för allmänheten.
  • Artikel 12 tryggar de nordiska avtalslicenserna som bland annat ger svenska skolor möjlighet att enkelt ta del av stora mängder upphovsrättsligt skyddat material.
  • Artikel 13 skapar en förhandlingsmekanism som ska vara opartisk och underlätta om vissa licensförhandlingar kärvar.
  • Artikel 15 stärker förutsättningarna för journalistiken genom en ny rättighet för tidningsutgivare.
  • Artikel 17 ger flera fördelar för musikskapare, framför allt stärker det vår förhandlingsposition i frågan om vad musiken är värd. Men artikel 17 är även tydlig med att nätjättarna behöver ge bättre information om vilken musik som spelats på deras tjänster.
  • Artikel 18–22 ger stärkt position för upphovspersoner i avtal. Detta kallas transparenstriangeln och kommer bland annat ge musikskapare rätt att häva oskäliga avtal och begära tydligare information om hur deras verk används.

Sammantaget kommer upphovsrättsdirektivet bidra till en bättre fungerande och mer konstruktiv och balanserad digital marknad, för de som skapar innehåll, men också för medborgarna och samhället i stort.

Läs mer om genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv.

Om du har frågor om vårt arbete med en moderniserad upphovsrätt är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer

Besök också GESAC:s hemsida, European Grouping of Societies of Authors and Composers.