Nyhet5 juni 2024
Regeringen beslutade 2022 tillsätta en utredning för att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. I början av året presenterades utredningen SOU 2024:4 och Stim ger nu sitt remissvar.

I början av året presenterades den utredning som haft i uppdrag att se över upphovsrättslagens inskränkningsbestämmelser sitt betänkande. Utredningen föreslår en del förändringar avseende möjligheter att ta del av upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från rättighetshavarna. Bland förslagen återfinns bland annat att en ny generell inskränkning för användning av verk i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte ska införas och att nuvarande generellt utformade krav på namn- och källangivelse ersätts med krav på namn- och källangivelse i ett antal enskilda inskränkningsbestämmelser. Vidare föreslås att en uttrycklig bestämmelse rörande den så kallade trestegsregeln införs i upphovsrättslagen. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2025.

Under våren har utredningens betänkande varit ute på remiss och Stim har nu lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet.

– I sammanhanget bör betonas att en användning av inskränkningar endast rör vissa specifika situationer där olika intressen ska balanseras. Det är helt centralt att denna balans upprätthålls så att inte värdet av upphovspersonernas ensamrätt urholkas av kommersiella verksamheter som redan idag har möjlighet att ingå licensavtal som gynnar både nyttjare och upphovspersoner säger Niklas Briselius, Public Affairs Manager på Stim.

Stim ställer sig positiva till utredningens förslag till införande av en uttrycklig bestämmelse om trestegsregeln som ska förhindra att inskränkningarna tillämpas alltför vidlyftigt och förslaget för att stärka namn- och källangivelsen. När det gäller den nya inskränkningen för parodier, karikatyrer och pastischer finns det en rad invändningar som vi valt att belysa utifrån de fungerande licensmarknaderna på musikområdet. Exempelvis avstyrker Stim utredningens förslag att inkludera pastischer i ett sådant generellt undantag då det finns stora potentiella skadeverkningar om så skulle bli fallet.

– Det är viktigt att inte nya inskränkningar införs eller att befintliga inskränkningar utvidgas utan att lagstiftaren samtidigt ser till att värna fungerande licensmarknader. En ny lagstiftning får inte slå undan benen för den redan välfungerande musikmarknaden, vilket vi också framfört i vårt remissyttrande säger Stims chefsjurist Lina Heyman.

Ta del av Stim remissyttrande nedan.