Nyhet14 juni 2017
Vid Stims medlemsstämma den 29 maj 2017 inrättades en ny nämnd som ska ansvara för hur Stim gör avdrag från rättighetsintäkter för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål.

Varje år gör Stim avdrag på omkring 30 miljoner kronor från rättighetsintäkterna för att finansiera en rad verksamheter för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål till förmån för rättighetshavarna. Det handlar bland annat om intresseföreningarna FST, SKAP och Musikförläggarna, men också om Stims dotterbolag Svensk Musik, Stims Promotionnämnd och Stims pris- och stipendieverksamhet.

Inför inrättandet av den nya nämnden, som fått namnet ”Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt”, har Stim sett över befintlig organisation och hantering av de aktuella avdragen samt tagit fram riktlinjer för nämndens arbete.

Nämnden kommer ha till uppgift att säkerställa att principerna för avdrag från rättighetsintäkterna för att finansiera tjänster för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål sker på ett korrekt sätt och att dessa tjänster tillhandahålls rättighetshavarna på rättvisa villkor. I och med stämmans beslut att inrätta nämnden har Nämnden för nationella medel, den arbetsgrupp som tidigare haft till uppgift att förbereda beslut om avdrag för dessa ändamål, upplösts.

– De här pengarna används för att värna medlemmarnas intressen, främja upphovsrättsarbete och bidra till ett musikliv med mångfald. Stim är på det sättet att likna vid ett ekosystem där återväxt för musiken och musikskaparna själva står i fokus. Det är en styrka hos den kollektiva rättighetsförvaltningen som skiljer Stim från de nya, strikt vinstdrivna konkurrenterna på rättighetsmarknaden, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

De sitter i den nya nämnden

På samma sätt som medlemmarna nu till följd av ny lagstiftning själva tillsätter styrelse och valberedning, vilket tidigare överlåtits åt medlemmarnas intresseföreningar, tillsätter medlemsstämman också ledamöterna i den nya nämnden. Medlemsstämman beslutade också, genom antagande av nya stadgar i Stim, att nämndens ledamöter och suppleanter ska vara oberoende, det vill säga fristående från intressen i Stim eller intresseföreningarna FST, SKAP och Musikförläggarna.

Tillsättningen föregicks av en nomineringsprocess under våren, där intresseföreningarna hade möjlighet att nominera en ledamot och suppleant var och Stims medlemmar två ledamöter och två suppleanter. Totalt består nämnden därmed av fem oberoende ledamöter med varsin, personlig suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med den interimistiska valberedningens förslag och utsåg följande ledamöter:

Jonas Forssell, ordinarie, 2 år och Ida Lundén, suppleant, 2 år (nominerade av FST)

Håkan Glänte, ordinarie, 1 år och Lena Willemark, suppleant, 1 år (nominerade av SKAP)

Mats Bernerstedt, ordinarie, 2 år och Hans Desmond, suppleant, 2 år (nominerade av Musikförläggarna)

Eva Schöld, ordinarie, 2 år och Maria Carlén, suppleant, 2 år

Kerstin Brunnberg, ordinarie, 1 år och Sara Norell, suppleant, 1 år

Nämnden kommer själv att utse sin ordförande.