Nyhet29 oktober 2020
Det nya coronavirusets effekter på svensk ekonomi, företag och enskilda människor är omfattande. Läget för hela kultursektorn har hastigt försämrats och drabbar hela musikens värdekedja – från låtskrivare och kompositörer till artister, musikförlag, konsertarrangörer med flera. Stim har under året sammanställt de åtgärder som regering, riksdag och olika myndigheter vidtagit som kan vara relevanta för dig som Stimansluten.

Många av de krisåtgärder som regering, myndigheter och riksdag nu beslutar om kan därför vara aktuella för dig som är Stimansluten musikskapare eller förlag. Vi har sammanställt regelförändringar och offentliga åtgärder som — beroende på om du är egenföretagare, anställd, arbetsgivare eller verkar i någon annan form – kan vara viktiga att känna till.

Den ekonomiska krishanteringen är ett pågående arbete och informationen här nedan uppdateras löpande. Många beslutade åtgärder kommer också att förtydligas av både regeringen och de ansvariga myndigheterna under den närmaste tiden. Nedan följer länkar till de olika åtgärderna:

Statliga stöd till kulturskapare

Krisstöd och stipendier via Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Regeringen har gjort flera satsningar på kulturen och en stor del av medlen fördelas via Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Läs mer på deras hemsidor om de aktuella bidragen som går att söka just nu:

Kulturrådet

Konstnärsnämnden

 

Sjukförsäkring, a-kassa m.m.

Förstärkt sjukförsäkring

Regeringen har beslutat att staten kommer täcka kostnader för arbetsgivares sjuklöner som överstiger vad som anses normalt till och med den 1 december 2020. Detta enligt procentansatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Mindre företag kommer kunna erhålla mer generös kompensation.

Egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya reglerna. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler. De får ersättning för karensdagarna, dag 1–14. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Mer information:

Riksdagens hemsida

Regeringens hemsida

Försäkringskassans hemsida

Från 1 november gäller tidigare regler för läkarintyg

Från och med den 1 november gäller nya regler för läkarintyg. Försäkringskassan återgår till tidigare regler för läkarintyg; dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning. Försäkringskassan ansvarar för information om hur du ska agera som anställd, egenföretagare och arbetsgivare.

Mer information:

Försäkringskassans hemsida

Slopad karensdag, höjd schablonersättning m.m. (förlängning till 31 december)

Regeringen beslutade den 22 oktober att förlänga följande åtgärder till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning
  • Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Mer information: 
Regeringens hemsida

Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan

Kraven för att vara berättigad till a-kassa är fortsatt sänkt så att fler omfattas och inkomsttaket på 25 000 till 33 000 kronor per månad (från 910 till 1 200 kronor per dag) de 100 första dagarna av arbetslöshet förlängs tillfälligt fram t.o.m. 2022. Höjningen av grundbeloppet, alltså den ersättning man får om man blir arbetslös men inte är med i någon a-kassa, förlängs också. Taket för grundbeloppet kommer därmed fortsatt att uppgå till 510 kronor per dag, vilket motsvarar från 8 030 till 11 220 kronor per månad.

Medlemsvillkoret återgår till de gamla reglerna den 3 januari 2021. Det innebär att december är sista månaden som räknas som fyra för den som går med i en a-kassa. Karensdagarna i a-kassan återinförs också, enligt förslaget.

Lättnaderna i arbetsvillkoren förlängs. Detta innebär att personer med deltidsanställningar, eller timanställningar, får ökade möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Tidigare krävdes motsvarande halvtidsarbete under sex månader för att kvalificera sig.

Om du inte är medlem i en a-kassa eller ett fackförbund vänd dig antingen direkt till den a-kassa du berörs av eller det fackförbund som passar dig för att få närmare information om hur du går med och ansöker om ersättning.

Mer information:

Budgetpropositionen: utgiftsområde 14

Hitta din A-kassa

Hitta ditt fackförbund

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

Ett tillfälligt höjt takbelopp införs för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen, från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet (d.v.s. som har en månadsinkomst på minst 33 000 kronor) får en ersättning under de första 100 dagarna på ca. 26 400 kronor per månad, till skillnad från dagens 20 020 kronor.

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättning som avser tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Läs mer:

Regeringens hemsida

Riksdagens beslut

Tillfälligt höjt tak i a-kassa från dag 101

Den 30 mars meddelade regeringen att arbetslöshetsförsäkringen tillfälligt förstärks under 2020.  Nu föreslår regeringen ytterligare en tillfällig förstärkning i arbetslöshetsförsäkringen. Taket i den inkomstrelaterade ersättningen höjs efter de första 100 ersättningsdagarna från 760 kronor till 1 000 kronor, vilket motsvarar cirka 22 000 kronor per månad. Det innebär att ersättningen är högst 1 200 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna och sedan högst 1 000 kronor per dag från dag 101.

Förstärkningen omfattar den som uppfyllt medlemsvillkoret när arbetslösheten uppstod och gäller från den 29 juni till och med den 3 januari 2021.

Mer information:

Regeringens hemsida

Frågor och svar om tillfälligt höjt tak i a-kassa från dag 101 (Regeringen)

 

Lättnader för företagare och arbetsgivare

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Den nya lagen innebär att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte beaktas vid prövningen av den så kallade femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år och eventuella prövningar i framtiden.

(Femårsregeln innebär att om företagaren, efter en tid med A-kassa, återupptar verksamheten behöver det gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till A-kassa i en sådan situation behövde företagaren helt skilja sig från verksamheten).

Läs mer:

Regeringens förslag

Riksdagens beslut

Samlad information för företag

På regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra pandemins konsekvenser. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom nya åtgärder vidtas.

De åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med ”∗”:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare *

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp *

Korttidspermittering för minskade lönekostnader 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ∗

Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗

Anstånd med skatteinbetalningar ∗

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗  

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit ∗

Ökat utrymme för Almi invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Ökad investeringskraft för Almi invest

Övriga relevanta åtgärder

Brygglån för företag

Ett så kallat brygglån har införts. Detta är ett tillfälligt lån som ska överbrygga en period av svårigheter. Det statliga bolaget Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Lånen ger förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen. För mer precisa kriterier hänvisar vi till Almi.

Mer information:

Almis hemsida

Generösare regler för skatter och sociala avgifter

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle – så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd: 1) tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och 2) avdragen skatt och momsanstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Alla företag, oavsett företagsform, kan till exempel begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Mer information:

Skatteverkets hemsida

Ordinarie regler för arbetsgivaravgifter men sänkta egenavgifter

Från och med 1 juli 2020 gäller ordinarie regler för arbetsgivaravgifter. Detta innebär att vanliga nivåer på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift gäller på de löner som företaget betalar ut i juli 2020.

Enskilda näringsidkare kan dra nytta av nedsatta egenavgifter under hela 2020. Det innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna samt den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Mer information:

Regeringens hemsida

Skatteverkets hemsida

Möjlighet till korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Stödet gäller under 2020 och administreras av Tillväxtverket.

Mer information:

Tillväxtverkets hemsida

Riksdagens beslut

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen föreslår att från och med den 1 första januari 2021 ska arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också få ersättning för kompetensinsatser. Förslaget innebär att arbetsgivare har möjlighet att få ersättning för 60 procent av kostnaderna, upp till ett maxbelopp per arbetstagare, för kompetensinsatser under arbetsbefriad tid. Det kan till exempel handla om ersättning för utveckling av spetskompetens, fördjupning i ett digitalt verktyg eller inköp av en kortare uppdragsutbildning från en anordnare inom utbildningsystemet eller utbildningsföretag.

Efter 2021 beräknas 15 miljoner kronor avsättas för ändamålet under 2022 och 2023.

Mer information: 

Regeringens hemsida
 

Utökad periodiseringsfond 

Regeringen har beslutat om en utökad periodiseringsfond för enskilda näringsidkare. Det innebär en möjlighet att sätta av mer till periodiseringsfond, än vad som i vanliga fall är möjligt, i deklarationen 2020 (inkomstår 2019).

Genom den utökade periodiseringsfonden kan man få ett högre avdrag om man har en vinst på högst 3 333 333 kronor. Man kan då få ett avdrag med 100 procent av vinsten, men avdraget är begränsat till en miljon kronor. Vid högre vinst än 3 333 333 kronor blir avdraget större med den vanliga regeln. 

Mer information: 

Skatteverkets hemsida

Regeringens hemsida

Moms-lättnad vid kundförlust

På grund av det ekonomiska läget får företag nu minska den utgående momsen om alla villkor är uppfyllda. Villkoren innefattar att kunden är en beskattningsbar person, det har gått minst tre månader sen fakturan skulle vara betald, företaget har skickat ut en skriftlig påminnelse och ingen intressegemenskap föreligger.

Mer information:

Skatteverkets hemsida

Övrigt

Stöd från regioner och kommuner

Många kommuner och regioner har vidtagit egna krisåtgärder för bland annat företag och kulturen. Dessa beskrivs oftast på regionernas och kommunernas respektive hemsidor.

Mer information:

Kommunernas hemsidor

Regionernas hemsidor

Läs gärna Musiksveriges debattartikel undertecknad av Stims vd och kommunikationschef med flera:

Öppna upp för livemusik och förläng krisstödet