Nyhet2 maj 2020
Det nya coronavirusets effekter på svensk ekonomi, företag och enskilda människor är omfattande. Läget för hela kultursektorn har hastigt försämrats och drabbar hela musikens värdekedja – från låtskrivare och kompositörer till artister, musikförlag, konsertarrangörer med flera.

Många av de krisåtgärder som regering, myndigheter och riksdag nu beslutar om kan därför vara aktuella för dig som är Stimansluten musikskapare eller förlag. Vi har sammanställt regelförändringar och offentliga åtgärder som — beroende på om du är egenföretagare, anställd, arbetsgivare eller verkar i någon annan form – kan vara viktiga att känna till.

Den ekonomiska krishanteringen är ett pågående arbete och informationen här nedan uppdateras löpande. I skrivande stund (6 april) har regeringen presenterat fem extra ändringsbudgetar – och fler kan bli aktuella. Många beslutade åtgärder kommer också att förtydligas av både regeringen och de ansvariga myndigheterna under den närmaste tiden. Nedan följer länkar till de olika åtgärderna:

Akut krisstöd till kulturen

500 miljoner kronor till verksamheter som förlorar intäkter till följd av det nya coronaviruset, såsom begränsningen av offentliga tillställningar.

Syftet med stödet är att det ska gå till arrangörer, föreningar och enskilda kulturutövare.

Stödet fördelas enligt tre förordningar – en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in och de befintliga förordningarna om statsbidrag till film och statsbidrag till konstnärer.

Merparten av pengarna, 370 miljoner kronor, fördelas av Statens kulturråd. Ytterligare 50 miljoner fördelas via Svenska Filminstitutet till bland annat biografer och filmfestivaler, och 80 miljoner fördelas via Konstnärsnämnden och Författarfonden, där enskilda konstnärer och författare kan ansöka om pengar genom stipendier. Läs mer om hur du ansöker om pengar från Kulturrådet och Konstnärsnämnden via länkarna nedan.

Även Kulturrådets stöd också kan sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Detta stöd kan dock endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet. Det innebär att man måste bedriva någon form av företag för att komma i fråga i Kulturrådets stödgivning.

Utöver krispaketet på 500 miljoner kronor har de bidragsgivande aktörerna också anpassat sin ordinarie stödgivning till den rådande situationen. Mer information om stödet som går via myndigheter går att finna via länkarna nedan.

Läs mer:

Kulturrådets information om bidrag och utbetalningar, 28 april:

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-utstallningar-forelasningar-och-liknande-evenemang/ (obs. sista ansökningsdag är 11 maj, 2020)

https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Konstnärsnämndens information om bidrag och utbetalningar, 28 april:

http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24196 (obs. sista ansökningsdag är 12 maj, 2020)

https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24174

Regeringens pressträff, 24 april:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/kulturradet-filminstitutet-konstnarsnamnden-och-sveriges-forfattarfond-fordelar-krispengar-till-kulturen/
 

Förstärkt sjukförsäkring

Staten tar över sjuklöneansvaret. Staten tar tillfälligt över hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya reglerna. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler. De får ersättning för karensdagarna, dag 1–14. Förändringen gäller från och med den 1 april till och med den 3o september i första hand (regeringen har föreslagit förändring från maj till september). Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Försäkringskassan ansvarar för stödet.

Läs mer:

Regeringen (16 mars)

Försäkringskassans fördjupade information (2 april)

Frågor och svar hos Försäkringskassan

Regeringens övergripande beskrivning av åtgärder inom sjukförsäkringen (1 april)

Betänkandet (röstades igenom 2 april)

Lättnader i kraven på läkarintyg

Den som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod. Dessutom har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

Försäkringskassan ansvarar för information om hur du ska agera som anställd, egenföretagare och arbetsgivare. Det slopade kravet på läkarintyg föreslås av regeringen (7 maj) förlängas till 30 september för att minska belastningen på vården.

Läs mer:

Regeringens beskrivning av åtgärder inom sjukförsäkringen (1 april)

Försäkringskassans fördjupade information (2 april)

Betänkandet (röstades igenom i riksdagen 2 april)

Tillfälligt slopad karensdag och höjd schablonersättning

Beslutet om slopad karensdag gäller retroaktivt från den 11 mars till den 31 maj. Den 7 maj föreslog regeringen att ersättningen ska förlängas fyra månader till 30 september. Ersättning söker man från Försäkringskassan retroaktivt. Försäkringskassan ansvarar också för information om hur du ska agera som anställd, egenföretagare och arbetsgivare.

Den 7 maj föreslog regeringen också att schablonersättningen höjs med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet. Kostnaden för förstärkningen är 3,2 miljarder kronor.

Läs mer:

Försäkringskassans fördjupade information (2 april)

Regeringens frågor och svar (30 mars)  

Betänkandet (röstades igenom 2 april)

Bättre möjligheter för företag att låna

Små och medelstora företag ska ges möjlighet till att få statlig lånegaranti. Lånegarantin har ingen formell övre gräns. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Villkoren för att delta i programmet är att företaget ska ha drabbats ekonomiskt av följderna av coronaviruset. Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör sedvanlig kreditprövning

Garantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronaviruset.

Läs mer

Regeringen (21 mars)

Betänkandet (röstades igenom 1 april)

Brygglån

Ett så kallat brygglån införs. Detta är ett tillfälligt lån som ska överbrygga en period av svårigheter. Det statliga bolaget Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Lånen ger förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen. För mer precisa kriterier hänvisar vi till Almi.

Läs mer:

Almi om lånevillkor

Regeringen (20 mars)

Betänkandet (röstades igenom i riksdagen 1 april)

Generösare regler för skatter och sociala avgifter

Möjlighet att skjuta upp skatter och avgifter. Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle – så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd: 1) tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och 2) avdragen skatt och momsanstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Alla företag, oavsett företagsform, kan till exempel begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Ändringarna gäller från och med den 30 mars 2020.

Detaljerad information finns på Skatteverkets hemsida.

Läs mer:

Regeringens beskrivning av åtgärden (25 mars)

Betänkandet (röstades igenom i riksdagen 26 mars)

Sänkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter (förslag från regeringen, ej beslutat)

Arbetsgivaravgifterna sänks under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Det innebär att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Sänkningen ska gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det innebär i praktiken skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd.

För enskilda näringsidkare genomförs en nedsättning av egenavgifterna. Det innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Läs mer:

Regeringen (25 mars)

Detaljerad information från Skatteverket

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond (Förslag från regeringen, ej beslutat)

Förslag från regeringen om att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt vilket gör att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör den som använder F-skattsedel (så kallad enskild näringsidkare) och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt år 2019.

Regeringen har skickat förslaget till Lagrådet för granskning och kommer inom kort besluta och överlämna den extra ändringsbudgeten till riksdagen.

Läs mer:

Regeringen (25 mars)

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond 

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt vilket gör att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Åtgärden berör den som använder F-skattsedel (så kallad enskild näringsidkare) och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslagen trädde i kraft 6 april 2020 och tillämpas retroaktivt för år 2019.

Läs mer:

Regeringen (25 mars)

Fler får rätt till A-kassa samt tillfälligt höjda ersättningsnivåer

Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan

Kraven för att vara berättigad till a-kassa sänks så fler omfattas, och inkomsttaket höjs från 25 000 till 33 000 kronor per månad (från 910 till 1 200 kronor per dag) de 100 första dagarna av arbetslöshet. Grundbeloppet, alltså den ersättning man får om man blir arbetslös men inte är med i någon a-kassa, höjs också. Från 365 till 510 kronor per dag, vilket motsvarar från 8 030 till 11 220 kronor per månad.

Fler omfattas av a-kassa genom att medlemsvillkoret uppfylls snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars—december) räknas som fyra månader. Det innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden gäller även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa före utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Det görs också lättnader i det så kallade arbetsvillkoret för att ge personer med deltidsanställningar, eller timanställningar, ökade möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Tidigare krävdes motsvarande halvtidsarbete under sex månader för att kvalificera sig.

Om du inte är medlem i en A-kassa eller ett fackförbund vänd dig antingen direkt till den A-kassa du berörs av eller det fackförbund som passar dig för att få närmare information om hur du går med och ansöker om ersättning.

Läs mer:

Regeringen (30 mars)

Propositionen

Hitta din A-kassa

Hitta ditt fackförbund

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

Ett tillfälligt höjt takbelopp införs för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet (d.v.s. som har en månadsinkomst på minst 33 000 kronor) får en ersättning under de första 100 dagarna på ca. 26 400 kronor per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.

Läs mer:

Regeringen

Propositionen (riksdagen planerar att debattera och rösta om förslaget 8 april)

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Det finns en möjlighet att lägga företaget vilande, ett tillfälligt uppehåll i verksamheten som ger en företagare rätt till A-kassa. En företagare har rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Normalt behöver man avyttra företaget (eller sin del av det) eller avregistrera F-skatt. Det finns en möjlighet att lägga företaget vilande, ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. Om det inte bedrivs någon verksamhet kan en företagare då vara arbetslös och ha rätt till A-kassa. Den nya lagen innebär att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte beaktas vid prövningen av den så kallade femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år och eventuella prövningar i framtiden.

(Femårsregeln som nu inte gäller innebär att om företagaren efter en tid med Aa-kassa återupptar verksamheten behöver det gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till aA-kassa i en sådan situation, behövde företagaren helt skilja sig från verksamheten).

Läs mer:

Regeringen (27 mars)

Propositionen (riksdagen planerar att debattera och rösta om förslaget 8 april)

Möjlighet till korttidsarbete

Möjlighet till korttidsarbete (eller korttidspermittering). Innebär att en anställd kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten kompenserar för inkomstbortfallet. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad.

Den 14 april presenterade regeringen ett förslag till ändring i lagen för stödet. Förslaget innebär att under månaderna maj, juni, juli är det möjligt att söka stöd för upp till 80 procent av arbetstiden istället för dagens 60 procent. Ändringen gäller både för de som redan har sökt stödet och för de som söker framgent.

Förslaget innebär att arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnade den 7 april och stödet är möjligt att söka retroaktivt två månader bakåt i tiden (dock tidigast den 16 mars).

Stödet omfattar, om alla andra förutsättningar är uppfyllda (se länk nedan), även den som är ägare och enda anställd i följande företagsformer (aktiebolag, handelsbolag, förening, stiftelse). Stödet kan även användas för anställda familjemedlemmar i bolaget. Ensamföretagare med F-skattsedel (företagsformen enskild näringsidkare) kan inte söka stödet.

Tillväxtverket kommer att administrera stödet.

Läs mer:

Tillväxtverket beskriver regelverket

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/foerslag-till-aendringar-gaellande-korttidsarbete-2991023

Regeringen (2 april)

Betänkandet (röstades igenom i riksdagen 2 april)

 

Rabatt på fasta hyreskostnader

Rabatt på fasta hyreskostnader. 5 miljarder kronor fördelas till stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Eventuellt kommer även kultursektorn, som utsatt bransch, att omfattas. Exakta regler är inte fastlagda. 

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Kultursektorn nämns inte explicit i de förslag som presenteras. Exakta villkor bestäms när förordning väl är på plats. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats.

Länsstyrelserna kommer att administrera stödet, men kommer att hanteras av de enskilda hyresvärdarna.

Läs mer:

Regeringen beskriver förslaget (26 mars)

Länsstyrelsen i Västra Götaland (30 mars)

Övrigt

Konstnärsnämnden omfördelar medel som krisåtgärd

Konstnärsnämnden har beslutat att omfördela medel. Det innebär att en del av de medel som är avsatta till stipendier och bidrag för internationellt utbyte och resor, som just nu inte kan utnyttjas i lika stor utsträckning som normalt på grund av det rådande läget, omfördelas och delas ut som ettåriga arbetsstipendier istället. Cirka 100 extra arbetsstipendier kommer att fördelas. De pengar som nu omfördelas av Konstnärsnämnden är inte en del av det krisstöd på 500 miljoner kronor till kulturaktörer som regeringen tidigare har aviserat.

Läs mer:

Konstnärsnämnden

Stöd från regioner och kommuner

Många kommuner och regioner har initierat egna krisåtgärder för bland annat företag och kulturen. Dessa beskrivs oftast på regionernas och kommunernas hemsidor.

Läs gärna Musiksveriges debattartikel undertecknad av Stims vd och kommunikationschef med flera:

Krävs en räddningsaktion för branschen – annars tystnar Sverige