Nyhet11 september 2018
Digitaliseringen har skapat nya fantastiska sätt att sprida musik och annat kreativt innehåll, vilket förstås är oerhört positivt. Utan de nya digitala plattformarna skulle musikskaparna aldrig nå ut till så många som man gör idag.

Samtidigt är det ohållbart att ha 20 år gamla regler och därför är det viktigt att EU driver på för en modernisering. Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med copyrightdirektivet, som Europaparlamentet kommer att rösta om den 12 september.

En viktig del av copyrightdirektivet, som sällan diskuteras, är den så kallade transparenstriangeln (artikel 14-16). Den handlar om ökad insyn, skäliga ersättningar och rätt för kulturskapare att omförhandla eller återkalla rättigheter. För upphovspersoner innebär direktivet att man inte längre tvingas ingå dåliga avtal. Detta är också en viktig reform för att stärka de schyssta bolagen i relation till mer tvivelaktiga aktörer.

En av de mer omdiskuterade delarna i copyrightdirektivet har varit artikel 13 som innebär att de internetplattformar som tjänar pengar på att sprida upphovsrättskyddat material också ska vara ansvariga för materialet de tillhandahåller (idag är det du som användare som är ansvarig för materialet). 

Det har funnits en oro över flera delar i artikel 13 och det har politikerna tagit på allvar. Därför har det kommit nya förslag som bättre tar hänsyn till detta. Stim stödjer förslaget från Voss, och går här nedan igenom hur förslaget har adresserat de problemområden som pekats ut.

Oro: Memes kommer att förbjudas.

I samband med omröstningen om det tidigare förslaget fanns det en tydlig oro att memes och roliga klipp på internet kommer att förbjudas och därmed försvinna. Memes är generellt ansedda vara en del av undantaget i upphovsrättslagen om parodi och travesti och det är ingen som önskar att dessa roliga klipp ska försvinna, vilket kommissionen försöker förtydliga här och rättighetshavarna här. Men det är bra att oron har tagits på allvar. I förslaget från Voss står det att internetplattformarna ska samarbeta med rättighetshavarna och att detta samarbete inte ska leda till att tillgången till material som inte bryter mot upphovsrätten begränsas.

Se skäl 39 i Voss: Cooperation between online content service providers and rightholders should not lead to preventing the availability of non-infringing works or other protected subject matter, including those covered by an exception or limitation to copyright. 

Den grundläggande tanken i förslaget är att memes som idag anses falla under upphovsrättens undantag för parodi och travesti ska få fortsätta leva och frodas på internet och därför skriver man in explicit att detta måste respekteras.


Oro: Systemet blir trubbigt och risken är att även lovligt material tas bort av misstag. Dessutom kan systemet missbrukas av rättighetshavarna för att ta bort innehåll man av olika skäl inte gillar.

Det nya förslaget har mekanismer för den oro som framförts över att misstag kan begås etc, utöver redan tydliga skrivningar. Om lovligt material tas bort så ska användarna ha rätt till en snabb och effektiv mekanism för att lösa detta. Detta kallas redress mechanism och handlar om att det vid eventuella misstag ska rättas till så fort som möjligt. 

Se skäl 39a i Voss: Members States should ensure that online content sharing service providers referred to in paragraph 1 put in place effective and expeditious complaints and redress mechanisms that are available to users in case the cooperation referred to in paragraph 2alead to unjustified removals of their content. Any complaint filed under such mechanism should be processed without undue delay.

Se också artikel 13.2b i Voss, där ovanstående skäl utvecklas ytterligare: Any complaint filed under such mechanism shall be processed without undue delay and be subject to human review. Rightholders shall reasonably justify their decisions to avoid arbitrary dismissal of complaints.

Voss föreslår alltså att alla klagomål ska hanteras av en fysisk person och att besluten ska motiveras.


Oro: Små företag kommer inte klara av den ökade kostnaden.

En grundläggande idé som många ställer sig bakom är att om man driver ett företag, vars affärsidé är att tjäna pengar på andras arbete genom att sprida upphovsrättsligt skyddat innehåll, så ska man också betala ersättning till de som skapat innehållet. Den omvända principen är också viktig: om man driver ett företag som inte har som affärsidé att tjäna pengar på upphovsrättsligt skyddat innehåll, då ska man inte heller behöva ersätta de som skapar det. Det kan tyckas självklart men det har varit otaliga missförstånd kring detta i debatten om copyrightdirektivet. De regler som föreslås handlar alltså inte om hela internet. 

Se artikel 2.4a i Voss: ‘online content sharing service provider’ means a provider of an information society service one of the main purposes of which is to store and give access to the public to a significant amount of copyright protected works or other protected subject-matter uploaded by its users, which the service optimises and promotes for profit making purposes.

I förslaget från Voss har även ett undantag gjorts för små- och mikroföretag (färre än 50 anställda), vilka alltså inte berörs av lagförslaget. 

Se artikel 2.4a i Voss: Microenterprises and small-sized enterprises within the meaning of Title I of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC and services acting in a non-commercial purpose capacity such as online encyclopaedia, and providers of online services where the content is uploaded with the authorisation of all right holders concerned, such as educational or scientific repositories, shall not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive.

Det har funnits en oro över att lagstiftningen, trots goda intentioner, kommer att träffa för brett och att ”fel” plattformar berörs av för höga krav. Voss har tagit hänsyn till detta i sin nya text genom att skriva ut att medlemsstaterna ska lösa samarbetet mellan plattformarna och rättighetshavarna genom dialogsamtal med stakeholders. I denna dialog ska man ta hänsyn till en rad faktorer, som t ex de olika berördas grundläggande fri- och rättigheter, att automatisk blockering undviks och att bördan på små- och medelstora företag (”SMEs”) inte ska bli för stor. 

Se det nya skäl 39 b i Voss: When defining best practices, special account should be taken of fundamental rights, the use of exceptions and limitations. Special focus should also be given to ensuring that the burden on SMEs remain appropriate and that automated blocking of content is avoided.


Oro: Förslaget innebär ett ingrepp i avtalsfriheten – det är marknadens parter som är bäst lämpade att hitta lösningar på problemen.

Även om syftet med bestämmelsen kan sägas vara att främja en sund avtalsmarknad för plattformar med användargenererat innehåll, innebär det inte ett ingrepp i avtalsfriheten. Däremot innebär förslaget att spelplanen för parterna tydliggörs, vilket i sin tur främjar möjligheterna att träffa rimliga och väl fungerande avtal. I det nya förslaget har det dessutom tydliggjorts att parterna inte är skyldiga att träffa avtal med varandra. Däremot är en tanke med förslaget just att det är marknadens parter som – genom dialoger – ska ges möjligheter att utveckla systemet och komma fram till fungerande lösningar. 

Se t.ex. Voss nya skäl 39: Member States should provide that where rightholders do not wish to conclude licensing agreements…

och vidare Voss nya skäl 39b (och i princip likalydande text i artikel 13.3):  …the Member States should organise dialogues between stakeholders to harmonise and to define best practices. They should issue guidance to ensure the functioning of licensing agreements and on cooperation between online content sharing service providers and rightholders for the use of their works or other subject matter within the meaning of this Directive.


Oro: Förslaget innebär att yttrandefriheten och andra grundläggande fri- och rättigheter riskerar att inskränkas. 

Redan tidigare förslag har granskats av det rättsliga utskottet och ministerrådets juridiska avdelning och konstaterat att yttrandefriheten inte hämmas. I det nya förslaget har dock ytterligare skrivningar lagts till som syftar till att tydliggöra och säkerställa att grundläggande fri- och rättigheter skyddas.

Se t.ex. Voss artikel 13.3: As of (date of entry into force of this directive), the Commission and the Members States shall organise dialogues between stakeholders to harmonise and to define best practices and issue guidance to ensure the functioning of licensing agreements and on cooperation between online content sharing service providers and rightholders for the use of their works or other subject matter within the meaning of this Directive. When defining best practices, special account shall be taken of fundamental rights, the use of exceptions and limitations as well as ensuring that the burden on SMEs remain appropriate and that automated blocking of content is avoided.

 

Läs gärna förslaget själv, Voss finns under 137 – 161.