Nyhet27 maj 2015
Utfall av röstresultat vid Stims föreningsstämma.

På tisdagen, den 26 maj, vid Stims ordinarie föreningsstämma skedde följande:

Då vd hade föredragit förvaltningsberättelsen hade de två externa revisorerna inget att erinra utan ansåg att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen godkändes även med acklamation. Ordföranden frågade stämman om den (acklamationsvis) kunde bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören. Här rådde delade meningar, varefter en medlem begärde sluten omröstning. Under denna inlämnades ett antal röstsedlar avseende styrelse och vd vars ansvarsfrihet ett antal medlemmar önskade avslå. 

Se det fullständiga röstresultatet 

Vid stämman uttalade den externa ordföranden felaktigt att röstresultatet ledde till att de fyra förstnämnda personerna inte beviljats ansvarsfrihet med förklaringen att antalet avstyrkanden utgjorde tio procent av röstlängden vid själva omröstningen (90 st). Denna felaktighet kommer att klargöras i protokollet.

Stim har talat med ett flertal externa jurister, inklusive ordförande Eric M. Runesson, om regelverket. Runesson har konstaterat att han av förbiseende missat att göra denna kontroll, vilket bidragit till att det uppstod förvirring kring innebörden av den slutna omröstningens utfall.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste en majoritet av de röstberättigade på stämman rösta mot ansvarsfrihet för att ansvarsfrihet inte ska beviljas. Emellertid kan, om tio procent av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen (487 st) röstar mot ansvarsfrihet för vissa namngivna ledamöter eller verkställande direktörer, en skadeståndstalan väckas mot dessa för skada som man anser att föreningen har lidit. Detta alltså även om ansvarsfrihet har beviljats.

Icke desto mindre tas de avstyrkande rösterna under den slutna omröstningen på allvar som missnöjesmarkering, och Stims styrelse och administration kommer att fortsätta föra en dialog med medlemmarna för att undersöka orsakerna till röstresultatet.

Vid frågor om stämman och protokollet, kontakta kommunikationschef Karin Jihde på telefon 0707-32 18 88.

 

FRÅGOR OCH SVAR

Vad gäller för ansvarsfrihet?
Frågan om ansvarsfrihet röstas om vid stämman. För att ansvarsfrihet ska tillstyrkas gäller att en majoritet av de röstberättigade på stämman röstar för ansvarsfrihet. Samma sak gäller om ansvarsfrihet ska anses avstyrkt. Då måste en majoritet av de röstberättigade på stämman rösta mot ansvarsfrihet. Antalet röster vid en omröstning ger således ett resultat om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ett uttalande som görs om resultatet påverkar inte det faktiska resultatet.

Vad hände under stämman vid behandling av punkten om ansvarsfrihet?
Vid behandling av frågan om ansvarsfrihet på Stims stämma skedde en sluten omröstning. Omröstningen utmynnande i ett resultat som tydligt visar att en majoritet av de röstberättigade på stämman tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Det är alltså detta resultat – inte det felaktiga uttalandet av stämmoordföranden – som utgör grunden för att Stims styrelse och verkställande direktörer har beviljats ansvarsfrihet. Ordförandens uttalande utgör endast ett formfel och påverkar inte utgången av röstningen eller stämman.

Hur gick omröstningen till?
Det har förts protokoll över röstningsresultatet i vederbörlig ordning. Den slutna omröstningen kontrollerades av rösträknare som var utsedda av Stims stämma. Stämmoordföranden gjorde efter rösträkningen ett uttalande om att stämman vägrat ansvarsfrihet för fyra personer. Detta uttalande var felaktigt, eftersom de avgivna rösterna avseende vägrad ansvarsfrihet för dessa personer inte motsvarade en majoritet av de röstberättigade på stämman. Dessutom uttalade stämmoordförande att möjligheten att väcka talan för föreningen var öppen. Även detta var ett felaktigt uttalande eftersom de avgivna rösterna mot ansvarsfrihet inte uppnådde lagligen uppställda röstetal, d.v.s. en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen.

Kommer det som står om röstningen i protokollet att ändras och kan ett beslut ändras i efterhand?
Rättelse av de felaktiga uttalandena under berörd punkt kommer att ske via anmärkning av stämmoordförande själv. Det kommer att ske i protokollet som förts vid Stims stämma. En rättelse av stämmoordförandens felaktiga uttalanden om röstningsresultatet är ingen justering eller ändring av röstningsresultatet. Resultatet från omröstningen vid Stims stämma står således fast oaktat uttalandena. Det rör sig endast om en rättelse av ett formfel.