Här kan du gå med i Stim!

Alla som skrivit en låt som spelats offentligt eller blivit utgiven kan gå med i Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats offentligt, kan du också gå med i Stim. Ansök idag!
Ansökan om anslutning
Ange kontonummer nedan.

Information om behandling av personuppgifter

För att du ska kunna bli ansluten till Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524) och förbli ansluten behöver Stim behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), och det är Stim som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi inhämtar personuppgifter i huvudsak från dig, eller i förekommande fall från ditt musikförlag samt från musikrapportörer. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.
  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.
  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten.

Stim kan vidare komma att behandla dina personuppgifter (inklusive lämna ut dina personuppgifter till annan part eller tredje land) om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (se kontaktuppgifter nedan).

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm

Stims fullständiga integritetsskyddspolicy.

Det här innebär anslutningen

Du som är upphovsperson till musikaliska verk, med eller utan text, eller ett musikförlag eller annan rättighetshavare som har rätt till del av rättighetsintäkter när musik spelas har rätt att upplåta dina rättigheter till Stim för förvaltning. Det gör du genom att lämna ett så kallat förvaltningsuppdrag till Stim, bli ”ansluten”. Som utgångspunkt kan Stim vägra att åta sig ett förvaltningsuppdrag endast om det finns godtagbara skäl. Det är gratis att gå med i Stim, och anslutningen innebär att vi ser till att du som är musikskapare eller ett musikförlag eller annan rättighetshavare som har rätt till del av rättighetsintäkter när musik spelas, får betalt när musiken tillgängliggörs för allmänheten eller ges ut på cd/dvd eller motsvarande. Stim skyddar däremot inte din musik mot plagiering eller stöld. Så här går det till.

Hur går anslutningen till?

Genom att fylla i webbformuläret samt underteckna och skicka in det Anslutningsunderlag som finns att skriva ut i anslutning till webbformuläret, fullföljs anslutningen till Stim. Vill du istället att Stim ska skriva ut Anslutningsunderlaget skickas detta med posten. När du har fyllt i Anslutningsunderlaget ska det signeras och skickas till: Stim, Anslutning, Box 17092, 104 62 Stockholm. I och med anslutningen ger du ditt uttryckliga medgivande till Stim att förvalta dina rättigheter på sådant sätt och enligt de villkor som framgår av ”Allmänna villkor för anslutning till Stim”.

När vi mottagit det underskrivna Anslutningsunderlaget och anslutningen är klar får du en bekräftelse till den e-postadress du har uppgivit. Brevet innehåller bland annat ditt IPI-nummer samt lösenord till Mina sidor (Stims webbtjänster). Du kan då börja anmäla låtar/verk, rapportera livespelningar och senare även se hur mycket Stimpengar som betalas ut.

Rätt att begränsa, utöka eller säga upp förvaltningsuppdraget

Om du i ett senare skede vill begränsa eller utöka det förvaltningsuppdrag du har lämnat till Stim skriver du ut ett nytt Anslutningsunderlag och skickar in detta till Stim. Du har även rätt att säga upp förvaltningsuppdraget helt. Om du vill säga upp ditt förvaltningsuppdrag i sin helhet ska du kontakta Stims serviceavdelning.

Rätt att ge tillstånd till viss användning

Parallellt med Stims förvaltningsuppdrag har du rätt att själv ge tillstånd till viss användning av dina musikaliska verk om sådan användning sker utan förvärvssyfte. Om du vill lämna ett sådant tillstånd behöver du senast 10 dagar innan verket ska användas informera Stim om den planerade användningen och till vem tillstånd har givits.

Avdrag från rättighetsintäkter

Av de intäkter från framförd musik som Stim samlar in varje år går en viss andel till Stims administrativa kostnader, s.k. förvaltningsavgifter. Avdrag görs även för att bekosta tjänster som tillhandahålls för kulturella ändamål såsom att främja musik och upphovsmännens musikskapande eller i utbildningssyfte. Mer om vilka avdrag som görs kan du läsa i Stims stadgar. Du kan även hitta information om Stims avdrag i Stims årsredovisning.