This is where you join STIM!

All who wrote a song that has been played in public or been released can join STIM. If you signed a contract with a music publisher, but your music has not yet been released, you can also join STIM. Apply today!
Author registration application
Indicate account number below.

Privacy policy

För att du ska kunna bli ansluten till Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524) och förbli ansluten behöver Stim behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), och det är Stim som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi inhämtar personuppgifter i huvudsak från dig, eller i förekommande fall från ditt musikförlag samt från musikrapportörer. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.
  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.
  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten.

Stim kan vidare komma att behandla dina personuppgifter (inklusive lämna ut dina personuppgifter till annan part eller tredje land) om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (se kontaktuppgifter nedan).

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm

Stim's Privacy policy.

Affiliation to Stim and Stim's management

As the creator of a musical work, with or without lyrics, or a music publisher, you are entitled to grant the administration of the rights in your works to Stim, by assigning Stim with a management assignment. The basic premise is that Stim cannot refuse to manage your rights without just cause.

By signing and submitting the affiliation contract, available to print from Stim's website, your affiliation to Stim is completed. In doing so, you give your express consent that Stim may manage your rights in the manner and according to the conditions stipulated in the affiliation contract.

The right to limit or cancel Stim’s management

If you would like to impose certain restrictions on Stim's management assignment, it is important that you contact Stim prior to finalising your affiliation. Affiliates may, however, at any time apply limitations to the scope of their assignment. You are also entitled to cancel the assignment in its entirety.

Your right to manage certain music usage directly

Parallel to STIM's management of your rights you are entitled to authorise certain usage of your own musical works directly, provided that such usage is not part of any commercial activity. If you wish to authorise such usage you are required to inform Stim of the planned usage and the party to which authorisation has been granted no later than 10 days prior to the usage of the work.

Deductions from revenues

A portion of the revenues collected by Stim each year from public performances and broadcasts of music is used to cover Stim's administrative expenses, referred to as society's commission. Deductions are also made to cover the cost of services provided for national cultural purposes, such as promoting music and the interests of creators, supporting the creative process and education. More information is available in Stim's statutes and also in Stim's annual financial report.

Last modified 8 December 2016. Stim is currently reviewing the affiliation process due to the new Act on Collective Management of Copyright, which comes into force on 1 January 2017. Additions and amendments to the affiliation terms can be expected in the near future.