Frågor och svar gällande den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Den 1 januari 2017 får vi en ny lag i Sverige kallad lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen bygger på ett direktiv från EU som antogs i februari 2014 och innebär förändringar i Stims verksamhet och stadgar.

Syftet med den nya lagen är bland annat:

  • Garantera att medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredställande sätt
  • Säkerställa att den ersättning sällskapen samlar in hanteras ansvarsfullt
  • Medlemmar och andra rättighetshavare ska garanteras insyn i verksamheten
  • Tydliggöra anslutna och medlemmars rättigheter

1. När träder lagen i kraft?

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt träder i kraft den 1 januari 2017.  Stim arbetar för fullt med anpassningen med målsättningen att så mycket som möjligt ska vara klart till årsskiftet. Vissa saker kräver dock ytterligare tid för att implementera och det finns också övergångsbestämmelser som tillåter detta. Därför kommer förändringar av Stims verksamhet att ske succesivt under 2017.

2. Hur kommer lagen påverka mig som är ansluten?

En av de större förändringarna  är att du som är ansluten  kommer att omfattas av nya allmänna villkor för anslutning. De nya allmänna villkoren tydliggör dina rättigheter som ansluten och hur förvaltningsuppdraget fungerar. Stims webbplats kommer också att bli tydligare och innehålla mer information. Som ett led i detta ser Stim  också över klagomålshanteringen i syfte att förenkla för anslutna.

3. Hur kommer lagen att påverka mig som är medlem med rösträtt?

För dig som är medlem med rösträtt gäller samma förändringar som för anslutna, men som medlem med rösträtt kommer du dessutom på sikt att få möjlighet att delta och rösta på distans, via elektronisk röstning, vid Stims årsstämma.

4. Vad innebär de nya villkoren för anslutning?

Stim ser över anslutningsprocessen dels i ljuset av den nya lagen och dels i ljuset av att Stim vill kunna erbjuda rättighetshavare en enklare anslutningsprocess. De nya villkoren för anslutning bygger på det gamla anslutningskontraktet men, i de nya villkoren  tydliggör vi  dina rättigheter som ansluten och hur förvaltningsuppdraget fungerar.

5. Kommer jag som redan är ansluten och/eller medlem med rösträtt att omfattas av de nya villkoren för anslutning?

Ja, alla anslutna och medlemmar med rösträtt kommer att ha samma villkor för anslutning. Så snart de nya villkoren är klara kommer dessa kommuniceras ut till samtliga.

6. Vad innebär det att jag kan begränsa förvaltningsuppdraget?

I lagen tydliggörs det att en ansluten har rätt att begränsa ett redan lämnat förvaltningsuppdrag eller lämna ett mindre omfattande förvaltningsuppdrag. Stim erbjuder redan idag möjligheter att påverka omfattningen av förvaltningsuppdraget. Kontakta Stims Medlemsservice för att få reda på vad du kan göra och hur du går tillväga.

7. Vad innebär det att medlemmar med rösträtt ska kunna delta och rösta på stämmor ”på elektronisk väg”?

I den nya lagen ställs det krav på att kollektiva förvaltningsorganisationer på begäran ska kunna erbjuda medlemmar att delta och rösta på stämma på distans (”på elektronisk väg”). Stim ser för närvarande över möjligheterna att erbjuda medlemmar att delta och rösta på detta sätt samtidigt som säkerheten kring identifiering av medlemmar och stämmans sekretess gentemot utomstående kan upprätthållas.

8. Stim ska få nya stadgar - vad innebär det?

Stim har gjort en nödvändig översyn av stadgarna för att säkerställa att verksamheten anpassas till den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – och lever upp till kraven i den reviderade lagen om ekonomiska föreningar som antogs i somras. Stim har samtidigt moderniserat och förenklat stadgarna. Innan stadgarna är antagna av föreningsstämman kan Stim inte ge en fullständig bild av hur de kommer att vara utformade. Så snart de nya stadgarna är antagna av stämman kommer de att kommuniceras till anslutna och medlemmar. 

9. Har andra sällskap gjort samma anpassningar som Stim?

Även om det finns likheter mellan Stim och systersällskap i andra länder så finns det också olikheter. Direktivet har implementerats på lite olika sätt i olika länder och lagen är alltså olika utformad i olika länder. Stim gör därför anpassningar som är möjliga att göra utifrån Stims modell och utifrån att Stim på ett effektivt ska kunna tillvarata och förvalta kollektivets intressen.