Nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Vid årsskiftet börjar den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt  att gälla. Lagen bygger på ett direktiv från EU som antogs i februari 2014.  Ett direktiv ska implementeras i EU:s medlemsländer,  men länderna har i viss mån möjlighet att anpassa reglerna. Förändringar av Stims verksamhet och stadgar har påbörjats och kommer att fortsätta ske succesivt under 2017.

Den nya lagen innehåller nya regler för kollektiva förvaltningsorganisationer som inte tidigare har funnits reglerade i svensk lag. De nya reglerna berör Stim. Regelverket syftar bland annat till att medlemmar, rättighetshavare och andra ska garanteras insyn i organisationens verksamhet och att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare är rimliga.

Lagen antogs av riksdagen i höstas men redan när EU-direktivet antogs påbörjade  Stim en granskning av verksamheten med utgångspunkt i direktivet. Stim kunde vid granskningen konstatera att Stim i stor utsträckning redan uppfyller lagkraven, men att en del bestämmelser i lagen kräver anpassningar av verksamheten. Stim arbetar för fullt med anpassningen med målsättningen att så mycket som möjligt ska vara klart till årsskiftet. Vissa saker kräver dock ytterligare tid för att implementera och det finns också övergångsbestämmelser som tillåter detta. 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande den nya lagen 

Nytt IT-projekt

En särskild utmaning är att se till så att IT-system och rutiner klarar av den praktiska hanteringen av det nya i verksamheten. Stim har inlett ett IT-projekt för att kunna hantera detta, men allt kommer inte att vara färdigt till årsskiftet. Fram till dess att den nya tekniken är på plats kommer Stim att använda sig av befintliga system och rutiner. Det innebär att det kommer en del förändringar från och med årsskiftet och att det sedan kommer ytterligare förändringar eller revideringar senare under år 2017. Stim förutsätter att anslutna och medlemmar har förståelse för att den praktiska anpassningen kan komma att ta lite tid och ske stötvis.

Förändring av stadgar

Flera nyheter och förbättringar är att vänta för anslutna och medlemmar. Nya stadgar håller till exempel på att utarbetas, och dessa kommer att läggas fram på årsstämman i maj 2017. En översyn av stadgarna var nödvändig på grund av nya lagen men även för att följa de förändringar i lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft i somras. Stim har samtidigt passat på att modernisera och förenkla stadgarna och dess språk.

Tydligare regler kring förvaltningsuppdraget och nya allmänna villkor för anslutning

I den nya lagen tydliggörs att den som har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Stim ska ha rätt att begränsa förvaltningsuppdraget. Vidare ges den som har lämnat ett förvaltningsuppdrag till Stim rätten att parallellt med förvaltningsuppdraget själv ge tillstånd till viss användning av sina musikaliska verk om användningen sker utan förvärvssyfte. En kollektiv förvaltningsorganisation får uppställa villkor för hur sådan ”egen licensiering” får ske.

Stim arbetar just nu med att förenkla anslutningsprocessen och ta fram nya allmänna villkor för anslutning. De nya allmänna villkoren kommer att bygga på det gamla anslutningskontraktet, men tydliggöra vilka rättigheter som tillkommer en ansluten och hur förvaltningsuppdraget fungerar..

Vad gäller egen licensiering kommer Stim tills vidare att tillämpa villkoret att om en ansluten vill använda sig av möjligheten till egen licensiering ska han eller hon senast 10 dagar innan verket ska användas informera Stim om den planerade användningen och till vem tillstånd har givits.

Välkommen lag men med utmaningar

Stim anser att den nya lagen är bra för anslutna och medlemmar  och kommer att innebära att det blir ett mer enhetligt regelverk för kollektiva förvaltningsorganisationer inom EU. Samtidigt ser Stim att det i vissa delar kommer att bli utmanande för marknaden att anpassa sig. Detta är en naturlig följd av att olika länder har implementerat direktivet på sätt som passar respektive lands marknad och de organisationer som verkar där.