Avtalsvillkor för användning av Stims repertoar – Online i territoriet Sverige

Dessa Avtalsvillkor för användning av Stims repertoar – Onlinetjänst i territoriet Sverige gäller vid användning av Musik (Stims repertoar) och är juridiskt bindande för musikanvändare som ingår avtal med Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a och Nordisk Copyright Bureau (NCB), gemensamt ”Stim”.

Dessa Avtalsvillkor, tillsammans med ansökan om Licens och eventuella övriga avtalsdokument, utgör Licensavtalet mellan Stim och musikanvändaren (Licenstagaren).

Klicka på respektive rubrik för att hoppa direkt till det avsnittet, eller scrolla ned för att läsa de fullständiga villkoren.

1. Definitioner
2. Licensens omfattning
3. Begränsningar
4. Tecknande av licens
5. Tekniska åtgärder och villkor för tjänsten
6. Licensavgift och beräkning av licensavgiften
7. Betalningsvillkor
8. Musikrapportering av framförd musik
9. Revision
10. Ansvar
11. Avtalstid och uppsägning
12. Förändring av villkor
13. Överlåtelse
14. Övrigt
15. Tillämplig lag och tvist

1. Definitioner

Användare - En fysisk person i Sverige som har tillgång till Tjänsten för sin personliga och icke kommersiella användning. Av Särskilt avtal kan framgå om Tjänsten har någon typ av Åtkomstkontroll för Användare. 

Användarutrustning - Sådan utrustning som en Användare kan använda för att strömma eller lagra innehåll från Tjänsten. Avtalsvillkor Dessa avtalsvillkor för användning av Stims repertoar – Onlinetjänst i territoriet Sverige.

Ekonomiska rättigheter - Rätten att förfoga över musikaliska verk genom att framställa exemplar av verk och tillgängliggöra verk för allmänheten enligt vad som framgår av URL. Ideella rättigheter Rätten för upphovsmannen att namnges och att inte få sina verk ändrade eller tillgängliggjorda för allmänheten på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart, i enlighet med vad som framgår av URL.

Licens - Det tillstånd Stim ger Licenstagaren att använda Musik för ett eller flera specifika musikanvändningsområden enligt vad som framgår av Licensavtalet.

Licensavtal - Dessa Avtalsvillkor, ansökan om Licens, Licensbekräftelse, och, i förekommande fall, ett Särskilt avtal och eventuella bilagor till detta. Ett Licensavtal innehåller inte nödvändigtvis samtliga dessa dokument. I den mån avtalshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter äger de tillämpning i följande ordning:

  • Särskilt avtal/Licensbekräftelse,
  • Allmänna villkor,   - Licensansökan

Licensbekräftelse - Stims bekräftelse på licensansökan. Licensbekräftelsen kan bestå av endast en faktura eller ges muntligt.

Licenstagare - Fysisk eller juridisk person som genom Licensavtal med Stim har rätt att använda Musik.

Musik - De musikaliska verk eller delar av musikaliska verk med eller utan text som Stim företräder från tid till annan.

Musikdramatiska verk - Verk som i URL går under beteckningen sceniskt verk, exempelvis opera, operett och musikal.

Musikrapportering - Licenstagarens skyldighet att, om så framgår av Licensavtalet, lämna en sammanställning över framförd Musik.

Redovisning - Licenstagarens skyldighet att i efterhand lämna avgiftsgrundande uppgifter till Stim. Redovisning är tillämpligt i de fall där Stim har godkänt fakturering i efterskott.

Särskilt avtal - Avtalshandling som i vissa fall upprättats mellan Stim och Licenstagaren och som kompletterar dessa Avtalsvillkor.

Tjänsten - Licenstagarens tjänst som omfattas av Licensen och som definieras i det Särskilda avtalet, Licensbekräftelsen eller licensansökan.

Tjänsteinnehåll - Typen av innehåll som finns tillgängligt för Användare på Tjänsten och som definieras i det Särskilda avtalet, Licensbekräftelsen eller licensansökan. URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Åtkomstkontroll - Åtgärder som Licenstagaren kan vidta för att styra åtkomst till Tjänsten (exempelvis genom abonnemang, betalfunktion, registrering eller liknande). 

2. Licensens omfattning

Genom Licensavtalet ger Stim Licenstagaren en icke exklusiv Licens att:

a) överföra Musik ingående i Tjänsteinnehåll till An   vändare, och 

b) i den omfattning som framgår av  Licensavtalet, framställa och lagra exemplar av Musik ingående i Tjänsteinnehåll.

Licensen gäller endast för Tjänsten så som den är definierad i det Särskilda avtalet, Licensbekräftelsen eller licensansökan och med de begränsningar som framgår av Licensavtalet.

3. Begränsningar

Licensen omfattar endast det som framgår av Licensavtalet. För tydlighets skull noteras att Licensen inte omfattar följande förfoganden (uppräkningen utgör exempel):

a) ändring av text eller sammanfogande av ny text med befintligt vokalverk eller instrumentalverk,

b) synkronisering av Musik, dvs. sammanfogande av Musik med rörlig bild,

c) den Ideella rätten,

d) att för allmänheten tillgängliggöra och framställa exemplar av Musikdramatiska verk,

e) användning av Musik i marknadsföringssyfte,

f) användning av Musik (text och/eller noter) i grafisk form,

g) offentlig framförande såsom det definieras i 1 kap 2 § 3 st 2 p URL,

h) rättigheter till inspelningar och eller framförande artisters rättigheter eller innehavare av andra närstående rättigheter,

i) privatkopieringsersättningar.

Tillstånd för användning enligt ovan ska inhämtas hos den aktuella rättighetshavaren.

4. Tecknande av licens

Licens söks på det sätt som framgår av stim.se eller på det sätt Stim och Licenstagaren kommer överens om. I samband med licensansökan ska Licenstagaren ange typ och omfattning av sin musikanvändning, namn och adress på tjänsten där musik framförs och den övriga information som Stim efterfrågar. Bindande Licensavtal har ingåtts när Stim har behandlat licensansökan och lämnat en Licensbekräftelse till Licenstagaren. I de fall ett Särskilt avtal har upprättats mellan Licenstagaren och Stim blir Licensavtalet bindande när det Särskilda avtalet har undertecknats av båda parter.

5. Tekniska åtgärder och villkor för tjänsten

Licenstagaren ska i skälig utsträckning tekniskt utforma Tjänsten så att andra än Användare inte kan få del av innehållet. För det fall Tjänsten har Åtkomstkontroll ska Licenstagaren säkerställa att villkoren för Användaren som ett minimum innehåller följande krav: a) Tjänsten får endast användas för personligt och icke kommersiellt syfte, och b) inloggningsuppgifter och lösenord för tillgång till Tjänsten får bara delas med personer som tillhör samma hushåll.

Licenstagaren ska omgående meddela Stim om väsentliga förändringar av Tjänsten sker. Om ändringar av Tjänsten faller utanför Licensavtalets omfattning ska parterna i god anda diskutera licensiering av det utökade användningsområdet.

6. Licensavgift och beräkning av licensavgiften

Licenstagaren ska betala avgift till Stim för den aktuella användningen av Musik enligt de villkor som följer av Licensavtalet. Det pris Licenstagaren ska betala framgår av faktura eller det Särskilda avtalet.

Stim har rätt att justera priserna årligen med verkan från januari i enlighet med KPI. Som basmånad för KPI räknas juli månad om inte annat avtalats mellan parterna.

Moms tillkommer efter vid var tid gällande momssats. Licensavgiften ska beräknas och betalas enligt något av följande:

a) Betalning i efterskott

Om Stim har godkänt fakturering i efterskott ska Licenstagaren Redovisa. Redovisade uppgifter ligger till grund för licensavgiften.

Redovisning ska vara Stim tillhanda inom den tid som framgår av Licensavtalet. Redovisningen ska innehålla de uppgifter och lämnas i det format som Stim efterfrågar från tid till annan. Om komplett Redovisning inte har inkommit inom tidsfristen har Stim rätt att debitera en extra hanteringskostnad om 1 250 kr plus moms. Vid utebliven Redovisning förbehåller sig Stim rätten att använda den senaste av Stim mottagna och godkända Redovisningen som grund för licensavgiften eller basera licensavgiften på av Stim uppskattade uppgifter.

Stim får inte föra vidare Redovisade uppgifter till tredje part med undantag för uppgifter som måste lämnas med anledning av tvist eller rättslig prövning eller p.g.a. lag, myndighetsbeslut eller liknande.

b) Betalning i förskott

Om Licenstagaren ska betala i förskott ska licensavgiften baseras på de uppgifter Licenstagaren har lämnat till Stim i samband med avtalstecknandet. Licenstagaren ska meddela Stim om de uppgifter som ligger till grund för Licensen förändras. Meddelandet ska ske i det format som Stim efterfrågar från tid till annan. Om Licenstagaren inför en ny avtalsperiod inte meddelar att musikanvänd¬ningen förändras är Licenstagaren skyldig att betala avgift enligt tidigare lämnade uppgifter eller enligt av Stim uppskattade uppgifter.  

Om Licenstagaren har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter har Stim rätt att debitera tillkommande licensavgift jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7. Betalningsvillkor

När Licensavgiften ska betalas (förskott/efterskott) och i vilket tidsintervall framgår av det faktura eller det Särskilda avtalet.  Licensavgiften betalas mot faktura. Betalning ska vara Stim tillhanda inom 30 dagar från fakturadatumet. Stim har rätt att ta ut skälig avgift för pappersfaktura.

Vid försenad betalning har Stim rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen samt ersättning för skriftlig påminnelse och inkassoavgift enligt vid var tid gällande lagstiftning.

8. Musikrapportering av framförd musik

I de fall det framgår av Licensavtalet att Licenstagaren ska Musikrapportera ska det göras i det format och ha det innehåll som Stim anvisar från tid till annan.

En Licenstagare som Redovisar ska Musikrapportera i samband med Redovisningen. Om Licenstagaren betalar i förskott och därför inte Redovisar ska Licenstagaren Musikrapportera senast 14 dagar efter begäran från Stim. Om

Licenstagaren endast har skyldighet att Musikrapportera på Stims begäran ska Licenstagaren Musikrapportera senast 14 dagar efter begäran från Stim.

Vid utebliven Musikrapportering har Stim rätt att fakturera en extra hanteringskostnad om 500 kr plus moms per utebliven musikrapport.

Musikrapporteringen ligger till grund för den fördelning och utbetalning av ersättning som Stim gör till sina rättighetshavare och det är därför av yttersta vikt att rapporteringen är korrekt.

Om Stim på grund av felaktig eller bristande Musikrapportering från Licenstagaren (exempelvis men inte begränsat till utelämnande av repertoar, felaktigt namngiven upphovsman eller oriktig speltid) har fördelat och betalat ut för låg ersättning eller har betalat ut till fel rättighetshavare ska Licenstagaren betala ersättning till Stim motsvarande den ersättning som Stim skulle ha betalat till rätt rättighetshavare vid en korrekt Musikrapportering samt Stims skäliga administrativa kostnader. Denna skyldighet är begränsad till tre år från det att Stim utbetalade till rättighetshavaren om inte Licenstagaren har agerat grovt vårdslöst. Ersättningen ska betalas inom 30 dagar från utfärdande av faktura från Stim.

Stim har inte skyldighet att återkräva ersättning som Stim, med stöd av den Musikrapportering som Licenstagaren har tillhandahållit Stim, har fördelat och betalat ut till rättighetshavare eller till systersällskap som Stim har representationsavtal med.

9. Revision

Under Licensavtalets giltighetstid och för en tid av två år därefter ska Licenstagaren på Stims förfrågan kunna styrka de uppgifter som ligger till grund för licensavgiften och Musikrapporteringen genom att tillhandahålla korrekt och fullständig dokumentation. Stim ska från tid till annan och med fem dagars skriftligt varsel till Licenstagaren ha rätt att själv, eller genom oberoende auktoriserad revisor som Stim utser, granska sådan dokumentation. Stim ska vid sådan granskning ha rätt att ta del av allt underlag för beräkning av licensavgift samt allt underlag som avser Musikrapporteringen. Stim har inte rätt att ta del av mer underlag än som krävs för ändamålet och ska begränsa revisionen i skälig omfattning. Om underlaget visar att de avgifter Licenstagaren har betalat understiger det belopp som skulle ha betalats med mer än fem procent på ett kvartal ska Licenstagaren stå för Stims skäliga kostnader samt till Stim betala ytterligare eventuella innestående licensavgifter och upplupen ränta enligt räntelagen.

10. Ansvar

Vardera parts ansvar under detta Licensavtal är begränsat till summan av de licensavgifter som har betalats eller ska betalas av Licenstagaren under Licensavtalet under det kalenderår då skadan inträffar.

Ansvarsbegränsningen gäller inte om Licenstagaren
a) använder Musik på ett sätt som går utöver Licensens omfattning enligt Licensavtalet,
b) brister i Redovisningen,
c) lämnar felaktiga avgiftsgrundande uppgifter,
d) brister i Musikrapporteringen eller
e) underlåter att betala licensavgifter under Licensavtalet.

Ansvarsbegränsningen ovan gäller inte för det fall part har agerat grovt vårdslöst.

Part är under inga förhållanden ansvarig för indirekt skada (inkluderande men inte begränsat till förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust av data, utebliven vinst eller liknande förlust som är svår att förutse) eller för skada som är en konsekvens av sådan indirekt skada.

11. Avtalstid och uppsägning

Licensavtalet gäller tills vidare eller har den giltighetstid som framgår av det Särskilda avtalet. 

Vardera part har rätt att säga upp Licensavtalet med omedelbar verkan om den andra parten begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar från det att avtalsbrottet påpekades. Utebliven betalning av licensavgifter räknas alltid som ett väsentligt avtalsbrott. När Licensavtalet upphör ska sådan Licenstagare som redovisar enligt 6 § a) göra en slutlig Redovisning. Licenstagare som har skyldighet att Musikrapportera ska även lämna en slutlig Musikrapportering. Redovisningen och Musikrapporteringen ska vara Stim tillhanda senast en 30 kalenderdagar efter det att uppsäg¬ningen trätt i kraft.  Licensen upphör omedelbart att gälla vid Licensavtalets upphörande. Licensavtalet fortsätter dock att gälla i tillämpliga delar till dess att parterna har fullföljt sina respektive åtaganden under Licensavtalet. Paragraf 14 överlever Licensavtalet.

12. Förändring av villkor

Stim har rätt att göra ändringar i dessa Avtalsvillkor inför varje kalenderkvartal. Villkorsändringen ska tillsammans med tidpunkt för ändringens ikraftträdande aviseras senast en månad innan förändringen träder i kraft. Om Licenstagaren inte säger upp Licensavtalet senast sju kalenderdagar innan förändringen träder i kraft kommer det att betraktas som att Licenstagaren godkänner förändringen. Villkorsändringar aviseras på sådant sätt som Stim beslutar från tid till annan.

13. Överlåtelse

Licenstagaren har inte rätt att överlåta Licensavtalet och/ eller överlåta eller upplåta Licensen till annan utan Stims uttryckliga skriftliga medgivande. Om Licenstagarens verksamhet upphör eller överlåts ska en eventuell ny innehavare av verksamheten teckna licens med Stim för fortsatt användning av Musik.

En Licens är giltig för en juridisk person och gäller således inte för dotterföretag, koncerner eller liknande om inte annat har avtalats.

Stim äger rätt att anlita underleverantörer för att utföra skyldigheter och rättigheter under Licensavtalet. Stim ansvarar för underleverantörs arbete som för sitt eget.

14. Övrigt

Licenstagaren ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos Stim och ska i god tid underrätta Stim om eventuella förändringar av såväl faktureringsadress som kontaktuppgifter (inkl. e-postadress).

Meddelanden ska anses ha kommit Licenstagaren tillhanda tre dagar efter det att meddelandet sänts med post eller, om meddelandet skickas med e-post, dagen efter det att det skickades.

15. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Licensavtalet. 

Licenstagare har alltid rätt att påtala för Stim om

Licenstagaren anser att det har uppstått fel eller att Stim har hanterat någonting felaktigt. Stim kommer att hantera klagomål i enlighet med Stims vid var tid gällande klagomålsrutin som finns på stim.se.

Vardera part har rätt att hänföra tvist till allmän domstol.

Mer information

Läs vilka delar som ingår när du skaffar Stims baslicens för online.

Om du har musikanvändning i andra sammanhang, såsom på event eller i butik, se våra övriga priser och villkor.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.