Till Stim.se

Logga in på Mina sidor

Användarinloggning

Jag har fått information om den nya lagen om Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och Stims behandling av mina personuppgifter samt har tagit del av användaravtalet gällande Stims webbtjänster

Information om behandling av personuppgifter

För att du ska kunna förbli ansluten till Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524) och använda Mina Sidor behöver Stim behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), och det är Stim som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi inhämtar personuppgifter i huvudsak från dig, eller i förekommande fall från ditt musikförlag samt från musikrapportörer. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, administration av musikrapportering, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.

  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.

  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten.

Stim kan vidare komma att behandla dina personuppgifter (inklusive lämna ut dina personuppgifter till annan part eller tredje land) om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (se kontaktuppgifter nedan).

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm

Användaravtal webbtjänster

Allmänna villkor för tillgång till Stims webbtjänster

Dessa villkor reglerar avtalsförhållande mellan STIM och till dessa tjänster, som tillhandahålls av STIM på www.stim.se, anslutna användare. Med "användare" avses de som av STIM meddelats tillgång till tjänsterna genom att från STIM ha mottagit särskilda påloggningsuppgifter.

Innehållet i tjänsten begränsas av vad som överenskommits med STIM i enlighet med viss användarprofil knuten till påloggningsuppgifterna.

Dessa avtalsvillkor gäller när användaren första gången, via de påloggningsuppgifter som användaren har fått, får tillgång till tjänsterna och dessa avtalsvillkor godkänns av användaren.

Säkerhetskrav

Användaren tar på sig ansvar att företa nödvändiga försiktighetsåtgärder för att  påloggningsuppgifter för tjänsterna hålls så förvarade att obehöriga ej kan bereda sig tillgång till tjänsterna som detta avtal omfattar. Användaren skall omgående informera STIM om han har anledning att misstänka att obehörig part har berett sig tillgång till påloggningsuppgifterna och att risk därmed föreligger för missbruk.

STIM har vidare rätt att stänga av tjänsten för användaren vid varje form av missbruk samt i fall när STIM har skälig anledning att misstänka att obehörig part har berett sig tillgång till påloggningsuppgifterna. Användaren skall då skriftligen meddelas om avstängningen.    

Ansvarsbegränsning

STIM ansvarar ej för i STIM:s system införd uppgifts riktighet. STIM ansvarar ej heller för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför STIM:s kontroll.

STIM kan ej ge garanti för tillgänglighet av tjänsten. Vidare kan innehållet i tjänsterna variera från tid till annan. STIM:s system kan under kortare perioder vara otillgängligt t.ex. när STIM utför systemunderhåll eller när oväntade händelser, missöden eller störningar inträffar. STIM ansvarar ej heller för skada som direkt eller indirekt orsakas av sådana störningar.

Särskilda villkor för användare som är Stims Licenstagare

Detta avtal åsidosätter inte i någon del licenstagarens förpliktelser enligt särskilt upprättat licensavtal mellan STIM och licenstagaren eller i STIM:s allmänna och särskilda villkor.