Frågor och svar om analogi

Stim har fått önskemål om att förtydliga de fördelningsprinciper som används inom vissa musikområden, i synnerhet på området friskvård.

Stim licensierar omkring 200 spa-anläggningar. Vi saknar dock exakta rapporter från samtliga span med information om specifikt vilken musik som spelats och hur länge, samt vem som skrivit musiken. Detta är information vi behöver för att exakt kunna betala ut rätt stimpengar till rätt musikskapare. I brist på exakt information fördelas stimpengarna på detta område i regel med hjälp av en så kallad analogimetod (se faktaruta). En mer kostnadseffektiv metod än analogiavräkning finns inte idag. Stim har dock fått kritik för att analogimetoden inte är tillräckligt träffsäker då det gäller specialskriven musik.

Varför har Stim anlitat Sifo och vad är syftet med musikundersökningen?

Stim anlitar externa undersökningsföretag, senast TNS Sifo, för att tar reda på dels vilka musikkällor kunderna använder i sina verksamheter och dels vilka kanaler, musikleverantörer eller onlinetjänster som används. Läs mer.

Musikundersökningar är en förutsättning för att Stim ska kunna använda ett rättvisande rapportunderlag för fördelningen, och för att analogin ska hållas uppdaterad och spegla det faktiska nyttjandet av musiken där vi inte kan få en exakt rapportering.

Hamnar inte bara topplistemusik i musikundersökningen?

Genom musikundersökningen vill vi ta reda på musikkällorna som används, inte vilka låtar som spelas eftersom vi redan har fullständig musikrapportering (inte enbart topplistor) från många källor; radio, tv m.m.

Stim väljer att fördela till musikskapare vars musik spelas i SR, SVT och andra musikkällor och kanaler (t ex cd-skivor), helt enligt hur våra kunder svarat att de använder dessa. År 2013 fördelades 135 miljoner på 122 120 olika rättighetshavare varav 16 512 var anslutna till Stim för Sverige.

Stim får ju exakta musikrapporter från vissa span. Varför fortsätter Stim då med analogimetoden trots kritik?

Ett fåtal span använder sig av så kallade  musikleverantörer, företag som specialiserar sig på att distribuera musik till andra företag. Stim ser nu över hur musikleverantörernas musikrapporter kan användas för att fördela pengar till de specifika låtar som musikleverantörernas kunder har använt. (Översynen gäller inte bara musikleverantörernas spa-kunder utan alla kunder leverantörerna har avtal med.) Underlaget Stim får från de musikleverantörer som har spa-kunder är dock idag för litet för att kunna användas som underlag för hela spa-området.

Vi vet inte idag exakt hur många upphovspersoner som skriver musik som används på spa-anläggningar. De flesta Stimanslutna kompositörer till spa-musik träffas emellertid av analogin.

Om administrativa kostnader äter upp stimpengarna förvaltar Stims administration inte uppdraget på ett sätt som kommer upphovspersoner och förlag till gagn. Därför är analogin så viktig.

Varför används analogiunderlag för utbetalningar gällande närradio?

Närradion avräknas till våra medlemmar två gånger per år, i juni och december. Beloppet som avräknades 2013 uppgick till 2,8 miljoner (se sidan 10 i årsredovisningen http://issuu.com/stim-magasinet/docs/stim_2013_webb) och 2014 års belopp kommer vara i samma storleksordning. Det finns idag ca 150 närradiolicenser som i sin tur har en mängd närradioföreningar som sänder närradio årligen. Dessa har inget rapporteringskrav av anledningen att det administrativa arbetet skulle bli stort för både närradioområdet och Stim att hantera musikrapporterna i förhållande till det relativt låga belopp, 2,8 miljoner, som betalas ut.

Jag anser att närradiokanalerna spelar helt annan musik än riksradion, varför använder ni P4 lokal?

Det stämmer att den största delen av anlogiunderlaget, upp till 83 procent, utgörs av musikrapporteringen från P4 lokal. Detta då en jämförelse med de största närradiostationerna visat att musiken som framförs där stämmer väl överens.

Sveriges Radio har fullkomligt rapporteringskrav för all musik som spelas, inte bara de mest spelade låtarna.

En mindre del, upp till 17 procent, av närradioutbetalningarna avräknas mot ett rapporteringsunderlag som Stim får tillsänt från Kristna Radionätverket. Detta då en betydande del av Sveriges kristna närradiostationer spelar musik i sina sändningar.

Min närradiostations musik skiljer sig både från P4 lokal och från den kristna närradion. Hur gör jag?

Sedan hösten 2013 finns även en möjlighet för medlemmar att själva rapportera när deras låtar har framförts på närradion (https://www.stim.se/sv/mina-sidor) och på så vis ser Stim till att rätt verk får avräkning.

För att bevaka om dina verk framförts på radio rekommenderar vi även Radiofy (www.radiofy.se) som ett utmärkt hjälpmedel!

Den nuvarande modellen för analogiunderlag ses över för att eventuellt hitta andra metoder för att avräkna mer korrekt.

Hur mycket musik spelas i närradio?

Samtliga verk som framförs i samtliga närradiostationer uppgår till ca 3,9 miljoner verk per år. Den administrativa kostnaden för att hantera denna enorma mängd data med exakt verk-för-verk-rapportering skulle i dagsläget emellertid bli mycket hög och överskrida de potentiella stimpengarna. Det ligger med andra ord i de anslutnas intresse att det administrativa arbetet minimeras för att det ska finnas några pengar att betala ut.