To Stim.se

Login to My pages

User login

I have received information regarding the new act on the Collective administration of Copyrights and Stims privacy policy and have taken part of the User agreement of My pages

Information regarding STIM's privacy policy

För att du ska kunna förbli ansluten till Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (org.nr. 702002-3524) och använda Mina Sidor behöver Stim behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), (PuL), och det är Stim som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi inhämtar personuppgifter i huvudsak från dig, eller i förekommande fall från ditt musikförlag samt från musikrapportörer. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid via register såsom folkbokföringssystemet/Statens Personadressregister (SPAR) och register hos helägda och delägda och organisationer samt nationella eller internationella samarbetspartners.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: Administration av din anslutning till Stim, för att kunna uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten, administration av musikrapportering, medverkan till värnande om den ideella upphovsätten, för att ge dig tillgång till information och tjänster som Stim erbjuder, framställande av statistik som används i Stims verksamhet eller organisationer som Stim samarbetar med och för att kunna göra undersökningar samt erbjuda dig deltagande i olika evenemang som Stim arrangerar eller stödjer.

För att kunna administrera din anslutning till Stim och för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till följande parter:

  • Följande typer av samarbetspartners: Utländska upphovsrättssällskap som Stim har representationsavtal med (Stims systersällskap), Stimanslutna musikförlag (avseende relevanta förlagda verk och upphovspersoner) och musikanvändare med musiklicens.

  • Följande typer av tjänsteleverantörer: Statens Personadressregister (SPAR), leverantörer av tjänster till CISAC (upphovsrättssällskapens paraplyorganisation) såsom Fasttrack, WID och SUISA.

  • Följande bolag där Stim är hel- eller delägare: Nordisk Copyright Bureau (NCB), ICE Services AB, ICE Services LTD, ICE International Copyright Enterprise Germany GMBH, Svensk Musik SWEDMIC AB.

Stim kan komma att lämna ut dina personuppgifter till land utanför EU/EES när så krävs för att administrera din anslutning till Stim eller för att uppfylla Stims åtaganden mot dig som ansluten.

Stim kan vidare komma att behandla dina personuppgifter (inklusive lämna ut dina personuppgifter till annan part eller tredje land) om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller för att skydda eller försvara Stims rättigheter, Stims egendom eller Stims intressen.

Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande (se kontaktuppgifter nedan).

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Stim, Box 17092, 104 62 Stockholm

User agreement

General terms and conditions for gaining access to STIM's Internet services

These terms and conditions regulate the contractual relationship between STIM, including its services which are provided via www.stim.se, and members. "Users" refers to the individuals to whom STIM has granted access to the services by providing specific login data.

The service's content is limited to that agreed upon with STIM in accordance with the specific user profile linked to the login data.

These agreement terms and conditions apply when the user, via the provided login data, gains access to the services for the first time and approves them.

Security requirements

The user assumes responsibility for undertaking necessary precautions to ensure  that login data to the services is stored in such a manner that prevents unauthorised individuals from gaining access to the services comprised by this agreement. The user must immediately notify STIM if he or she has reason to suspect that an unauthorised party may have gained access to the login data and if there is a risk of violation.

Furthermore, STIM is entitled to block access to the service in the event of any violation, as well as in cases in which STIM can reasonably suspect that an unauthorised party has gained access to login data. The user will be informed in writing if access to the service is blocked.    

Limitation of liability

STIM is not responsible for the accuracy of information that is entered into the system. Neither is STIM liable for any inconvenience, damage or loss that results due to circumstances outside STIM's control.

STIM cannot guarantee access to the service. Furthermore, the services' content can vary over time. STIM's system may be unavailable for short periods of time when, for example, STIM performs system maintenance or in the event of unexpected incidents, mishaps or disruptions. Neither is STIM liable for any damage that is directly or indirectly caused by such disruptions.

Special terms and conditions for users who are STIM Licensees

This agreement does not override any aspect of the licensee's obligations stipulated in any specially drafted licence agreement between STIM and the licensee or in STIM's general and special terms and conditions.